ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

 

Съгласно чл. 43 (1) от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, по решение на Факултетния съвет на ФСФ от заседанието, проведено на 21.09.2010 г.

 

 

СВИКВАМ

 

 

заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии на 10 ноември 2010 г. от 9.00 ч. в Аулата на СУ.

 

 

aula_galleryПредлагам следния проект за дневен ред:

 

1. Отчет на деканското ръководство за изминалия едногодишен период.

2. Избори за попълване на състава на Факултетския съвет (от квотата на хабилитираните преподаватели).

 

 

 

 

Всички предложения, въпроси, заявки за изказвания, кандидатури за включване в бюлетината за изборите и др. материали във връзка с провеждането на събранието се депозират в Деканата на ФСФ.

 

 

Отчетен доклад на деканското ръководство на ФСлФ за периода 17.11.2009 – 10.11.2010 г.

Приложение към отчетния доклад на деканското ръководство на ФСлФ - издателска дейност

 

 

 

 

19.10.2010 г.

София

 

Председател на Общото събрание на ФСФ:

 

доц. Йовка Тишева