Методика за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“

 

Разпределение на средствата

 1. Средствата предвидени за дейности по точка 3.4. се разделят както следва:
  • 1 000 000 лв. се отделят за проекти, чиито очакван резултат е международен патент. За тези средства се кандидатства в две конкурсни сесии, които се организират и провеждат от Управителния комитет (УК);
  • останалите средства са предназначени на научни проекти и се разпределят по основни звена (факултети, департаменти, институти и центрове). За тези средства се кандидатства в две конкурсни сесии, които се организират и провеждат от УК и/или от избрани от факултети и департаментите научни комисии (НК).
  • индикативният бюджет на всеки отделен научен проект не може да надхвърля 200 000 лв. Факултетите могат да определят минимална граница с решение на факултетния съвет.
  • Продължителността на проектите не може да надхвърля 2 години.
 2. Индикативното разпределение на средствата по точка 1.2 по основни звена (факултети, департаменти, институти и центрове) се извършва от УК като:
  • 150 000 лв. се отделят за научни проекти, предлагани от академичния състав на центровете и институтите към Университета. За тези средства се кандидатства в две конкурсни сесии, които се организират и провеждат от УК като рецензирането на проектите се възлага по компетентност на научните комисии (НК) към факултетите или департаментите, а класирането се извършва от УК;
  • 150 000 лв. се отделят за научни проекти, предлагани от академичния състав на департаментите. За тези средства се кандидатства в две конкурсни сесии, които се организират и провеждат от обща за департаментите НК, която се избира от УК по предложения на съветите на департаментите;
  • при разпределението на средствата по факултети се отчита с тежест 50% числеността на академичния състав (преподаватели и изследователи) и броя обучавани докторанти и с тежест 50% приноса на звеното към научната продукция на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2021 г.;
  • средствата отпуснати на едно звено не могат да бъдат по-малко от 150 000 лв.;
  • за всяка от конкурсните сесиите първоначално се предвижда равен бюджет.

Научни комисии за оценка и класиране на проектите по звена

 1. НК по звена се състоят от 3 до 5 човека и включват хабилитирани лица от академичния състав на звеното/университета.
 2. НК по факултети се избират от факултетните съвети по предложение на декана. Общата за департаментите НК се избира от УК по предложение на съветите на департаментите.

График на провеждане на конкурсните сесии

 1. В рамките на проекта се провеждат две конкурсни сесии. Началото на сесиите се определя с заповед на ректора.
 2. Началото на конкурсните сесии се обявява от УК с покана към академичния състав. За проектни предложения по точка 1.2., поканата съдържа индикативния бюджет на сесията по звена съгласно точка 1.2 и състава на НК по звена.
 3. Проектните предложения по точка 1.1. се подават до УК, а тези по точка 1.2. се подават към НК по звена в срок до четири седмици след публикуването на поканата.
 4. НК/УК избират по двама външни рецензенти за всяка от сесиите, които в срок до две седмици след изтичане на срока по точка 7 да се запознаят и оценят подадените проектни предложения.
 5. До една седмица след изтичане на срока по точка 8, НК подават в УК обобщен доклад за проведената сесия, всички постъпили проектни предложения и рецензиите към тях. Обобщеният доклад трябва да съдържа:
  • протокол от заседанието на НК, на което е взето решението за класиране на проектните предложения;
  • таблица с информация за всички постъпили проектни предложения, относно административното съответствие на подадените проекти, точките присъдени на проектните предложения на база експертните карти на рецензентите и крайния брой точки присъден от НК;
  • списък-предложение към УК за финансиране на класираните проекти съобразно крайния брой точки присъден от НК и индикативния бюджет на звеното за сесията съгласно точка 1.2.
  • aко в рамките на класирането на първата сесия, има проекти с равен брой точки, с чието едновременно финансиране се надхвърля индикативния бюджет на звеното, предвиден за първата сесия, към списъка по точка 9.3 могат да се добавят и тези проекти. При реализирането на такава хипотеза допълнителното финансиране за първата сесия се субсидира от полагащите се средства от индикативния бюджет на звеното за втората сесия;
  • в случай, че средствата предвидени по точка 1.2 за звеното за първата сесия не са усвоени, те се прехвърлят към индикативния бюджет на звеното за втората сесия.
 6. До една седмица след изтичане на срока по точка 9, УК обявява окончателното класиране и финансиране на спечелите проекти и предлага на ректора да сключи договори със съответните ръководители на проекти, класирани за финансиране по реда на точка 9 и точка 2.1.

Изисквания към проектите

 1. Финансират се проекти за научни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за трансфер на знания и технологии чрез защита на интелектуална собственост или имат потенциал за иновации и които:
 • отговарят на изискването на Рамката за държавни помощи за научни изследвания, развитие и иновации за фундаментални научни изследвания: експериментална или теоретична дейност, предприета с основна цел за придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се цели каквото и да било пряко търговско приложение или използване;

или

 • попадат в определението „трансфер на знания“ от т. 15 буква „х“ на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации. Всички печалби от тези дейности се реинвестират в основните дейности на висшето училище или инфраструктура;
 1. Основните очаквани резултати от изпълнението на проектите са научни публикации, индексирани в Web of Science и/или международни патенти.
 2. Предимство се дава на проекти:
  • чиито научен колектив е изграден от участници, които не попадат в научните групи, вече определени по проекта SUMMIT;
  • включващи студенти, млади учени, докторанти или постдокторанти.
 3. Всеки проект трябва да съдържа следните елементи:
  • Наименование на проекта, ръководител и данни за контакт;
  • Научна тема на проекта – кратко изложение на състоянието на изследвания проблем, цел, задачи, методология и научни приноси (до 2 страници);
  • Очаквани резултати - научни публикации в списания, индексирани в Web of Science и/или международни патенти и индикативен времеви график за публикуване/получаване. Постигането на част от очакваните резултатите задължително трябва да се планира за първата половина от времетраенето на проекта;
  • Работна програма (до 1 страници);
  • Научен колектив – списък на основния научен колектив, кратки професионални биографии на членовете му (по образец) и общ списък на публикациите им от последните 4 години, доказващи компетентност и капацитет за провеждане на научни изследвания по темата на проекта;
  • Бюджет на проекта – индикативно разпределение на средствата по допустими разходни пера.
  • За проектните предложения по т.1.1., както и за тези, по т.1.2., за които научния колектив или отделните учени предвиждат съгласно точка 14.3, като очакван резултат получаването на международен патент, проектното предложение трябва да съдържа и информация за:
 • информация за състоянието на техниката, от което стартира разработването на научния резултат, предлаган за патентоване;
 • степента на технологична готовност TRL, до която ще достигне предлагания за патентоване научен резултат;
 • областите на индустриалното приложение на патента.

Участници в научните проекти

 1. Научните проекти могат да бъдат предлагани от отделни учени или от научни групи. В случай, че става въпрос за учен или научна група от вече определените по проекта SUMMIT, то тогава този проект не трябва да е част от научната програма на съответната група като последното се заявява в декларация по образец.
 2. Допустими участници в научните проекти са членовете на академичния състав, изследователи, млади учени, докторанти, постдокторанти и студенти на Софийския университет. Като членове на научни групи могат да бъдат привличани и външни за Софийския университет лица (до 25% от научния колектив на проекта), в това число и чуждестранни учени.
 3. Допустимите участници могат да се включат в научния колектив само на един проект, независимо по коя покана е подаден.
 4. В научните проекти не могат да участват:
  • водещите и привлечените изследователи в научните групи, вече определени по проекта SUMMIT;
  • членовете на научните комисии за оценка и класиране на проектите по звена;
  • лицата, привлечени за рецензенти от НК;
  • членовете на УК;
  • лица, заемали или заемащи държавни длъжности, непосредствено свързани с приемането и реализацията на Националния план за възстановяване и устойчивост.
 5. Ръководителите на научните проекти трябва да бъдат хабилитирани лица (доценти или професори, или съответното ниво изследователи) на основен трудов договор в Софийския университет в звеното (факултет, департамент, институт, център), към което е подаден съответния проект, и да остават на такава позиция по време на изпълнението и отчитането на проекта.

Бюджет на научните проекти

 1. Допустими са всички разходи свързани със:
  • осигуряване на необходимите консумативи и условия за провеждане на научни изследвания и иновации (ремонт на помещения, апаратура, материали и др.);
  • възнаграждения на членове на научния колектив за работа по проекта. Месечното възнаграждение на членове на колектива не може да надвишава ставките, предвидени за категориите персонал (с включени плащания от работодателя), както следва: водещ изследовател (R4) – 6000 лв., установен изследовател (R3) – 6000 лв., старши сътрудник (R2) – 4500 лв., пост-докторант (R2) – 3500 лв., млад учен или докторант (R1) – 2000 лв., неакадемичен персонал (технически и административен) – 1400 лв. Всички стойности се отнасят за работа на пълно работно време по проекта;
  • други необходими разходи за провеждане на изследванията, международно сътрудничество, представяне, публикуване или стартиране на процедура по придобиване на патентна закрила с международно действие.
 2. В процеса на изпълнение на проекта е възможно преразпределение на средствата до 50% по бюджетни пера с решение на ръководителя на проекта. За преразпределение на средствата над 50% по бюджетни пера ръководителят на проекта отправя обосновано предложение до ректора чрез координатора на дейност 3.4 в УК;
 3. Ако в резултат на редуциране на бюджети или прекратяване на проекти по точки 27.2 и 29.2 или в случай на неусвояване на средствата, предвидени по точка 1.2, в резултат от което след втората конкурсна сесия се освободи финансов ресурс, УК може да предложи на ректора да бъдат финансирани проектите, получили най-голям брой точки сред всички, но не получили финансиране по реда на точка 9. При равен брой точки, предимство се дава на проекти от звена, в които няма прекратени проекти или проекти с редуциран бюджет по реда на точки 26.2 и 28.2.

Критерии за оценка на научните проекти

 1. Подадените научни проекти подлежат на проверка за административно съответствие и на научна оценка.
 2. Проверката за административно съответствие се извършва от член на НК/УК чрез анкетна карта по образец, отразяваща изискванията в точки 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. Проектните предложения, отговарящи на всички от гореизброените условия, се допускат до научна оценка.
 3. С решение на НК/УК, проектите допуснати до научна оценка се разпределят на външни (по смисъла на ЗРАС в РБ) за Софийския университет експерти по темата на съответните проекти за рецензиране в условията анонимност. За всеки проект се изготвят две независими рецензии.
 4. Рецензентите представят оценка си чрез експертна карта по образец, отчитайки следните показатели:
  • Качества и капацитет на научния колектив – тежест 25%:

- публикационна активност членовете на колектива по темата на проекта през последните 4 години - тежест 5%;

- стимулиране на научното развитие на млади учени – участие на докторанти, постдокторанти и млади учени - тежест 10%;

- в научния колектив не участват изследователи в научните групи, вече определени по проекта SUMMIT – тежест 10%.

 • Научна стойност на проекта – тежест 25%
 • значимост, актуалност и оригиналност на проекта - тежест 10%;
 • потенциал за иновации, възможност за трансфер на знания и интелектуална собственост и потенциал за придобиване на нови знания  - тежест 15%.
  • Цели на проекта – тежест 30%

-      за проекти, водещи до получаване на международни патенти – поне 1 един патент за 200 000 лв.

-      за проекти с бюджет до 50 000 лв. (вкл.) се изисква поне 1 научна публикация, индексирана в Web of Science.

-      за проекти с бюджет от 50 000 лв. до 100 000 лв. (вкл.) се изисква поне 2 научни публикации, индексирани в Web of Science.

-      за проекти с бюджет от 100 000 лв. до 150 000 лв. (вкл.) се изисква поне 3 научни публикации, индексирани в Web of Science.

-      за проекти с бюджет от 150 000 лв. до 200 000 лв. (вкл.) се изисква поне 4 научни публикации, индексирани в Web of Science.

 • Изпълнимост на целите и обоснованост на бюджета – тежест 20%  - оценява се доколко е реалистичен заявения брой научни публикации, индексирани в Web of Science и/или международно признати патенти. Оценката за реалистичност на заявения брой международни патенти се извършва на базата на предоставената информация по точка 14.7

Отчитане на научните проекти

 1. Научните проекти се отчитат на два етапа:
  • междинен етап – отчетът за междинен етап се подава до УК в срок до две седмици след изтичане на половината от времетраенето на проекта. Подаването на междинен отчет не спира изпълнението на проекта;
  • в случай, че междинен отчет не бъде подаден до четири седмици след изтичане на половината от времетраенето на проекта, УК може да прекрати изпълнението на проекта;
  • краен етап – отчетът за краен етап се подава до УК в срок до четири седмици след изтичане на времетраенето на проекта.
 2. Междинните и крайните отчети се изготвят по таблица по образец и съдържат:
  • информация за постигнатите резултатите, представена в сравнение с индикативния времеви график на проекта;
  • информация за участващите в проекта млади учени, докторанти, постдокторанти и студенти на Софийския университет, както и за привлечените външни за СУ членове на колектива;
  • обобщена информация за изразходване на бюджета на проекта по пера.
 3. В срок от две седмици след подаването на междинен отчет УК се произнася по него като:
  • при липса на забележки отчета се приема в режим на „мълчаливо съгласие“;
  • при установяване на неизпълнение на индикативните цели и/или груби нарушения в изразходване на бюджета на проекта, УК може да редуцира бюджета или да прекрати изпълнението на проекта.

 

Вътрешни правила на ФСФ относно повеждане на първа конкрусна сесия по програмата „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ (научна комисия за провеждане на първа конкурсна сесия)