prepisНа 15.ХІ.2014 г.

Катедрата по кирилометодиевистика

 

за петнадесета поредна година ще проведе интердисциплинарната конференция за млади изследователи

 

 

КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ

 

 

 

Тази година те ще бъдат част от Международния филологически форум за студенти и докторанти, организиран от Факултета по славянски филологии (13-16 ноември 2014 г.).

 

Катедрата кани всички учащи се от бакалавърската, магистърската и докторската степен на обучение, които имат интереси, идеи и разработки в областта на Средновековието – литература, език, история, култура, както и на приемствеността между Античност, Средновековие и съвремие, да заявят желанието си за участие заедно с темата на своето изложение и адрес за обратна връзка до 20.Х.2014 г. в каб. 144 (за гл.ас. Венета Савова и доц.д-р Андрей Бояджиев) или на е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Докладите не трябва да надхвърлят 15 минути (6 стандартни компютърни страници).