До членовете на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

 

На откритото на 9 ноември 2022 г. заседание на ОС се проведоха частични избори за попълване състава на ФС на Факултета по славянски филологии с двама членове от общността на професорите и доцентите и един член от общността на студентите. В резултат от проведените избори за член на ФС бе избрана от общността на студентите Миглена Спасова с 81 /осемдесет и един/ гласа от общо 94 /деветдесет и четири/ подадени гласа.

От общността на хабилитираните преподаватели няма избрани в резултат на първото гласуване.

Напомням, че откритото на 9 ноември 2022 г. заседание на ОС продължава на 10 ноември 2022 г. с второ гласуване за попълване на останалите непопълнени при първото гласуване места за членове на факултетния съвет от общността на професорите и доцентите. Второто гласуване ще се проведе от 12.00 ч. до 16.00 ч. в каб. 125 в Ректората. Право да гласуват имат членовете на ОС, регистрирали се за участие в откритото на 9 ноември 2022 г. заседание на ОС.

 

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

проф. дпн Адриана Дамянова