balk5

 

ПОКАНА ЗА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция.

 

посветена на

20 години специалност „Балканистика”,

Факултет по славянски филологии, СУ „Св.Кл.Охридски”

 

София, 30-31 май 2014


            Дискусиите на международната конференция ще бъдат насочени към проблеми на балканското езикознание, на палеобалканските езици, на балканската етнология, етнолингвистика, фолклор и на сравнителното балканско литературознание, а също към отделните балкански литератури в контекста на европейските литератури от Х
IХ в. до наши дни.

Работни езици:  български, английски, френски, руски, немски.

Няма такса за правоучастие.

Очакваме заявки за участие, придружени с анотация на темата в размер на 200-300 думи,  до 30 ноември 2013 г. на електронен адрес:

balkan_conference@abv.bg

Докладите от конференцията ще се публикуват.

Организационен комитет: проф. дфн Петя Асенова, проф. дфн Румяна Л. Станчева, гл. ас. д-р Мая Александрова, гл. ас. д-р Фотини Христакуди, ас. д-р Ектерина Търпоманова

 

 

CALL FOR PAPERS

INTERNATIONAL CONFERENCE

 

Balkan Languages, Literatures and Cultures. Divergence and Convergence.

 

20 years of Balkan Studies

at the Faculty of Slavic Studies, University of Sofia “St.Kliment Ohridski”

 

Sofia, May 30-31, 2014

 

            The focus of the international conference discussions will be set on problems of Balkan Linguistics, Paleo-Balkan Languages, Balkan Ethnology, Comparative Balkan Literature Studies, as well as on the individual Balkan Literatures in the overall context of European Literatures during the period from the XIX century to the present day.

            Working Languages: Bulgarian, English, French, Russian, German.

            Proposals for papers with 200-300 word abstracts are expected by November 30th 2013 at email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.';document.getElementById('cloakc7a09122854c96eada550c4e6e5c082c').innerHTML += ''+addy_textc7a09122854c96eada550c4e6e5c082c+'<\/a>';

            Conference papers will be published.

Conference committee: Prof. Dr. Sc. Petya Assenova, Prof. Dr. Sc. Roumiana L. Stantcheva, Chief Assistant Professor Maya Alexandrova, Chief Assistant Professor Fotiny Christakoudy, Assistant Professor Ekaterina Tarpomanova.