Списание

COLLOQUIA COMPARATIVA LITTERARUM

https://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

 

ОЧАКВА СТАТИИТЕ ВИ

ЗА СВОЯ БРОЙ № 10/ 2024

 

ВОДЕЩА ТЕМА НА БРОЯ, по идея и със съставител проф. дфн Милена Кирова:

Дистопията: традиции, жанрова динамика, посоки на трансформация

 

Дистопията е жанр на кризата в модерния свят и симптоматично става все по-актуална и популярна в литературата на XXI век – като жанр, но не по-малко и като наративен подход, тип фикция, която се адаптира към други подходи и жанрове. Дистопичната прогностика повече от всякога се налага като практическо действие, с което писателите реагират на кризите, връхлитащи нашия свят. Дори българската литература, която няма почти никакви дистопични традиции, преживява вълна на интерес към „антиутопията“, както сме свикнали да наричаме този жанр.

 

Тематични аспекти: исторически корени на съвременната дистопия; приемственост с последната четвърт на XX век; политически измерения на дистопичното пространство; поджанрови форми и вариации; миграция на дистопичния наратив към митологията, фолклора и масовата култура; криза на хуманизма; проблеми на постчовешкото, постпесимизъм.

 

Статиите с компаративна насоченост по водещата и по други теми на сравнителното литературознание, както и рецензии за нови книги се приемат до 31 януари 2024 г. Текстовете за публикуване на български, френски или английски език се изпращат по имейл на следния адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Указания за авторите на адрес:

https://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia/about/submissions