sapost 2 2017            СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

            СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

 

            Стилиян Стойчев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – За синкретизма в парадигмата на българския глагол и българо-чешката езикова асиметрия. Част ІІ

 

            Мая Александрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Eзиков израз на олфакторните възприятия в балканския ареал и извън него

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

Маркс Попов (Технически университет) – Методика за формиране на автономна терминосистема.Формиране на словника на терминосистема

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Яна Сивилова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Противоречивите интерпретации в традиционната култура.Хипотеза за изходната семантика на един фразеологизъм

 

Lyubomir Ivanov (Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences) – Streamlined Romanization of Russian Cyrillic

 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА СВЕТОВНОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ

 

Петя Асенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Кристиан Сандфелд – баща или кръстник на балканското езикознание?

 

ПО ПОВОД НА...

 

Димитър Веселинов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – По повод на стогодишнината от издаването на Курса по обща лингвистика на Фердинанд дьо Сосюр (F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). Френските термини saussurisme, saussurologieиsaussurоlogue

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

И. Генева-Пухалева. Терминологията на Европейския съюз. Съпоставка на българската, гръцката, полската и английската терминология на правото на околната среда(И в а н к а Г у г у л а н о в а)

J. Satoła-Staśkowiak. Najmłodsza leksyka polska i bułgarska (Диана Благоева)

M. Henzelmann.Authentizität als treibende Kraft bei der Herausbildung slavischer Mikroliteratursprachen(am Beispiel des Pomakischen und des Schlesischen) (Христина Тончева)

S. M e n g e l (Hg.). Slavische Wortbildung im Vergleich. Theoretische und pragmatische Aspekte (Р а д о с т   Ж е л е з а р о в а)

I. M. Ivanković. Izražavanje prostora i vremena priedlozima s genitivom u hrvatskom i ruskom jeziku (М а я   Р а д и ч е в а)

Р. Железарова. Лингвистични проблеми и грешки в превода от славянски езици на български (М а я   Р а д и ч е в а)

И. Христова-Шомова. Бог бе Слово. Етюди върху християнството, видяно през призмата на езика (И ван Петров)

Д. Хамзе.Езикът на комичното. Върху творчеството на полския писател новатор Витолд Гомбрович (Маргарита Младенова)

 

ХРОНИКА

 

Ц в е т а н к а   А в р а м о в а – 100 години Лекторат по български език и литература в Карловия университет в Прага

Албена Стаменова – Международна научна конференция

Украинистиката и славянският свят Белград, 17–19 ноември 2016 г.,

Велка Попова, Елена Стоянова – Първа международна научно-практическа конференция Езикът в координатите на масмедиите Варна, 6–9 септември 2016

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Соня Бояджиева(Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Български езиковедски дисертации за 2011 г.

 


 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стилиян Стойчев (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О синкретизме в парадигме болгарского глагола и болгарско-чешской языковой асимметрии. Часть ІІ

Мая Александрова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Языковое выражение олфакторных восприятий в балканском ареале и за его пределами

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Маркс Попов (Технический университет) – Методика формирования автономной терминосистемы. Формирование словника терминосистемы

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Яна Сивилова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Противоречивые интерпретации в традиционной культуре:гипотеза об исходной семантике одного фразеологизма

Lyubomir Ivanov (Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences) – Streamlined Romanization of Russian Cyrillic

 

ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Петя Асенова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Кристиан Сандфельд – отец или крестный отец балканского языкознания?

 

ПО ПОВОДУ...

Димитр Веселинов(Софийский университет им. св. Климента Охридского) –По поводу сотой годовщины издания Курса общей лингвистики Фердинанда де Соссюра (F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). Французские термины saussurisme, saussurologie и saussurоlogue

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

ХРОНИКА

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Болгарские языковедческие диссертации за 2011 г.

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Stiliyan Stoychev (Sofia University St. Kliment Ohridski) – On syncretism in the Bulgarian verbal paradigm and the Czech-Bulgarian Asymmetry. Part II.

Maya Alexandrova (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Linguistics expression of olfactory perceptions in the Balkan area (and beyond)

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Marx Popov (Technical University) – Mеthodology for the formation of an autonomous terminological system. Forming the list of lemmas to be defined.

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Yana Sivilova (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Contradictory interpretations in traditional culture. A hypothesis about the source semantics of a phraseological unit

Lyubomir Ivanov (Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of Sciences) – Streamlined Romanization of Russian Cyrillic

 

HISTORY OF WORLD LINGUISTICS

Petya Assenova (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Kristian Sandfeld – father or godfather of Balkan linguistics?

  

APROPOS OF …

Dimitar Veselinov (Sofia University St. Kliment Ohridski) – On the occasion of the centenary since the publication of Course in General Linguistics by Ferdinand de Saussure (F. de Saussure,  Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausane – Paris, 1916). The French terms saussurisme, saussurologie and saussurоlogue

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

EVENTS

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva (Sofia University St. Kliment Ohridski) – Bulgarian linguistic dissertations for the year 2011.

 

 

Списание "Съпоставително езикознание"