СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

ФОНДАЦИЯ "ПРОФ. Д-Р МАКСИМ МЛАДЕНОВ"

 

 

БЪЛГАРСКАТА РЕЧ В РЕЧТА НА БЪЛГАРИТЕ

 

Национална кръгла маса по случай 20-годишнината на списание

"Българска реч"

 

 b rech

 

ПРОГРАМА

София, 19 – 20 март 2015 г.

 

 

19.03. 2015 (четвъртък)

Заседателна зала № 1

Ректорат СУ “Св. Климент Охридски”

 

9.00 – 9.15 РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

9.15 – 9.30 ОТКРИВАНЕ

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Неда Павлова

9.30 – 10.30                          

Василка Радева (СУ “Св. Климент Охридски”) – Речевата изява – израз на езикова култура

Милен Томов (Институт за български език, БАН) – Българската реч във фокуса на  езиковата политика

Елена Крейчова – (Бърно) – Българската реч на българите извън България

Борислав Борисов (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) – Функционална ли е предложената от МОН "Национална стратегия

за насърчаване и повишаване на грамотността" (2014 – 2020).

 

10.30 – 11.30                

Надежда Михайлова,Владислав Миланов (Софийски университет "Св. Kлимент Охридски) Българският език в медиите

Б. Тодорова, Г. Падарева (ЮЗУ “Неофит Рилски”) – Българската реч в регионалните медии

Радост Железарова – (СУ “Св. Климент Охридски”) – Българската реч в речта на преводачите

Андреана Ефтимова – (СУ “Св. Климент Охридски”) – Имат ли хората животи или за тенденцията за конкретизация на абстрактните съществителни имена в речта на медиите

11.30- 11.45 – Дискусия

11.45- 12.00 – Пауза

 

12.00 – 13.00

Неда Павлова (Институт за български език, БАН) Обидни думи или дискурсивни маркери за солидарност

Николай Паскалев (Институт за български език, БАН) – Молбите в съвременния български език: по-учтиво ли е индиректното им изразяване

Максим Стаменов (Институт за български език, БАН) – Неменливите думи и възклици на Б. Цонев и модалната рамка на изказа в речта на българите

Н. Николова (Институт за български език, БАН) – Речеви стратегии при комуникацията лекар – пациент

Богдан Дичев (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН) - Маниерният език

13.00 – 13.15 – Дискусия

13.15 – 14.15 – Обяд

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Надежда Михайлова - Сталянова

14.15 – 15.15                      

Радка Влахова (СУ “Св. Климент Охридски”) – Синтактичните идеи в България (теория, образователен контекст, книжовна норма)

Маргарита Димитрова (Институт за български език, БАН) – Словообразувателно изразяване на негация в съвременния български книжовен език.
Палмира Легурска, Иля Златанов (Институт за български език, БАН) – От триезичната догма към езиков плурализъм.

 

15.15 – 16.15

Ванина Сумрова (Институт за български език, БАН) – По въпроса за маскулинизацията (резултати от анкета)

Красимира Алексова, Стефка Фетваджиева (СУ “Св. Климент Охридски”) – Нагласи към формите радостта,есента

Ваня Зидарова (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) – Употребата на третоличното местоимение то в съвременната разговорна реч

Бойка Недева (Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”) – Функциониране на заемките от английски в българския език. Политики за опазване на националния език

16.15 – 16.30 – Дискусия

16.30 – 16.45 – Пауза

 

16.45 – 17.45

Татяна Славова (СУ “Св. Климент Охридски”) – Тенденции в (не)граматикализацията на старобългарския глагол мощи

Анна-Мария Тотоманова (СУ “Св. Климент Охридски”) – Кога е направен преводът на хронологическата компилация, станала известна като славянската версия на хрониката на Георги Синкел

Мариана Цибранска (Институт за български език, БАН) – Говорима реч и книжовна практика в София прес 16 в. (названия за обущарския занаят)

Зоя Барболова (Институт за български език, БАН) – Тюркските компоненти в именната номенклатура на българските владетели от Bторото българско царство

Андрей Бояджиев (СУ “Св. Климент Охридски”) - Списание "Българска реч" в контекста на научните списания на Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски и възможностите за дигитализация му.

18.00 – 18. 30 Дискусия

 

18.30 Коктейл за участниците в ресторант Алма матер

 

20.03.2015 (петък)

Засезателна зала № 2

Ректорат СУ “Св. Климент Охридски”

 

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Маргарита Димитрова

9.00 – 9.45

Калина Мичева (Институт за български език, БАН) – Свободата в асоциативното мислене на българина

Мария Китанова (Институт за български език, БАН) – Концептът дом през призмата на анкетни данни

Марияна Витанова (Институт за български език, БАН) – Трудът и мързелът в българската езикова картина на света

9.45 – 10.00 – Дискусия

 

10.00 – 10.45

Иво Панчев (Институт за български език, БАН) – Монетата и банкнотата като концепти в българската лингвокултура

Йоанна Кирилова (Институт за български език, БАН) – Антропоморфизмът на ума в българските пословици и поговорки

Борян Янев (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) – Образното сравнение като аксиологичен и онтологичен концепт в речта на българина

10.45 – 11.00 – Дискусия

11.00 – 11.30 – Пауза

 

11.30 – 12.30

  Елена Узеньова (Институт по славянознание и балканистика (Москва) – Руски "български" в речта на руските староверци от с. Казашко, Варненско

Елена Хаджиева (СУ “Св. Климент Охридски”) – Междукултурната компетентност в чуждоезиковите практики

Тодор Шопов (СУ “Св. Климент Охридски”) – Постметодическа подготовка на съвременните езици

Елена Крейчова, Зорница Цветкова – Преподаването на български език в чужбина – изисквания и потребности в новото хилядолетие

12.30 – 12.40 – Дискусия

12,40 – 13.30 – Обяд

 

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Георги Митринов

 

13. 30 – 14. 30

Сл. Керемидчиева (Институт за български език, БАН) – Книжовно или диалектно

Лучия Антонова-Василева (Институт за български език, БАН) – Названия за тяло в българските диалекти

Лили Василева (Институт за български език, БАН) – Композити с първи компонент дв(а) – в български, руски и полски диалекти

Георги Митринов (Институт за български език, БАН) – Южнородопските български говори в Гюмюрджинско

14.30 –14. 45 – Дискусия

 

15.45 – 16. 30

Илияна Гаравалова (Институт за български език, БАН) – Към тайния език на зидарите от с. Мраченик

Красимира Колева (Шуменски университет “Константин Преславски”)– Шуменският говор – актуално за класификацията и характеристиката му

Кирил Първанов (Институт за български език, БАН) – Думи, назоваващи изричането на клевета в българските диалекти

16.30 – 16.45 – Дискусия

16.45 – ЗАКРИВАНЕ

 

Сайт на списание "Българска реч"

https://www.slav.uni-sofia.bg/naum/bgrech