contra4СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

         Маргарита Младенова (София) – Граматикализирани употреби на глаголите от семантичното поле на притежанието в славянските езици

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

Andrzej Bogusławski (Warszawa) – A definition of say that

 

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Мария Попова(София) Съпоставителният подход в терминознанието

Ивайло Буров (София) – За прозодификацията на афиксите и клитиките. Част I

Маркс Попов (София) – Въпроси от теорията на терминологичните системи

 

                                                                            ПО ПОВОД НА ...

 

Андрей Стоевски (София) – По повод 90-годишнината на Димитър Спасов (1923–1983)

Христо Стаменов (София) – Писма от Димитър Спасов

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

A. Bogusławski.Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej (Диляна Денчева, София – Лодз)

Balkanismen heute – Balkanisms Today – Балканизмы сегодня (Th. Kahl, M. Metzeltin, H. Schaller (Hg.) (Дарина Младенова, София)

Е. Петкова. Взаимоотношение между терминологична и общоупотребима лексика (в посока към терминологизация)(Мария  Попова, София)

Л. Димитрова-Тодорова. Собствените имена в България – изследвания, анализ, проблеми (Емилия Пернишка, София)

М. Попова и кол. Терминологичен речник по хуманитарни науки (Татяна Илиева, София)

М. Михайлова-Мръвкарова. Кримскотатарско-български речник (балчишки говор) (Мануела Даскалова, София)

Хоризонти и предели на южнославянските езици. Сборник, посветен на 65-годишнината на доцент д-р Славка Величкова (Найда Иванова, София)

Slovenski lingvistični atlas. Človek (telo, bolezni, družina) 1. 1. Atlas; 1. 2. Komentari. (Лучия Антонова-Василева, София)

 

ГОДИШНИНИ

 

 

Лилия Илиева (Благоевград) – Славчо Петков на 80 години

Библиография на трудовете на Славчо Петков (съст. Лилия Илиева, Благоевград)

 

                                                                                  ХРОНИКА

 

Владимир Иванов(София) – Четири лингвистични форума в Словакия

 

 

IN MEMORIAM

 

Лили Лашкова (1943–2013)

Кирил Костов (1921–2013)

Зое Хауптова (1929–2012)

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Съдържание на годишнина ХХХVІІІ (2013) на списание Съпоставително езикознание (съст. И н а  М и х а й л о в а, София)

 

 

 


 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЬIЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Маргарита Младенова (София) – Грамматикализованные употребления глаголов семантического поля посессивности в славянских языках

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬI ЯЗЬIКОЗНАНИЯ

 

Andrzej Bogusławski (Warszawa) – A definition of say that

 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЬI И НАУЧНЬIЕ СООБЩЕНИЯ

 

 

Мария Попова(София) – Сопоставительный подход в терминоведении

Ивайло Буров (София) – О просодификации аффиксов и клитик. Часть I

Маркс Попов (София) – Вопросы теории терминологических систем

 

                                                                         ПО ПОВОДУ ...

 

Андрей Стоевски (София) – По поводу 90-ой годовщины со дня рождения Димитра Спасова (1923–1983)

Христо Стаменов (София) – Письма Димитра Спасова

 

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

 

ЮБИЛЕИ

 

Лилия Илиева (Благоевград) – Славчо Петкову 80 лет

Библиография трудов Славчо Петкова (сост. Лилия Илиева, Благоевград)

 

 

ХРОНИКА

 

IN MEMORIAM

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

 

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХХХVІІІ (2013) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова, София)

 

 


 

 

CONTENTS

 

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

Margarita  Mladenova (Sofia) – Grammaticalized uses of verbs of possession in the Slavic languages

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

 

Andrzej Bogusławski (Warszawa) – A definition of say that

 

 

 

DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

Maria Popova(Sofia) Contrastive approach in the study of terminology

Ivailo Burov (Sofia) – On prosodification of affixes and clitics (Part I)

Marks Popov (Sofia) – Problems of the theory of terminological systems

 

APROPOS OF

 

Andrei Stoevsky (Sofia) – Dimiter Spasov (1923–1983)

On the occasion of his 90th anniversary

Christo Stamenov(Sofia) – Letters from Dimiter Spasov

 

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

ANNIVERSARIES

 

 

Lilia Ilieva (Blagoevgrad) – Slavcho Petkov octogenarian

 

Bibliography of the works of Slavcho Petkov (compiled by L i l i a  I l i e v a, Blagoevgrad)

 

 

VARIA

 

IN MEMORIAM

 

BIBLIOGRAPHY

 

 

Contrastive Linguistics’s Annual Contents – vol. XXXVІІІ (2013) (comp. by Ina Mihaylova,Sofia)