Международно социолингвистическо дружество – София

International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO

 

 

aula prof

  

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                    

тел.: 00359 2 9308368

 

Софийски университет

„Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

 

бул. „Цар Освободител“ 15 

София 1504

 

                                   

 

П О К А Н А

 

Уважаеми колеги,

Ръководството на Международното социолингвистическо дружество има честта да Ви покани за участие в Дванадесетата конференция по социолингвистика, посветена на 75-годишнината на академик Михаил Виденов,на тема:

 

ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

 

Дата на провеждане: 5 и 6 юни 2015 г. (петък и събота).

Място на провеждане: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Допълнително ще Ви съобщим подробности за началния час на откриването и за реда на изнасяне на докладите.

Искрено бихме се радвали на Вашето участие и ще бъдем признателни, ако разпространите поканата сред своите колеги от страната и чужбина, интересуващи се от темата на конференцията.

 

Условия:

  1. Международното социолингвистическо дружество – София (МСД) не поема финансови ангажименти по пътуването и пребиваването на участниците. По този въпрос те следва да се обърнат към администрацията на съответната организация, в която работят.
  2. Участниците ще бъдат регистрирани непосредствено преди откриването, когато ще получат окончателната програма и другите делови материали.
  3. Таксата е в размер на 50 лева за участници, които не са членове на Международното социолингвистическо дружество, 30 лв. за членове на Дружеството и 20 лв. за студенти, редовни докторанти и пенсионери.
  4. Организационният комитет на конференцията предвижда представянето на докладите да бъде по 15 минути, а печатният вариант да не е повече от 8 стандартни страници (общо 14 400 знака). Няма да бъдат приемани доклади, надхвърлящи посочения обем. Не се допускат и доклади извън обявената тема.
  5. Предвижда се докладите да бъдат публикувани в поредицата „Проблеми на социолингвистиката”, ХII том, посветен на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов.
  6. По време на конференцията ще бъде проведено и организационно (отчетно-изборно) събрание на членовете на МСД, когато ще може да се заплати членският внос за 2014 г. и за предходни години.
  7. Срок за изпращане на заявките – 1 април 2015 г., на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или до Организационния комитет на посочения горе адрес.
  8. Работни езици на конференцията: български, английски и всички славянски езици.

 

 

За допълнителна информация се обръщайте към Организационния комитет на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.или нател. 00359 2 9308368.

 

Доц. д.ф.н. Ангел Ангелов – председател

Доц. д-р Красимира Алексова

Доц. д-р Павлина Кънчева

Доц. д-р Катя Исса

Доц. д-р Данка Апостолова

Доц. д-р Красимир Стоянов

 

 

                            От Организационния комитет