Председателaula vitrage

на

Общото събрание

на

Факултета по славянски филологии

 

 

Относно: Обсъждане и приемане на „Наръчник при провеждане на изборите  във Факултета по славянски филологии“

 

 

Уважаеми колежки и колеги,

 

В плана за дейността на Общото събрание и на Избирателната комисия през настоящия мандат беше заложено изработването на „Наръчник при провеждане на изборите във Факултета по славянски филологии“. Текстът на наръчника беше изготвен и обсъден от Избирателната комисия и сега го предлагаме за обсъждане и приемане от Факултетния съвет на заседанието му на 30 юни 2015 г.

 

Молим Ви след запознаване с текста да давате предложенията си за усъвършенстването му. Предложенията си можете да правите в писмен вид в Деканата или устно по време на заседанието на Факултетния съвет на 30 юни 2015 г.

 

 

Наръчник при провеждане на изборите във Факултета по славянски филологии

 

 

 

Председател                                                               Председателка

на Общото събрание                                                   на Избирателната комисия

София, 22 юни 2015 г.