ДЕЙНОСТИ

по проекта „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване”

 

 

Работни пакети

Работен пакет 1: Съпоставителни изследвания на интонацията и изработване на съпоставителен речеви корпус

Обща продължителност: 24 месеца (1- 24)

Ръководители: Б. Андреева, Сн. Димитрова

 1. Постигане на съпоставимост на използваните модели за различните езици и планираните изследвания (Андреева, Димитрова; 1-3)
 2. Организиране на учебен практикум за работа със специализирани програми и техники със студенти (Андреева, Димитрова; 3-6)
 3. Подготвителна работа по набирането на материал за изследването във вид на речеви корпус (Андреева, студенти; 7-9)
 4. Изработване на съпоставителния речеви корпус от интонационни модели (всички участници; 10-20)
 • (а) Записи и сегментиране на записите (всички участници; 10-17)
 • (б) Анотиране на прозодичните характеристики на речта (всички участници; 17-19)
 • (в) Анализ на получените резултати (всички участници;18-20)
 1. Моделиране на данните (Андреева, Димитрова; 21-24)
 2. Оформяне и представяне на резултатите от изследванията като доклади на научни форуми и служебни пътувания (научният екип; текущ)
 3. Подготвяне на научни публикации (научният екип; текущ)
 4. Работни срещи на членовете на научния колектив (научният екип; текущ)

Работен пакет 2: Изследвания на българското акцентуване и други прозодични аспекти

Обща продължителност: 24 месеца (1 - 24)

Ръководител: М. Пацева

 1. Преглед на нови модели и методи за анализ, подходящи за българския език (Пацева, Стойкова; 1-3)
 2. Изследване на акцентните спецификации на групи морфеми (Маринкова; 4-8)
 3. Изработване на електронни ресурси по акцентна спецификация на определени групи морфеми (9-12)

  СЪДЪРЖАНИЕ 

  1. ВЪВЕДЕНИЕ
  2. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛИ
  • Акцентни характеристики на някои афикси за образуване на съществителни имена
  1. Корени и окончания при непроизводни съществителни имена. В преобладаващите случаи корените на непроизводните думи поемат ударението като основен съдържателен компонент. Тук се представят сравнително немногобройните случаи, когато това не е така по данни на разработки на Б. Цонев, Котова, Янакиев и други автори.

  1.1.      Двусрични съществителни имена от женски род с акцентувано окончание, завършващи на -а /-я 

  1.1.1.   завършващи на -а

  1.1.2.   завършващи на -я

  1.2.      Двусрични съществителни имена от среден род с акцентувано окончание

  1.2.1.   Двусрични съществителни имена от среден род, завършващи на –о

  1.2.2    Двусрични съществителни имена от среден род, завършващи на –е 

  1.3.      Примери за съществителни имена от мъжки род с акцентувана крайна гласна -а: баща̀, паша̀, будала̀ (общ род)

  1.4.      Акцентувани окончания при производни имена, образувани с постакцентувани суфикси -ота̀, -ина̀

  1.5.      Акцентна реализация на окончанията (обобщение

  1. Префикси за образуване на съществителни имена

  2.1.      Акцентуване на префикса при двусрични съществителни от мъжки род с нулев суфикс

  2.2..     Двусрични съществителни от мъжки род с нулев суфикс и сонорен звук в позиция на кода

  1. Суфикси за образуване на съществителни имена
   • Продуктивни наставки за образуване на съществителни имена
   • Разграничение на характеристиките на суфиксите от клас 1 и клас 2
   • Суфикси за образуване на наименования на субекти на действието       (nomina agentis)
   • Суфикси за образуване на наименования на субекти на действието (nomina actoris)
   • Суфикси за образуване на названия на инструменти на действието (nomina instrumenti)
   • Суфикси за образуване на названия на обект и резултат на действието (nomina patientis)
   • Суфикси за образуване на названия на места на действието (nomina loci)
   • Суфикси за образуване на названия за носител на признак (nomina attributiva)
   • Суфикси за образуване на наименования на признаци без конкретен носител (nomina essendi)
   • Деминутивни суфикси
   • Сборна таблица на разпределението на суфиксите при съществителните имена в мутационни и транспозиционни типове
  1. Определителни членове при съществителни имена
  2. Съединителни морфеми
  3. Акцентни характеристики на някои глаголни афикси  1. Префикси          2. Представкови комплекси               3. Суфикси
  4. Акцентни характеристики на някои суфикси за образуване на прилагателни
   1. Продуктивни суфикси за образуване на качествени прилагателни
   2. Продуктивни суфикси за образуване на относителни прилагателни

  ИЗТОЧНИЦИ

   

   

 • (а) суфикси за образуване на съществителни имена (Чергова, студенти)
 • (б) суфикси за образуване на прилагателни имена (Стойкова, студенти)
 • (в) суфикси за образуване на глаголи (Маринкова)
 • (г) префикси за образуване на глаголи и съществителни имена (Пацева)
 1. Изследване на ролята на акцентните характеристики на морфемите при конкуренцията на афиксите (Пацева, Стойкова; 12-16)
 2. Изследване на фонологичното ударение в българския език върху материал на лексика с неясна морфологична структура (17-24)
 • (а) съпоставка на изследванията на различни видове лексикални групи (Маринкова, Стойкова; 17-20)
 • (б) поставяне на нови изследвания (аналитични и експериментални) (Пацева, Алексиева; 18-24)
 1. Представяне на резултатите на изследванията като доклади на научни форуми и служебни пътувания (научният екип; текущ)
 2. Подготвяне на научни публикации (научният екип; текущ)
 3. Работни срещи (научният екип; текущ)

 

Работен пакет 3: Изследване върху проблемите на овладяване на прозодичните характеристики в чуждоезиковото обучение

Обща продължителност: 20 месеца (16-36)

Ръководители: Алексиева, Маринкова

 1. Преглед на нови теоретични модели по проблемите на овладяване на прозодичните характеристики (Алексиева; 16-18)
 2. Подготовка и събиране на материал за база данни на прозодични грешки (Маринкова; 19-24)
 3. Изработване на база данни на прозодични грешки идентификация и запис на грешките (научният екип; 24-28)
 • (а) класификация по езици, части на речта, род, прозодична структура на лексикалните единици (всички участници; 29-30)

(б) формулиране на тенденции за различните езици, преглед на факторите (фонетични, интерференция, честота) (всички участници; 31-33)

 1. Моделиране на стратегиите за учене и формализиране (Андреева; 34-36)
 2. Подготвяне на доклади, публикации и служебни пътувания (научният екип, текущ)
 3. Работни срещи (научният екип, текущ)

 

Работен пакет 4: Организиране и провеждане на кръгла маса

Обща продължителност: 12 месеца (25-36)

Ръководител: Чергова

 1. Подготовка на научния форум
 • (а) Сформиране на организационен комитет и изработване на концепция за форума (научният екип; 25-26)
 • (б) Информационна и координационна работа (Маринкова, Алексиева; 27-28)
 1. Организиране и провеждане на научния форум (всички участници; 29-31)
 2. Отрязяване и популяризиране на резултатите в научната периодика и изработване и поддържане на сайт на проекта, който да съдържа информация за участниците, актуални събития и публикации с отворен достъп (Чергова; 31-32)
 3. Съставяне на сборник с докладите и подготвянето му за публикуване, редакция (научният екип; 33-36)
 4. Интегриране към съществуващи научни мрежи и развиване на локална подсистема (научният екип; текущ)

 

Работен пакет 5: Подготвяне и съставяне на материали за преподаване и изследване на прозодията

Обща продължителност:12 месеца (25-36)

Ръководители: Б. Андреева, Сн. Димитрова, М. Пацева

 1. Съставяне на научна монография по проблемите на прозодията:

(а) подготвителна работа – концепция на изданието (Андреева, Димитрова,Пацева; 25-27)

(б) съставяне на научна монография (научният екип; 28-33)

 1. Изработване на библиографии на изследванията (всички участници; 34-35)
 2. Изработване на учебен курс по прозодични проблеми (свободноизбираем или за магистърска програма) (Андреева, Димитрова, Пацева; 30-36)
 3. Идентифициране на проблемни пунктове и „бели“ полета като материал за бъдещи изследвания (всички участници, 36)