ПУБЛИКАЦИИ

по проекта „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване”

 

М. Пацева, Т. Алексиева, Б. Андреева, Сн. Димитрова, М. Маринкова, В. Чергова (accepted). Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване [Prosodic aspects of Bulgarian compared to other languages with lexical stress]. Петнадесети славистични четения, Полемики и избори, Софийски Университет "Св. Климент Охридски".

D. Meier and B. Andreeva (2020). Einflussfaktoren auf die Wahrnehmung von Prominenz im natürlichen Dialog, in Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2020, Tagungsband der 31. Konferenz, 257-264, Magdeburg, 2020. (статията е приложена):

 

Bistra Andreeva (Scopus Author ID: 256460638), Snezhina Dimitrova, Christoph Gabriel, and Jonas Grünke (2021). Intonational convergence in Bulgarian Judeo-Spanish spontaneous speech. In Prosody and conceptional variation. Situational conditions of communication, degree of communicational planning, and activity types as parameters for prosodic design., Alexander Teixeira Kalkhoff, Maria Selig, Christine Mooshammer (eds.), 171-190, Frankfurt: Lang. (https://www.coli.uni-saarland.de/~andreeva/PAPERS/Paper_Ladino_2021.pdf) SCOPUS  (публикувано -текст приложение)

Bistra Andreeva and Snezhina Dimitrova (accepted). Intonational Phonology of Bulgarian, in Prosodic Typology III, Sun-Ah Jun (Ed.), Oxford: Oxford University Press. (потвърждение за приемане)

Bistra Andreeva and Snezhina Dimitrova (accepted). Intonation and information structure, In The Oxford Guide to the Slavonic Languages, N. Bermel and J. Fellerer (eds.), Oxford: Oxford University Press. (Confirmation Andreeva & Dimitrova.pdf)

Marzena Żygis, Štefan Beňuš, and Bistra Andreeva (accepted). Intonation: Other pragmatic functions and phonetic / phonological effects, In The Oxford Guide to the Slavonic Languages, N. Bermel and J. Fellerer (eds.), Oxford: Oxford University Press. (Confirmation Andreeva, Benus& Zygis.pdf)

Бистра Андреева и Снежина Димитрова. Прозодични характеристики на изречения с комуникативно маркиран и комуникативно немаркиран словоред, Български език и литература. WEB OF SCIENCE (Приета)

Bistra Andreeva, Grazyna Demenko, Jolanta Bachan, Iona Gessinge, Karolina Jankowska, Bernd Möbius (2021). Phonetic convergence evaluation based on fundamental frequency variability, Elektronische Sprachsignalverarbeitung 2021, Tagungsband der 32. Konferenz, 153-160, TUDpress. (http://www.essv.de/paper.php?id=1113; https://www.coli.unisaarland.de/~moebius/documents/andreeva_etal_essv2021.pdf

 

Мирена Пацева 2021 Развитие на прозодичните модели в ранната детска реч, Езиков свят, Orbis Linguarum, vol:19, issue:1, 2021, 70-82, ISSN (print): 1312 – 048, ISSN (online): 2603-4026, Ref, SCOPUS, SJR http://www.ezikovsvyat.com/index.php/bg/archivebg

Mirena Patseva 2021 Prosodic factors in the selection of Bulgarian diminutive suffixes in the perspective of Headmost accent theory, Book of abstracts, 2021 SLE Societas Linguistica Europaea, 30 August – 3 September 2021, Athens, рр. 424-426, http://www.sle2021.eu/downloads/SLE%202021%20BOOK%20OF%20ABSTRACTS.pdf http://www.sle2021.eu/programme, https://osf.io/dbge4/

Мирена Пацева 2021 Акцентуване на окончанията при съществителните имена в българския език, Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2021), Светла Коева, Максим Стаменов (съст.), София: БАН, ISSN 2683-118Х (print), ISSN 2683-1198 (online), 48-58 https://ibl.bas.bg/mezhdunarodna-godishna-konferentsiya-na-instituta-za-balgarski-ezik-vprof-lyubomir-andreytchinv-2021/

Мирена Пацева 2020 За акцентуването при сложните съществителни имена в българския език, Български език и литература, т. 62, №:6, 2020, 585-599, ISSN (print) 0323 – 9519, ISSN (online) 1314 – 8516, WEB OF SCIENCE https://bel.azbuki.bg/bulgarian/sadarzhanie-na-sp-balgarski-ezik-i-literatura-2020-g/sp-balgarski-ezik-i-literatura-knizhka-6-2020-godina-lxii/

Мирена Пацева 2020 Прозодични фактори при избора на суфикси с идентично словообразувателно значение, Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, София, 2020, I том, (ред.) Ваня Мичева, Диана Благоева, Марияна Витанова, Марияна Цибранска, Сия Колковска, Татяна Александрова, София: БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020, 107-117, ISSN (print): 2683-118Х , ISSN (online): 2683-1198, SSN - 2683-118X, COBISS.BG-ID - 44008200 https://ibl.bas.bg/confibl2020/

Мирена Пацева 2020 Метрично акцентуване при сложни съществителни имена, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Научни трудове, Том 58, кн. 1, сб. A, 2020 – Филология, Паисиеви четения, 29.10.2020 – 30.10. 2020, с. 164- 177  https://docplayer.bg/196338292-%D0%BF%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2020.html

 

Чергова, Весела. „Съпоставителни бележки за лексикалното акцентуване в българския и португалския език“ – Лингвистични проблеми, година II, книжка 2, Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2021, с. 214-224. (ISSN 2682-9683 – въведено в Националния референтен списък на изданията с научно рецензиране на НАЦИД) (статия). Намира се на сайта на проекта и на https://uni-sofia.academia.edu/VeselaChergova

Чергова, Весела. „Българска транскрипция на португалски имена“. – Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, том 113, 2020 г., с. 29-73, ISSN 0204-9600. (студия) / Студията е предадена през март, 2020 г., приета за печат на  28.04.2020; излязла от печат май 2020 г. Налична на адрес: Налична е: GSU FKNF tom_113_2020.pdf  (nalis.bg) http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/eng/7a6e1916-d70d-4c75-9232-693ab374967f?tk=em4ZFtcNTHWSMmk6s3SWfwAAAABhnTaT.6X5u5-3WbGOt4Tp0jnsmGA&citation_url=/xmlui/handle/nls/34131

Chergova, Vesela. «Os desafios do ensino de PLE a estudantes búlgaros (fonética segmental e suprassegmental)». – Linguarum Arena. Revista de Estudos em Didática de Línguas da Universidade do Porto, volume 11, 2020, pp. 87-101. Номер DOI : 10.21747/16478770/ling11, ISSN 1647-8770, регистрирано в бази данни UlrichsWeb, Electronic Journals Library, Open Journal Systems: https://ojs.letras.up.pt/index.php/LinguarumArena/issue/view/639 . Статията е предадена през декември 2019 г., приета за печат през май 2020 г. Налична на електронен адрес: https://ojs.letras.up.pt/index.php/LinguarumArena/article/view/9489/8702

 

Милена Маринкова 2021 “Aspectos metodológicos para la evaluación de la competencia fonológica de los aprendices búlgaros” – В: Погледи към езика. Изследвания в чест на Боряна Кючукова-Петринска*, УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2021: 369-374.