when-a-pen

 

Поради зачестилите случаи на нарушаване на реда за придобиване на ОКС Магистър ФС на ФСлФ гласува следното предложение на Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури :

 

-   избралите литературоведска магистърска специализация нямат право да завършат обучението си с магистърски тези на езиковедска проблематика;       

-   избралите езиковедска магистърска специализация нямат право да завършат обучението си с магистърски тези на литературоведска, културологична или антропологична проблематика.

 

     Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)