До членовете на ОС на ФСФ,

регистрирали се за участие в заседанието на ОС,

открито на 4 ноември 2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

във връзка с гласуването за избор на член на ФС на ФСФ от квотата на главните асистенти и на асистентите и с гласуването за потвърждаване избора на студентите за техен представител във ФС на ФСФ, проведени на 5 ноември, четвъртък, 2020 г.

 

Уважаеми колеги,

В проведеното на 5 ноември 2020 г. гласуване за избор на член на ФС на ФСФ от квотата на главните асистенти и на асистентите са участвали 71 (седемдесет и един) от членовете на ОС на ФСФ, регистрирали се за участие в заседанието на ОС, открито на 4 ноември 2020 г. Никой от кандидатите за член на ФС на ФСФ от квотата на главните асистенти и на асистентите не събира необходимия брой гласове, които според ПУДСУ, чл. 49. (4) трябва да са повече от половината от гласовете на регистриралите се за участие в заседанието. Поради това никой от кандидатите за член на ФС на ФСФ от квотата на главните асистенти и на асистентите не е избран при проведеното гласуване.

Налага се да проведем второ гласуване за избор на член на ФС на ФСФ от квотата на главните асистенти и на асистентите, което ще се състои на 6 ноември, петък, от 10.00 до 13.00 ч. в каб. 247А.

Изборът на студентската академична общност във ФСФ на студентката Ася Мирославова Димитрова за член на ФС на ФСФ е потвърден при проведеното на 5 ноември т.г. гласуване. За потвърждаване на студентския избор са гласували 66 (шейсет и шест) членове на ОС – повече от половината от регистриралите се за участие в заседанието на ОС 129 (сто двадесет и девет) негови членове.

Уважаеми колеги, благодарим Ви за активното участие в работата на ОС и Ви каним да упражните правото си да гласувате за член на ФС на ФСФ от квотата на главните асистенти и на асистентите и на 6 ноември.

 

Председател на ОС на ФСФ проф. Адриана Дамянова

Заместник-председател на ОС на ФСФ доц. Добромир Григоров