Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост

 

Уважаеми колеги,

На 3.11.2023 г. със заповед на Ректора  на СУ „Св. Климент Охридски“ бе открита процедура за сесия II на Конкурса за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост.

Заявките на желаещите да участват в конкурса се приемат (съгласно линковете и сроковете в Заповедта на Ректора)  от 6 ноември 2023 г. до 17:30 ч. на 3 декември 2023 г. по електронен път на адрес: 

https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/

Проектни предложения, които не са подадени по определения ред, няма да бъдат приемани за разглеждане и класиране.

Формулярите за участие в конкурса, както и Методиката за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ са публикувани на адрес: 

https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/

 

Препоръчвам на всички участници да се запознаят подробно с Методиката за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите, както и с останалата част от проектната документация, достъпна на посочените в Заповедта на Ректора линкове. Оценяването на проектите ще бъде обвързано с основната цел на програмата – осъществяване на публикации в издания, включени в Web of Science, като ще се отчита и съотношението между бюджета на проекта и броя на планираните публикации.

Обръщам внимание на преподавателите от Факултета по славянски филологии, които ще подават проектни предложения за конкурса, че ФС на ФСФ прие допълнителни вътрешни правила за провеждането на първата и втората сесия от конкурса във Факултета.

 

Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост - Сесия I. (Заповед)

Вътрешни правила на ФСФ относно повеждане на втора конкурсна сесия по програмата „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“

 

Доц. Бойко Пенчев,

Декан на ФСФ