sapost_2009_1

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Р а й н а Х о л а н д и (Благоевград) – Семантични групи при компаративните фразеологични единици в английския и в българския език

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

 

В а л е н т и н Г е ш е в (резюме) – Книжовноезикови стилове на българския ХVІІІ в.

Е м и л и я Д е н ч е в а – За теоретичното описание на конструкцията Nominativus cum infinitivо

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

Ю л и я н а С т о я н о в а – Показателни местоимения и пространствен дейксис в ранната онтогенеза

M a r i a M i h a y l o v a – M r a v k a r o v a – Les dénominations des vents dans le vocabulaire des pêcheurs de la région située entre la ville de Balchik et cap Kaliakra

 

ПО ПОВОД НА...

 

Л и л и я И л и е в а (Благоевград) – Езиковата типология – проблем за българската наука (за книгата на М. Пенчева, Езикови универсалии и типология)

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

 

В. Алексова. Румънска диалектология (Дарина Младенова)

E. Adamou (éd.). Le nom des langues. II. Le patrimoine plurilingue de la Grèce (Е к а т е р и н а Т ъ р п о м а н о в а)

Д. Младенова. Звездното небе над нас. Етнолингвистично изследване на балканските народни астроними
(П е т я А с е н о в а)

K. Steinke, X. Ylli. Die slavischen Minderheiten in Albanien. 1. Teil Prespa – Vernik – Boboshtica
(А н д р е й Б о я д ж и е в)

Функцыянальныя аспекты словаутварэння. (В а с и л к а Р а д е в а)

 

 

ХРОНИКА

Б о р я н а К ю ч у к о в а – П е т р и н с к а – Научна конференция Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство

И с к р а Л и к о м а н о в а – Втора среша на италианските слависти лингвисти

Й и н д р ж и ш к а П и л а т о в а (Чеxия, Оломоуц) – IX международ-

ная научная конференция из цикла: Слово и предложение в славянскиx языкаx (описание – сопоставление – перевод)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЬІЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 

Р а й н а Х о л а н д и (Благоевград) – Семантические группы в компаративных фразеологических единицах в английском и болгарском языках


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЬІ ЯЗЬІКОЗНАНИЯ

 

В а л е н т и н Г е ш е в – Литературно-языковые стили в болгарском языке ХVІІІ в.

Э м и л и я Д е н ч е в а – О теоретическом описании конструкций Nominativus cum infinitivo

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЬІ И НАУЧНЬІЕ СООБЩЕНИЯ

 

Ю л и я н а С т о я н о в а – Указательные местоимения и пространственный дейксис в раннем онтогенезе

M a r i a M i h a y l o v a – M r a v k a r o v a – Les dénominations des vents dans le vocabulaire des pêcheurs de la région située entre la ville de Balchik et cap Kaliakra


ПО ПОВОДУ...

 

Л и л и я И л и е в а (Благоевград) – Языковая типология – проблема болгарской науки

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

 

ХРОНИКА

 

 


 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

 

R a j n a H o l a n d i (Blagoevgrad) – Semantic classes of comparative phraseological units in English and Bulgarian

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

 

V a l e n t i n G e š e v - Literary styles in 18th c. Bulgarian

E m i l i j a D e n č e v a - On the theoretical description of the Nominativus cum infinitivo construction

 

DISCUSSIONS, NOTES AND REVIEW ARTICLES

 

J u l i a n a S t o j a n o v a – Demonstrative pronouns and space deixis in early ontogenesis

M a r i a M i h a y l o v a – M r a v k a r o v a – Les dénominations des vents dans le vocabulaire des pêcheurs de la région située entre la ville de Balchik et cap Kaliakra

 

APROPOS OF …

 

L i l i j a I l i e v a (Blagoevgrad) – Language typology – a problem for Bulgarian linguistics (M. Pencheva’s book Language Universals and Typology)

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

 

VARIA