СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТА

 „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване”

 

Workshop (18.03.-19.03.2020; 14.00-18.00)

Програма

20.02.2020 (16.00-20.00)

  1. Обсъждане и финализиране на материалите за запис и информантите.
  2. Височината на тона в славянските и германските езици (Бистра Андреева)
  3. Влияние на възрастта върху интонацията в българския език (Снежина Димитрова)
  4. Дискусия и обсъждане на въпроси към следните три текста:

Grice, M. & Baumann, S. (2007). An introduction to intonation - functions and models. In J.Trouvain, U. Gut (eds), Non-Native Prosody Phonetic Description and Teaching Practice, New York: Mouton de Gruyter.

Carlos Gussenhoven (2015). Suprasegmentals. In J.D. Wright (ed.) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), Oxford: Elsevier.

Jun, Sun-Ah and Janet Fletcher (2014) Methodology of Studying Intonation: From Data Collection to Data Analysis, in Sun-Ah Jun (ed.) Prosodic Typology II: The Phonology of Intonation and Phrasing. Oxford University Press.

 

21.02.2020 (16.00-20.00)

  1. Записване на материал
  2. Сегментиране на отделните прозодични единици (сегмент, сричка, интонационна фраза)
  3. Стилизиране на контура на основната честота
  4. Интонационно етикетиране на стилизирани контури

 

Workshop, организиран в рамките на 55th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea SLE

https://societaslinguistica.eu/sle2022/calls-workshop-proposals/#ws-8-lexical-and-fixed-word-stress

 

Среща с бенефициенти на ФНИ (7.02.2020; материали)

Срещи на участниците в проекта

Презентации:

Гости на проекта

Конференции