Новата учебна книга „Днес за какво ще си говорим?“ е поредният проект на катедра „Български език като чужд“, СУ „Св. Климент Охридски“, който е посветен на изучаването на българския език и комуникацията в чуждоезикова среда.

Книгата е предназначена за чуждестранни студенти, специализанти и граждани със степен на владеене на българския език В1, В2, С1 и С2, среднонапреднали и напреднали.

Първата част на всяка урочна единица представя автентични диалози (интерак­ционални маршрути) и описание на ситуации, в които попадат героите. Преживяванията са на група специализанти – от Италия, Франция, Германия и Холандия, дошли на едного­дишна специализация по български език, история или култура в СУ. Особен интерес предиз­викват срещите им с различни хора и разговорите с тях.

Следват рубриките:

  • Отговорете на въпросите (по текста)
  • Кажете по друг начин, където се предлагат упражнения за активиране и функциони­ране на позната и най-вече на нова лексика.
  • Още за езиковата компетентност…, където се акцентира на основни грама­тически факти, които традиционно затрудняват чужденците. Обръща се внимание на явления като синонимията, антонимията, омонимията, паронимията. Разглеждат се значенията на избрани фразеологични единици. След примерите се предлагат и няколко упражнения за затвърждаване на познанията.
  • Етикет, където се представят специфичните характеристики на българския ези­ков етикет и параметрите на вежливата реч, а фразеологичните единици като културен маркер на речевите актове функционират в предложените текстове-ситуации.
  • Щрихи от България (информационни маршрути), където чуждестранният гражда­нин се запознава с българската природа, с портретите на известни личности в областта на историята и културознанието, с народни обичаи и традиции.

Учебната книга „Днес за какво ще си говорим?“ представлява съвременно пособие за усъвършенстване на комуникативната компетентност на чужденци с висока степен на владеене на българския език. По този начин те не само ще са съпричастни към чуждата култура, а ще бъдат и част от нея – като пълноценни участници в диалогичната реч и като добри познавачи на българската съвременност, от една страна, и на българската стара цивилизация, от друга.