От Председателя на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

До Всички преподаватели,

студенти, докторанти и служители във Факултета по славянски филологии на Софийския университет – членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

 

Относно: Свикване на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми колежки и колеги,

 

На основание на чл. 42 и чл. 43 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет от 10 ч. на 6 ноември 2019 г. (сряда) свиквам в Аулата на Софийския университет отчетно-изборно заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии. Членове на общото събрание са всички хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, както и студентите, докторантите и служителите, които са избрани на събрания на всяка от трите общности. Регистрационните бюра ще бъдат отворени в 9 часа. Моля всички членове на Общото събрание да дойдат навреме, за да можем да започнем заседанието си своевременно. Денят 6 ноември е обявен от Декана на Факултета за неучебен, но присъствен ден, за да можем да проведем заседанието с необходимата сериозност и голяма активност. Предлагам следния дневен ред:

 

 1. Избор на органи на Общото събрание с явно гласуване:

а. Мандатна комисия, състояща се от председател, заместник-председател и трима членове

б. Комисия по предложенията за органи на управление на Факултета, състояща се от председател, заместник-председател и трима членове;

в. Избирателна комисия, състояща се от председател, заместник-председател и петима членове.

г. Комисия по атестирането, състояща се от председател, заместник-председател и 3 до 5 членове (броят се гласува на събранието).

 1. Процедура за избор на председател и заместник-председател на Общото събрание на Факултета с тайно гласуване.
 2. Отчетен доклад на Декана и Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за изминалия четиригодишен период 2015–2019 г.).
 3. Обсъждане на Отчетния доклад на Декана и Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за периода 2015–2019 г.
 4. Приемане на Отчетния доклад на Декана и Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за периода 2015–2019 г.
 5. Произвеждане на избор за Декан на Факултета по славянски филологии:     

  а. Представяне на кандидатурите и на вижданията на кандидатите за Декан за развитието на Факултета по славянски филологии през предстоящия четиригодишен период.

  б. Произвеждане на избор за Декан с тайно гласуване, при необходимост веднага провеждане на балотаж и обявяване на новоизбрания Декан.

 6. Произвеждане на избор на членове на Факултетния съвет на Факултета по славянски филологии през предстоящия четиригодишен период – гласуване на броя на членовете на ФС на ФСФ и избор с тайно гласуване за членовете на ФС на ФСФ. Квотната структура на Факултетния съвет е определена от Правилника на Софийския университет.
 7. Обявяване на ден, време и място за провеждане на балотаж за избор на членове на ФС на ФСФ, които не са набрали нужния брой гласове на първия тур, с тайно гласуване.
 8. Разпускане на членовете на заседанието до произвеждането на балотажа (заседанието все още не е закрито).
 9. Преброяване на подадените бюлетини от Комисията по изборите. Публикуване на резултатите от първия тур на изборите за членове на Факултетния съвет на интернет страницата на Факултета.
 10. Провеждане на балотаж за избор на членове на ФС на ФСФ, които не са набрали нужния брой гласове на първия тур (на обявения ден, време и място).
 11. Обявяване на резултатите от балотажа и публикуване на пълния списък на членовете на новоизбрания Факултетен съвет на Факултета по славянски филологии на интернет страницата на Факултета.
 12. Закриване на заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

В предвидения от Правилника на Софийския университет срок цялата документация от проведеното заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии ще бъде представена на интернет страницата на Факултета и ще бъде предоставена на Контролния съвет на Софийския университет.

 

Уважаеми колежки и колеги,

На Ваше разположение в Деканата на Факултета по славянски филологии (каб. 230) се намира специална папка, в която можете да депозирате своите предложения, свързани с работата на предстоящото заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

 

Вярвам, че ще проявите активност и инициативност и с необходимия ангажимент и сериозност ще упражните своите права и задължения, произтичащи от ролята Ви на членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

 

София, 3.10.2019 г.                           Проф. дфн Маргарита Младенова,

                                                         председател на Общото събрание

 

 

 

Във връзка с провеждането на Общото събрание на ФСФ определям 6 ноември 2019 г. за неучебен, но присъствен ден.

 

Доц. Бойко Пенчев

Декан на ФСФ