Проект

E-Мedievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика) (BG051PO001-4.3.04–0004/04.10.2012)logo project

ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Екип: проф. дфн Татяна Славова – ръководител на проекта, инж. Георги Панев – координатор на проекта, Розали Лилова – технически сътрудник

 

Експерти: 40 преподаватели и научни работници от СУ “Св. Климент Охридски” (Факултет по славянски филологии, Богословски факултет, Философски факултет, Исторически факултет, ЦСВП “И. Дуйчев”), ТУ “Св. св. Кирил и Методий”, ПУ “Паисий Хилендарски”, БАН (Институт за български език, Институт за литература, Институт по история), Национална художествена академия, Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

 

Цели на проекта:


1.  Повишаване качеството и конкурентноспособността на българското висше образование в областта на изучаване и stb3опазване на историческото и културното наследство.

2.    Разработване на иновативни решения в областта на медиевистиката: средновековна българска история и литература, богословие, Кирило-Методиевски език, Кирило-Методиева книжовна традиция, българо-византийски връзки, средновековно изкуство, философия и право.

3.    Създаване на електронни ресурси за обучение по медиевистика.

4.    Повишаване на квалификацията на университетските преподаватели да използват форми за електронно и дистанционно обучение.

5.    Включване на електронни модули в традиционните лекционни курсове по медиевистика.

 

 

Резултати:

1.      Електронна платформа за обучение по медиевистика.

2.      Програма за дистанционно обучение по медиевистика с курсове Старобългарски език,  Византийски средногръцки език, История на българския език, Старобългарска литература и модули Текстология и език на средновековните писмени паметници, Богословие, Средновековна история, Философия, Средновековна култура, Средновековно право, Средновековно изкуство.

 

Уеб адрес:

http://e-medievalia.uni-sofia.bg