Проблеми на литературната теория

 

Анотация

 

Тесният фокус на курса „Проблеми на литературната теория” ще бъде логиката на несъгласието в езика и литературата. Несъгласието се превръща във все по-важен обект на хуманитарните изследвания. През последните години хуманитарното поле е ангажирано със съвременната необходимост да се теоретизира несъгласието на „другия” като конститутивна сила, както и с възможността да си представим модел, в който напрежението между две антагонистични логики може да се разглежда в позитивен план вместо да бъде мислено като водещо до разрушително противопоставяне. Несъгласието се обвързва с водещи парадигми на хуманитарното знание (семиотика, философия, психоанализа, феминизъм, политология, антропология, социология и др.), като в контекста на литературознанието курсът има за цел да проблематизира и запознае студентите с: 

  • въпросите за репрезентацията на съперничещи си гласове в творбата като критика на еднопосочните модели на комуникацията;
  • историята на термина идеологема, проследена от изработването му в кръга на Бахтин през 30-те на 20. век до нейното „съживяване“ в контекста на френската хуманитаристика след 68-ма, обвързано с Юлия Кръстева и нейния „пренос“ на концепцията за диалогичността;
  • въпросите за историческа рамка, която съпътства и пресича текстовете;
  • въпроса за следите на външния контекст (носител на антагонистични дискурси) и функционирането му на едно микро индивидуално ниво в творбата;
  • въпроса за неразличимост и съвпадение на две контрадикторни понятия;
  • възможността за сингуларен обект на отрицанието;
  • понятието на Дерида „конститутивно Външно” и минаването отвъд диалектическо отрицание; възможността за съотнасяне към „конститутивно Външното” не като към потенциален враг, чиято цел е да подрие хармоничните връзки на съгласието и консенсуса, а в неговата изначална функция да се поддържа агона, който никога не трябва да приключи;
  • въпроса какво означава да се мисли политиката и естетиката в обхвата на понятието „несъгласие“?

 

Основни теми

 

1.     Въведение

2.     Фройд – логика на отрицанието

3.     Сосюр – негативност и различие

4.     Бахтин – монологичен дискурс, диалогичност, хетероглосия

5.     Карнавалът като критически инструмент

6.     Проблемът за вътрешния и външния контекст на творбата. Трансформации

7.     Проблемът за представянето на съперничещи си гласове в романа

8.     Идеологема: от символ към знак (Бахтин, Ю. Кръстева)

9.     Обектът на отхвърлянето (Лакан, Зупанчич, Долар)

10.   Отвъд волята: Мелвил, Ницше, Дельоз

11.   Конститутивно Външно (Дерида)

12.   Поддържане на агона (Лакло, Муф)

13.   Политическо несъзнавано/естетическо несъзнавано

14.   Несъгласието: между естетика и политика (Рансиер)

15.   Съгласието като проблем на литературната теория.

 

Литература по темите:

Адорно, Т. В.Естетическа теория. Превод С. Вълкова, Ст. Йотов. Изд. „Агата-А“, С., 2002.

Аренд, Хана. Насилие и политика. Превод: К. Янакиев. ИК „Критика и хуманизъм“, С., 2007.

Бахтин, Михаил. Въпроси на литературата и естетиката. Превод от руски Надежда Чекарлиева и Димитър Кирков. София: Наука и изкуство, 1983, 568 с.

Бахтин, Михаил. Проблеми на поетиката на Достоевски. Превод Константин Г. Попов. София: Наука и изкуство, 1976.

Бахтин, Михаил. Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на Средновековието и Ренесанса. Превод Донка Данчева. София: Наука и изкуство, 1978.

Бахтин, Михаил. Философия на словесността. Превод Кирил Маринов. София: ЛИК, 1996, 293 с.

Волошинов, В. Н. Марксизм и философия языка, Ленинград : Прибой, 1930.

Георгиев, Никола. „Мълчаливите диалози в литературата“. В: сб. Мнения и съмнения (По дирите на едно литературоведско чергарство), Изд. „Фондация Литературен вестник“, С., 1999.

Дельоз, Жил, Гатари, Феликс. Различие и повторение, прев. Антоанета Колева, София: ИК Критика и хуманизъм, 1999.

Дерида, Ж. Апории. Превод А. Колева. Изд. „Критика и хуманизъм“, С., 1998

Дерида, Ж. За граматологията. Превод Ж. Дамянова. Изд. „Лик“, С., 2001

Дерида, Ж. Писмеността и различието. Превод Т. Батудлева. Изд. „Наука и изкуство“, С., 1998.

Дерида, Жак. „Подпис. Събитие. Контекст”. В: сп. Литературна мисъл, 5/ 1993, с. 123-150.

Зупанчич, Аленка. Най-късата сянка: Ницшевата философия на двете, прев. Еньо Стоянов, ИК “Литавра”, С., 2006.

Калинова, М. Детство и интелектуална история у възрожденските автори, Изд. „Фондация Литературен вестник“, С., 2012, стр. 77-91.

Личева, Амелия. Истории на гласа. Изд. „Фигура“, С., 2002.

Манчев, Боян. Логика на политическото. Изд. „Изток-Запад“, С., 2012.

Муф, Шантал. „Агонистичната политика между етиката и политиката“. В:Критика и хуманизъм, кн. 34, бр. 4/2010, превод Ина Димитрова.

Мелвил, Хърман. Бартълби. Писарят/ Били Бъд. прев. Петков, Тодор, София: Критика и хуманизъм, 2013.

Ницше, Фридрих. Веселата Наука, прев. Костова-Добрева, Харитина. Съчинения в 6 тома, т. 3, София: Захари Стоянов, 2002.

Николчина, Миглена. Изгубените еднорози на революцията, Изд. „Фондация Литературен вестник“, С., 2012.

Николчина, Миглена. Смисъл и майцеубийство, УИ „Св. Климент Охризки”, С., 1997.

Спасова, Камелия. „Енигмата на политическото“. В: Събитие и пример у Платон и Аристотел, Изд. „Фондация Литературен вестник“

Тенев, Дарин. Отклонения. Опити върху Жак Дерида, Изд. „Изток-Запад“, С., 2013.

Фердинанд дьо Сосюр, Курс по обща лингвистика, изд. „Наука и изкуство“, С., 1992, Превод: Живко Бояджиев и Петя Асенова.

Фройд, Зигмунд. „Отрицанието“. В: Психология на несъзнаваното, Изд. „Колибри“, С., 2014

Христов, Тодор. Литературността. Изд. „алтера“, С., 2009.

Христов, Тодор. Свобода и суверенност в Априлското въстание. Изд. „Изток- Запад“,

С., 2013.

Fredric Jameson. The Political Unconscious: Narrative as Socially Symbolic Act. Ithaca: Cornell UP, 1981.

Jacques Ranciеre, Dissensus: On Politics and Aesthetics, Steven Corcoran (ed., tr.), Continuum, 2010.

Roman Jakobson, Closing Statements: Linguistics and Poetics, Style in language, T.A. Sebeok, New-York, 1960.

The Seminar of Jacques Lacan, Book 1, Freud’s Papers on Technique 1953–1954. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Zupančič, Alenka. Not-Mother: On Freud’s Verneinung, E-FLUX, 33/2012.

Deleuze, Gilles. „Bartleby; or, the Formula.“ In: Essays Critical and Clinical. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997. 68-90 p.

Kristeva, Julia. „The Ideologeme of the Novel.“ In: Desire in Language : A Semiotic Approach to Literature and Art. New York: Columbia University Press, 1980. 40-7 p.

 

Изготвил: гл. ас д-р Мария Байтошева