ПРОГРАМА

на Вторите българистични езиковедски четения,

посветени на 100-годишнината от рождението на проф. Мирослав Янакиев,

организирани от Катедрата по български език към Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

 

23 ноември 2023 г.

9.30 – 10.00 ч. – Регистрация на участниците пред Аулата

10.00 – 10.30 ч. – Откриване и приветствия в Аулата

 

 

10.30 – 12.30 – Пленарно заседание

Аула

Водещ – проф. д-р Йовка Тишева

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJiZTUyNmMtMTMzNC00ZTRhLWJmY2EtMDEwN2MyYmE1ZDgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%22a7d39028-cb7a-462e-a7b2-468d754db56b%22%7d

10.30 – 11.00 – Димитър Попов, Велка Попова. Приноси на проф. Мирослав Янакиев за обогатяване на българската лингвистична терминология

11.00 – 11.30 – Стоян Буров. Към теорията за граматическите изключения и тенденции

11.30 – 12.00 – Илиана Кръпова. За синтаксиса на клитиките в българския език

12.00 – 12.30 – Светла Коева. Принципи на синтактичното и семантичното описание на българските глаголи в Булфрейм

 

12.30 – 13.00 – Дискусия

13.00 – 14.00 – Обедна почивка

 


Секция 1. Съвременни методи и подходи във фонетиката и фонологията. Динамика на лексикалната система и на нейните елементи

Аула

Водещ – проф. д.ф.н. Анна Чолева-Димитрова

Секретар – гл. ас. д-р Катерина Войнова

 

14.00 – 14.15 – Албена Добрева. Фонетико-фонологичната компетентност в обучението на студентите логопеди

14.15 – 14.30 – Анна Чолева-Димитрова. Динамиката на българската антропонимна система в началото на ХХІ в.

14.30 – 14.45 – Диана Благоева. Нова деантропонимна лексика в българския език

14.45 – 15.00 – Свитлана Георгиева. Лексикалната диалектна делитба на българските говори в Украйна

15.00 – 15.15 – Велислава Стойкова. Статистически подходи за изследване на семантиката и значенията на термини със съставна част „зелен“

15.15 – 15.30 – Емилия Македонска. За някои словообразувателни типове деятелни имена в речника на българския език на Найден Геров

 

15.30 – 15.45 – Дискусия

15.45 – 16.00 – Кафе пауза

 

Секция 2. Вариантността, нормативността и кодификацията днес

Втора заседателна зала

 

Водещ – доц. д-р Кристияна Симеонова

Секретар – гл. ас. д-р Лилия Желева

 

13.30 – 13.45 – Мартин Хенцелман. Българският език и междуезиковият контакт в Република Молдова

13.45 – 14.00 – Кристияна Симеонова. За някои варианти при лексикографското представяне на термини от областта на архитектурата в „Терминологичен енциклопедичен речник по изкуствата“

14.00 – 14.15 – Патрик Михайлов. Актуални тенденции при двувидовите глаголи от български и чужд произход

 

14.15 – 14.30 – Дискусия

 


Секция 3. Актуални въпроси в прагматиката и стилистиката

Втора заседателна зала

 

Водещ: доц. д-р Силвена Ставрева

Секретар – гл. ас. д-р Лилия Желева

 

14.30 – 14.45 –  Силвена Ставрева. Стилистична функция на перифразата в медицинската реклама

14.45 – 15.00 –   Йордан Ефтимов. Анаколутите на Биньо Иванов

15.00 – 15.15 –  Теодора Куртева. Литотата евфемизъм ли е?

15.15 – 15.30 –  Жанета Андреева. Стилистика на езиковата демагогия и нейните манипулативни функции в българските политически речи

 

15.30 – 15.45 – Дискусия

15.45 – 16.00 – Кафе пауза

 

Кръгла маса, посветена на превода

Втора заседателна зала

16.00 – 18.00

Водещи – проф. д-р Надежда Сталянова, проф. д-р Йовка Тишева

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBlY2E4MTQtOTdlNS00NzQ5LTk1ODUtY2EwYTkxODk4YjQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%22a7d39028-cb7a-462e-a7b2-468d754db56b%22%7d

 

С участието на Албена Стаменова, Диляна Денчева, Елена Крейчова, Ирина Седакова, Кристиян Янев, Лилия Желева, Мари Врина-Николов, Мария Пилева, Радост Железарова, Райна Камберова.

Кръгла маса, посветена на езика на медиите

Нова конферентна  зала

16.00 – 18.00

Водещ – доц. д-р Владислав Миланов

 

С участието на Виктор Дремсизов, Мария Ванкова,  Ярослава Прохазкова и други.

 

18.00 Коктейл в ресторант-клуб „Алма Матер“
бул. Цар Освободител 15

* * *

 

24 ноември 2023 г.

Секция 4. Първи панел. Динамика на лексикалната система и на нейните елементи. Съвременни морфологични и синтактични подходи

Нова конферентна зала

Водещ – проф. д.ф.н. Красимира Алексова

Секретар – гл. ас. д-р Ласка Ласкова

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDYxMjA2MmMtYTAxYS00OWE2LWFiM2YtZjFmN2VkYWE3M2Ey%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%22a7d39028-cb7a-462e-a7b2-468d754db56b%22%7d

 

9.30 – 9.45 – Христина Марку. За българско-гръцката съпоставителна фразеология: актуални теми и проблеми

9.45 – 10.00 – Илияна Гаравалова. Динамиката на лексикалната система на речанския говор

10.00 – 10.15 – Диана Иванова. Композицията като словообразувателен способ в областта на специализираната (правна и икономическа) лексика

10.15 – 10.30 – Йордан Рачев. Диглосия и диграфия в съвременните реклами

 

10.30 – 10.45 – Дискусия

10.45 –  11.00 –  Кафе пауза  

 

11.00 – 11.15 – Красимира Алексова. За едни от най-честотните употреби на презумптива днес

11.15 – 11.30 – Мария Дудаш. Словообразуване в българския и унгарския език – девербални суфикси

11.30 – 11.45 – Антонина Тверицкая. Пасивните конструкции в българския и руския език: опит за съпоставително изследване

 

11.45 – 12.00 – Дискусия

12.00 – 13.00 – Обедна почивка

 

Секция 4. Втори панел. Динамика на лексикалната система и на нейните елементи. Съвременни морфологични и синтактични подходи

Нова конферентна зала

Водещ – доц. д-р Марина Джонова

Секретар – гл. ас. д-р Ласка Ласкова

 

13.00 – 13.15 – Светлана Славкова. Непрефигирани глаголи за движение в български в съпоставка с руски и италиански

13.15 – 13.30 – Йорданка Велкова. Граматически „задачи“ от типа префигиран глагол + детерминиран обект = ?

13.30 – 13.45 – Ласка Ласкова. Към въпроса за „н‘ам к‘во си“ или за граматикализацията на едно устойчиво словосъчетание с неопределителна семантика

13.45 – 14.00 – Диана Андрова. Към въпроса за конкуренцията между обобщителните  местоимения всичкият и цял

 

14.00 –  14.15 –  Дискусия

 

Кръгла маса, посветена на електронната обработка на старобългарски паметници

Първа заседателна зала

9.30 – 12.00

Водещ – проф. д-р Андрей Бояджиев

С участието на: Анисава Милтенова, Анна-Мария Тотоманова, Дейвид Бирнбаум, Камелия Христова, Мая Петрова, Станка Петрова, Татяна Брага, Цветана Димитрова.

 

12.00 – 13.00 – Обедна почивка

 

Секция 5. Съвременни морфологични и синтактични подходи

Втора заседателна зала

Водещ – проф. д-р Петя Осенова

Секретар – гл. ас. д-р Биляна Радева

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTljZDY1NmQtZjZlNC00NGI4LWE2MTQtZGQwMTYyYTY4Mzgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%22a7d39028-cb7a-462e-a7b2-468d754db56b%22%7d

 

9.30 – 9.45 – Пресиян Пенчев. Предизвикателства при преподаването на категориите „време на глагола“ и „местоимение“ на чуждестранни студенти по предмета „Български език като чужд“ в присъствена среда

9.45 – 10.00 – Енчо Тилев. Звателен падеж в съвременния руски език – мит или реалност

10.00 – 10.15 – Марина Джонова. За подчинените изречения към конструкциите с предикатив

10.15 – 10.30 – Мариана Георгиева. Синтактични парадокси

 

10.30 – 10.45 – Дискусия

10.45 – 11.00 – Кафе пауза

 

Водещ: проф. д-р Светла Коева

Секретар – гл. ас. д-р Биляна Радева

 

11.00 – 11.15 – Михаела Москова. Евиденциалност и перфект в българския език – гледни точки и съвременно състояние 

11.15 – 11.30 – Петя Осенова. Аргументна структура на глаголите за създаване

11.30 – 11.45 – Йовка Тишева. Повторенията в устната реч

11.45 – 12.00 –  Биляна Радева. За подчинените изречения към прилагателни имена

 

11.45 – 12.00 – Дискусия

12.00 – 13.00 – Обедна почивка

 

Секция 6. Актуални въпроси в прагматиката и стилистиката

Втора заседателна зала

Водещ – проф. д-р Мария Илиева

Секретар – гл. ас. д-р Биляна Радева

 

13.00 – 13.15 –  Светла Коева, Цветана Димитрова, Ивелина Стоянова, Валентина Стефанова, Мария Тодорова, Христина Кукова. Оценка на уменията за четене и разбиране в начална училищна възраст в България и Италия

13.15 – 13.30 –  Мария Илиева. (Само)оценката на Аза по асоциативни данни

13.30 – 13.45 –  Андреана Ефтимова. Мотиви за употребата на феминативите в българския и полския публичен обмен

13.45 – 14.00 –  Биляна Тодорова. За някои метафорични употреби на глагола „хвърлям“ в текстове, посветени на войната в Украйна

 

14.00 – 14.15 – Дискусия

 

Закриване на конференцията

Нова конферентна зала

14.30 ч.