Конкурс

за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти-2“ от средствата, отпуснати на Факултета по славянски филологии към СУ със заповед на Ректора на СУ N РД 19-256/20.07.2022 г.

Срок за подаване на документите:  от 26 август до 12 септември 2022 г.

 

 1. Условия и насоки за кандидатстване
  1. Кандидатите участват в конкурса с проектно предложение, в което заявяват изследователския проблем, върху който ще работят по време на участието си в програмата.
  2. Кандидатите, чиито проектни предложения бъдат класирани, сключват трудов договор или допълнително трудово споразумение за определен срок, в който трябва да осъществят изследването си.
  3. Проектните предложения трябва да бъдат в научните области, за които Факултетът по славянски филологии има акредитирани докторски програми.
  4. Продължителност на договорите с одобрените кандидати: 6 месеца, с изключение на постдокторанти, които вече имат трудов договор със СУ „Св. Климент Охридски“, за които срокът е 9 месеца.
  5. Изисквани резултати

Участниците в програмата, с които е сключен договор, се задължават:

 • До 15 септември 2023 г. да предадат научен отчет за проекта си.
 • До 30 септември 2023 г. да предадат завършен научен текст (30 стандартни страници за „Постдокторант“, 20 страници за „Млад учен“) въз основа на работата по проекта, както и информация за предадена за публикуване научна статия във включено в международните бази данни списание.

 

 1. Изисквания към участниците

 

На конкурсен принцип и с прозрачни правила и критерии за подбор ще бъдат назначени млади учени и постдокторанти, отговарящи на следните условия:

Категория

Изисквания

Млад учен

Първата по ред на получаването магистърска степен на кандидата трябва да е придобита след 10.04.2013 г.

Кандидатът не трябва да е придобил  научната и образователната степен „доктор“.

За участие в програмата могат да участват лица, които отговарят на дефиницията за „Млад учен“ и попадат в една от следните категории:
- новоназначени по програмата в СУ „Св. Климент Охридски“;
- щатни преподаватели, заемащи академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) на трудов договор в СУ „Св. Климент Охридски“;
- докторанти, отчислени с право на защита, назначени на трудов договор в СУ „Св. Климент Охридски“;
- докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелн подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в програмата и назначени на трудов договор в СУ „Св. Климент Охридски“;

- специалисти с висше образование, които са на трудов договор в СУ „Св. Климент Охридски“.

Постдокторант

Придобита докторска степен в направления 2.1. „Филология“ или 1.3. „Педагогика на обучението по български език/българска литература/руски език“ след 10.08.2018 г. (Дата на публичната защита).

Кандидатите трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.

Ако кандидатите са на трудов договор във висше училище или научна организация от страната, техният работодател трябва да даде съгласие за участие в Програмата, както и да поеме ангажименти за (а) пускане на кандидата в неплатен отпуск при запазване на щатното му място и (б) използване на освободения финансов ресурс за стимулиране на млади учени.

На назначените постодокторанти се определя научен консултант, хабилитиран преподавател от ФСФ.

 

 

 1. Разпределение на средствата за участниците в програмата

С класираните участници ще бъдат сключени трудови или допълнителни споразумения към трудовия договор за срок от 6 или 9 месеца в зависимост от трудовите правоотношения, в които се намира кандидатът. Общата сума на трудовите възнаграждения, които всеки участник в даден модул ще получи, е една и съща. Очакваните резултати са едни  и същи за всеки участник в съответния модул.

 

 

Модул „Млади учени“

Тип трудов договор

Продължителност

(в месеци)

Месечно възнаграждение

Общо възнаграждение

Новоназначен млад учен за 4-часов работен ден

Допълнително споразумение за 4 часа към основен трудов договор към СУ

Втори трудов договор за 4 ч., ако участникът има трудов договор с друг работодател.

6

 

800 лв.

4800 лв.

 

 

Модул „Постдокторанти“

Тип трудов договор

Продължителност

(в месеци)

Месечно възнаграждение

Общо възнаграждение

Новоназначени постдокторанти на 4-часов работен ден

Новоназначени постдокторанти на втори трудов договор с 4-часов работен ден

6

 

1017 лв..

 

6102 лв.

 

Постдокторанти на постоянен трудов договор към СУ

9

678 лв.

6102 лв.

На участниците могат да бъдат изплатени в определен размер разходи по проекта (командировки, закупуване на материали, консумативи, специализирано

оборудване, информационни продукти, компютри, принтери и др.), както следва:

 • за модул „Млади учени“ – до 820 лв. на участник за целия период.
 • за модул „Постдокторанти“ – до 1440 лв. на участник за целия период.

 

4. Брой участници

Ще бъдат обявени 4 места за участници в модула „Млади учени“ и 3 места за участници в модула „Постдокторанти“, като с класираните участници ще бъде сключен трудов договор за 4-часов работен ден.

 1. Критерии за оценка на проектните предложения

 

5.1. За кандидати, с които не е бил сключван договор по програма „Млади учени и постдокторанти“    

Критерии

Максимален брой точки

I. Научна биография на кандидата (за последните 3 години).

 

А) Публикации в реферирани и индексирани издания[1]

7

Б) Публикации в издания с научно рецензиране[2]

4

В) Участие в международни конференции[3]

3

Г) Участие в конференции с международно участие[4]

2

Д) Участие в национални конференции

1

II. Оценка на проекта

 

А) Значимост на проблема и отношение към научния профил на ФСФ

8

Б) Иновативност на подхода, методология, обхват на изследвания материал         

8

В) Очаквани резултати

7

Г) Проектното предложение НЕ включва части, анализационен материал, наблюдения или изводи от предишната научна работа на кандидата (дисертационен труд, дипломна работа, научни статии и монографии, научни проекти и  др.). Възможните оценки са ДА (т.е. „Не включва“) или НЕ (т.е. „Включва“). При оценка НЕ, проектното предложение отпада от конкурса.

 

III. Разпространение на резултатите и възможност за развитие

 

А) Планирана публикация[5]

10

Б) Участие в международна конференция

5

В) Приложимост на изследователския проект в преподавателската работа на кандидата в СУ

5

Максимален брой точки

60

 

5.2. За кандидати, с които е бил сключван договор по програма „Млади учени и постдокторанти“

                                                                             

Критерии

Максимален брой точки

I. Оценка на резултатите от последното предишно участие в програмата „Млади учени и постдокторанти“.

 

А) Научни качества на финалния текст

10

Б) Публикации по проекта[6]

10

В) Участие в международни конференции с доклад по проекта[7]

3

Г) Приложение в преподавателската работа

2

II. Оценка на проектното предложение

 

А) Значимост на проблема и отношение към научния профил на ФСФ

5

Б) Иновативност на подхода, методология, обхват на изследвания материал         

5

В) Очаквани резултати

5

Г) Проектното предложение НЕ включва части, анализационен материал, наблюдения или изводи от предишната научна работа на кандидата (дисертационен труд, дипломна работа, научни статии и монографии, научни проекти, включително участие в предишен етап на програмата „Млади учени и постдокторанти“). Възможните оценки са ДА (т.е. „Не включва“) или НЕ (включва). При оценка НЕ проектното предложение отпада от конкурса.

 

IV. Разпространение на резултатите и възможност за развитие

 

А) Планирана публикация[8]

10

Б) Участие в международна конференция

5

В) Приложимост на изследователския проект в преподавателската работа на кандидата в СУ

5

Максимален брой точки

60

 

 1. Изразяване на благодарности при публикация

Към публикациите, осъществени в резултат на участието в програмата, задължително се изписват благодарности. Примерен текст: Това изследване е подкрепено от Министерството на образованието и науката по Националната програма „Млади учени и постдокторанти - 2“/ This research is supported by the Bulgarian Ministry of Education and Science under the National Program „Young Scientists and Postdoctoral Students – 2“

 

 1. Работни термини

Публикации - като меродавни се приемат публикувани статии или статии, приети за печат с удостоверение от издателя.

Реферирани и индексирани издания – издания от актуалния „Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация“ на НАЦИД или чужди издания, регистрирани в SCOPUS или WoS.

Издания с научно рецензиране – издания от актуалния „Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране“ на НАЦИД или чужди издания с научно рецензиране.

Международна конференция - конференция с международен организационен комитет

 

 1. Срокове

Срок за подаване на документите:  от 26 август до 12 септември 2022 г.

Обявяване на резултатите: 30.09.2022 г.

Сключване на договори: от 01.10.2022 г. до 7.10.2022 г.

 

 1. Изисквани документи при подаване на проектните предложения:

 

 1. Заявление (по образец)
 2. Автобиография
 3. Проектно предложение (по образец)
 4. Препоръка от хабилитиран преподавател във Факултета по славянски филологии, специалист в съответната научна област. (Един учен може да предостави до две препоръки за конкурса)
 5. Декларация от участника (по образец)
 6. Декларация за избягване на двойно финансиране (по образец)
 7. Копие от дипломата за ОКС „магистър“ и справката към нея
 8. Копие от дипломата за придобита научно-образователна степен „доктор“ (ако е приложимо).
 9. Списък на публикациите от 01.01.2019 г. до деня на подаване на документите, подредени в реда: (а) Публикации в реферирани и индексирани издания (SCOPUS/Web of Science); (б) Публикации в издания с научно рецензиране. Към всяка публикация се указва web-адрес, от който тя е достъпна (ако е приложимо).

Кандидати, участвали в предходното издание на програмата „Млади учени и постдокторанти“, прилагат списък на публикациите САМО в резултат на проекта, с който са били класирани.

 1. Списък на участия в научни конференции след 01.01.2019 г. до деня на подаване на документите, подредени в реда: (а) международнии конференции, (б) конференции с международно участие, (в) национални конференции. За всички участия се прилага web-адресът, от който е видно, че кандидатът е участвал лично на конференцията (ако е приложимо).

Кандидати, участвали в предходното издание на програмата „Млади учени и постдокторанти“, прилагат списък на участия в конференции  САМО по проекта, с който са били класирани.

 1. Материали с доказателствен характер:

(а) Сканирано копие на публикациите, за които не може да бъде посочен web-aдрес, на който са достъпни.

(б) Сканирани копия от сертификати за участие в международни и национални конференции, ако не може да бъде посочен  web-aдрес, от който да се види, че кандидатът лично е представял материал на конференцията.

 1. Бележка от работадател, ако кандидат в модула „Постдокторанти“ има трудов договор с друго висше училище или научна организация. (Съгласно т.2).

 

Всички документи се изпращат в електронен вид на имейл адрес:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

За г-жа Клавдия Попова

За повече информация - 029871068

 

При сключване на договор с кандидатите те трябва да представят оригинал от дипломите.

 

[1] Периодични издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (Web of Sciense или SCOPUS). Пълен брой точки се дава за поне 1 публикация.

[2] Издания, влизащи в Националния референтен списък на НАЦИД. Пълен брой точки се дава за поне две публикации

[3] Конференции с международен организационен комитет. Пълен брой точки се дава за поне 1 участие.

[4] Пълен брой точки се дава за поне 2 участия.

[5] 10 точки за публикация в издание, реферирано и индексирано в световноизвестни бази данни с научна информация (Web of Sciense или SCOPUS)., 5 точки за публикация в издание с научно рецензиране (включено в Националния референтен списък или чуждо издание с научно рецензиране).

[6] 10 точки за публикация в издание, реферирано и индексирано в световноизвестни бази данни с научна информация (Web of Sciense или SCOPUS)., 5 точки за публикация в издание с научно рецензиране (включено в Националния референтен списък или чуждо издание с научно рецензиране).

[7] 3 точки за конференции с международен организационен комитет, 1 точка за участие в конференция с международно участие.

[8] 10 точки за публикация в реферирано и рецензирано периодично издание, 5 точки за публикация в издание с научно рецензиране.