Кръгла маса, посветена на електронната обработка на старобългарски паметници

 

Първа заседателна зала,  24 ноември 2023 г.

9.00 – 12.00 часа

Водещпроф. д-р Андрей Бояджиев

 

А.-М. Тотоманова. Електронната инфраструктура за изследване на българското средновековно писмено наследство. История, състояние и перспективи

 

Електронни описания на извори

А. Милтенова, Д. Бирнбаум, А. Бояджиев, Д. Радославова, К. Христова. Репертоар на старобългарската литература и книжнина с компютърни средства (http://repertorium.obdurodon.org/)

Е. Тодорова, А. Милтенова. Ръкописни книги с български произход Х-ХIV в., съхранявани в чуждестранни книгохранилища
(https://slav.uni-sofia.bg/exist/apps/bgfolia/)

С. Петрова. Пѣснословьць. Електронно описание на химнографски ръкописи (https://slav.uni-sofia.bg/exist/apps/paesnoslovec/)

 

Електронни издания
А. Бояджиев. Пандекти на Антиох (https://slav.uni-sofia.bg/exist/apps/pa/)

 

Електронни речници
Л. Тасева. Речниците към Учителното евангелие на Константин Преславски: лексикографски предизвикателства и технологични решения (https://uchitelnoevangelie.eu/)

 

Енциклопедичен корпуси за обмен на знания
А. Милтенова, Д. Радославова. Scripta Bulgarica. Дигитална библиотека за старобългарска книжнина
(http://scripta-bulgarica.eu/)

А. Милтенова, Д. Радославова. SESDiva. Южните и източните славяни: разнообразие и взаимодействие на писмените култури
(https://sesdiva.eu/)

 

А. Бояджиев. Зографска електронна научноизследователска библиотека (https://slav.uni-sofia.bg/zograf/)

Ц. Димитрова, А. Бояджиев. Сайт с информация за компютърната обработка на средновековни славянски и ранни новобългарски извори. От името на Комисията за компютърна обработка на средновековните славянски книги и ранни печатни книги към Международния комитет на славистите (https://obshtezhitie.net/)