УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината

 

Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентация

специалност …

Образователно-квалификационна степен бакалавър

Вид обучение: …редовно

Извадка от учебния план

Наименование на дисциплината

 

Хорариум

 

ECTS-

кредити

 

Форма на заключителен контрол

Лекции

 

 

 

Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентация

30

       

Курсова работа – кратък текст върху тема, свързана с курса

 

Анотация: Целта на лекционния курс е да представи на студентите с основни теми и проблеми в антропологическото изследване на периода на социализма в България и да насочи интереса им към провеждането на изследователска работа в тази посока. Студентите ще се запознаят с водещи проблеми в антропологическото проучване на периода на социализма в България и в Източна Европа, ще се информират за основни теоретични и методологични предизвикателства в това изследователско поле и ще анализират социални и културни практики от този период. Курсът обхваща лекции и дискусии по основни теории и дебати, свързани с антропологията на социализма; организация на всекидневния живот преди 1989 г.; вътрешна мобилност и жилищни практики; семейството през социализма; празници и обществени ритуали през този период; проблеми на пост-социалическия преход и др. Специално внимание ще бъде отделено на проблеми, свързани с паметта, наследството и репрезентацията (наративна, визуална, музейна и пр.) на социалистическия период. Повечето от лекциите ще бъдат съпроводени с показване на снимков, аудио и видеоматериал, посредством които студентите ще имат възможност да получат по-плътна представа за дискутираните социални и културни практики. Курсът ще подпомогне студентите да развият умения за критичен коментар по научни текстове по проблемите на социализма и пост-социализма, за синтезирано представяне на изследователски проблем въз основа на предложена литература, за антропологическо наблюдение и неговата интерпретация в устна и писмена форма.

Форми и методи на оценяване:

Текуща оценка

Курсова работа


Лекционен курс

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

Антропология на социализма: теоретични и методологични предизвикателства, теории и дебати

2

2.

Социализъм и всекидневие: работни практики и всекидневен живот по времето на социализма

2

3.

Градът и селото: вътрешна мобилност и жилищни практики

2

4.

Семейство и родство при социализма

2

5.

“Джендър проблемът”: жената през периода на социализма

2

6.

Атеистична пропаганда и идеологически дискурс: религията по време на социализма

2

7.

Индивидът и колективът: социалистическият дискурс върху “аз-а”

2

8.

Празници, и чествания през периода на социализма

2

9.

Обществените ритуали и възпоменания през периода на социализма

2

10.

“Чистота и опасност”: социалистическият дискурс върху тялото и хигиената

2

11.

Институциите и тяхната власт: социалистическият дискурс върху обществените институции

2

12.

“Гласът на народа”: социалистическият дискурс върху популярната култура и фолклора

2

13.

Социализъм и пост-социализъм: изследователски подходи и перспективи

2

14.

Етнология на пост-социалистическия преход

2

15.

Спомените за близкото минало – между алергията и носталгията, паметта и забравата

2

Съставил програмата: Доц. д-р Николай Вуков

 

Литература:

Волф, Г., Застроеното социалистическо пространство. Пространствено и функционално преустройство на едно българско село от 50-те години до днес. – Български фолклор, кн. 3-4, 1997, 39-70.

Вуков, Н., Национална история в пост-социалистическа перспектива: фрагменти от един монументален дускурс. – Български фолклор, 2010, кн. 2, 40-58.

Вуков, Н., Монументални репрезентации в пропагандата на комунистическия режим в България (1944-1989). – В: Знеполски, И., История на Народна Република България. Режимът и обществото. София, 2009, 595-614.

Вуков, Н., „Пост-социалистически” идентичности – трансформации и репрезентации: сравнителни паралели между България и Румъния. – Български фолклор, год. XXXV, 2009, кн. 1, 15-35.

Вуков, Н., „Незапомняното” и „незабравимото”: представяне на социалистическото минало в българските музеи след 1989 г. – В: Ненов, Н., съст., Град-етнология-музей. Известия на Регионален исторически музей – Русе, том XIII, 2008, 37-61.

Генчева, Р., Образите на Запада в българските пътеписи от времето на социализма (1944-1989), Антропологични изследвания, т. VI, 2005, София, 93-107

Господинов, Г., ред. Аз живях социализма. 171 лични истории. София, 2006.

Груев, Михаил, Преорани слогове. Колективизация и социална промяна в Българския северозапад 40-те - 50-те години на XX век. София, 2009.

Даскалов, Р., Българският комунизъм в историографията. – В: Знеполски, И., История на Народна Република България. Режимът и обществото. София, 2009, 661-707.

Джордано, К., Д. Костова, Реприватизация без селяни. За устойчивостта на една пагубна българска традиция. – Български фолклор, кн. 3-4, 1997, 130-143.

Добрева, Д., Трудова дейност в колектива. Официална норма и действително поведение в едно планинско село през 1950-те години. – Български фолклор, кн. 3-4, 1997, 71-103.

Добрева, Д., Разкази за социалистическото село. Към словесното овладяване на миналото в настоящето. – Български фолклор, кн. 5-6, 1997, 4-27.

Еленков, И., Д. Колева, съст., Детството при социализма – политически, институционални и биографични перспективи. София, 2010.

Казаларска, С., Музеят на комунизма – между паметта, историята, политиката и пазара. София, 2013.

Колева, Д., Белене – място на памет? Антропологична анкета. София, 2010.

Колева, Д., съст., Смъртта при социализма – героика и постгероика. София, 2013.

Колева, Д., съст., Любовта при социализма – образци, образи, табута. София, 2015.

Колева, Д., съст., Тялото при социализма. София, 2016.

Колева, Д., съст., Върху храстите не падат мълнии: комунизмът – житейски съдби. Антропологична анкета. София, 2007.

Колева, Д., Устната история и архивната революция. Изучаването на близкото минало като научна задача, политически жест и морален дълг. – В: Знеполски, И., История на Народна Република България. Режимът и обществото. София, 2009, 646-660.

Крийд, Дж., Опитомяване на революцията: от социалистическите реформи към противоречивия преход в едно българско село. София, 2006.

Петров, П., Съборът в Радуил. За социалистическата трансформация на един религиозен празник. – Български фолклор, кн. 3-4, 1997, 104-82.

Петров, П., Между християнство и социализъм. Синкретични тенденции в ритуалната култура. – Български фолклор, кн. 3, 2000, 72-129.

Ценов, Х., Локални икономически стратегии в сферата на труда – между социализма и постсоциализма (опитът от гр. Гоце Делчев). – Антропологични изследвания, т. VII, 2009, София, 209-224.