SofiaUni 

 

ПРОГРАМА

 

НА

ДВАНАДЕСЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА

МЕЖДУНАРОДНОТО СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО - СОФИЯ В ЧЕСТ НА

75-ГОДИШНИНАТА НА АКАД. МИХАИЛ ВИДЕНОВ

 

на тема:

ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПО НАУЧЕН ПРОЕКТ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ФОРУМИ, ДОГОВОР № 106/2015 г., ФНИ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

СОФИЯ05.06.2015 – 06.06.2015 г.

 

 

ОБЩА СХЕМА НА ЗАСЕДАНИЯТА

 

05.06.2015 г., петък

9.00 – 10.00 ч. – РЕГИСТРАЦИЯ, пред Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”

Зала

Сутрешни заседания

Следобедни заседания

Аула

10.00 – 11.00 – Откриване

11.00 – 13.00 – Пленарна сесия

14.00 – 18.00 – Първа секция

Диалектите и социолектите в езиковите ситуации  

Втора заседателна зала

---------------

14.00 – 18.00 – Втора секция

Медиите – качествено нова езикова ситуация?

05.06.2015 г., петък – коктейл, фоайе пред Аулата

     

06.06.2015 г., събота

Зала

Сутрешни заседания

Следобедни заседания

Първа заседателна зала

10.00 – 13.00 – Трета секция Езиковата ситуация и актуалните тенденции в българския език

 

14.00 – 16.00 – Трета секция Езиковата ситуация и актуалните тенденции в българския език

16.00 – 18.00 – Четвърта секция

Типология на езиковите ситуации

Втора заседателна зала

10.00 – 13.00 – Пета секция Езиковата ситуация и обучението

14.00 – 16.00 – Шеста секция

Българският език в други езикови ситуации

Закриване на конференцията, 18.00 ч., Първа заседателна зала

 

 

 

ОТКРИВАНЕ – 5 юни 2015 г., 10 ч., Аула на СУ „Св. Климент Охридски”

10.00 – 11.00 – Поздравления към академик Михаил Виденов

 

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ, 05.06.2015 г. (петък), Аула

Председател: проф. Иван Кочев   

   

11.00 – 11.20 – Хилмар Валтер. Прякорите в езика на българските медии като транслационен проблем с оглед на стилистиката, текстологията и социолингвистиката

11.20 - 11.40 – Михаил Виденов. Специфика на българската езикова ситуация днес

11.40 - 12.00 – Иван Кочев. За самоназванието на езика на жителите на Голо Бърдо в Албания

12.00 – 12.20 – Стоян Буров. Какви езикови въпроси коментират българите в интернет? (Поглед върху съвременната виртуална езикова ситуация)

12.20 – 12.40 – Мария Стойчева. Многоезичният европейски град

12.40 – 13.00 – Лорна Карсън (Дъблин). Perceptions of monolingualism: some examples from Ireland

 

ПЪРВА СЕКЦИЯДИАЛЕКТИТЕ И СОЦИОЛЕКТИТЕ В ЕЗИКОВИТЕ СИТУАЦИИ

5 юни 2015 г. (петък), Аула

Председател: проф. Георги Армянов

 

14.00 – 14.15 – Елена Каневска-Николова. Езикови нагласи към диалекта и диалектизмите

14.15 – 14.30 – Владислав Маринов. Формиране на съвременната езикова ситуация в крайния български Северозапад

14.30 – 14.45 – София Мицова. Диалектът и социалните мрежи

14.45 – 15.00 – Мирослав Михайлов. Конвергенционни процеси в източните родопски говори

15.00 – 15.15 – Мирослав Михайлов, Христо Мелемов. Акустични измерения на гласните о и е в говора на с. Тихомир, Кърджалийско

15.15 – 15.30 – Маргарита Котева. Тенденции на устойчивост и промяна на названията от конкретната лексика (с оглед на кулинарните названия в българските диалекти)

15.30 – 15.45 – Обсъждане

15.45 – 16.00 – Почивка

 

Председател: проф. Петър Сотиров

16.00 – 16.15 – Георги Армянов. Книжовният език и социалните субстандатни форми – близък поглед отдалече 25 години по-късно

16.15 – 16.30 – Петър Сотиров. За глобализацията и за съдбата на славянските езици на фона на текущата езикова ситуация

16.30 – 16.45 – Катя Исса. Български език зад решетките, или бежанецът в затвора „попаднал на хора“

16.45 – 17.00 – Яна Сивилова. Езикът на дилърите между конспирацията и жаргона

17.00 – 17.15 – Красимира Колева, Десислава-Девора Атанасова. Шуменският говор – съвременно състояние и тенденции

17.15 – 17.45 – Обсъждане

 

18.00 – Коктейл – фоайе пред Аулата

 

ВТОРА СЕКЦИЯ. МЕДИИТЕ – КАЧЕСТВЕНО НОВА ЕЗИКОВА СИТУАЦИЯ?

5 юни 2015 г. (петък), Втора заседателна зала

 

Председател: проф. Кирил Цанков

14.00 – 14.15 – Андреана Ефтимова. Политическата коректност в отговор на езиковото табу в медиите

14.15 – 14.30 – Мариана Парзулова. Интернет форумите – отражение на днешната езикова ситуация

14.30 – 14.45 – Биляна Тодорова. Езиковата ситуация в интернет (върху материали от форумите на bg-mamma)

14.45 – 15.00 – Мария Костова, Яна Ленова-Димитрова. Комуникативна цел и неооказионализми в интернет форумно изказване

15.00 – 15.15 – Людмила Кирова. Дискурсни практики в социалните мрежи

15.15 – 15.30 – Диана Милиева. За авторитета на числата в заглавия от медиатекстове

15.30 – 15.45 – Обсъждане

15.45 – 16.00 – Почивка

 

Председател: проф. Елена Каневска-Николова

16.00 – 16.15 – Кирил Цанков. Кеворкирането след Кеворк

16.15 – 16.30 – Любима Йорданова. Българският книжовен  език в периода на прехода – влиянието на политиката и социалните мрежи

16.30 – 16.45 – Кристияна Симеонова. За някои тенденции в развитието на съвременната българска политическа терминология

16.45 – 17.00 – Стоянка Мицева. Рекламното послание в контекста на съвременната езикова ситуация

17.00 – 17.15 – Жана Попова. Интелектуалците и езикът на експертите в забавните тв програми

17.15 – 17.30 – Петър Петров. Иван Михайлов за българския правопис

17.30 – 17.45 – Обсъждане

 

18.00 – Коктейл – фоайе на Аулата

 

ТРЕТА СЕКЦИЯ – ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ И АКТУАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

06.06.2015 г. (събота), Първа заседателна зала

Председател: проф. Йовка Тишева

 

10.00 – 10.16 – Ана Чолева, Борян Янев. Модата на личните имена

10.15 – 10.30 – Максим Стаменов. Социопрагматика на сакън, уау, упс и язък в българския език

10.30 – 10.45 – Мария Китанова. Ролята на асоциативните анкети при изследване на концептите

10.45 – 11.00 – Снежана Гаджева. Различният български език в съвременната езикова ситуация

11.00 – 11.15 – Стефка Фетваджиева. Какво става с имперфекта?

11.15 – 11.30 – Обсъждане

11.30 – 11.45 – Почивка

 

ТРЕТА СЕКЦИЯ – ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ И АКТУАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

06.06.2015 г. (събота), Първа заседателна зала

Председател: доц. Красимир Стоянов

 

11.45– 12.00 – Красимир Стоянов. Метафорите в езика на финансовите институции

12.00 – 12.15 – Владимир Досев. За употребата на метафори в икономически текстове

12.15 – 12.30 – Надежда Костова. За отрицателната лексика в съвременния български език

12.30 – 12.45 – Рия Алтимирска. Езикото клише – отражение на „философията на живота“

12.45 – 13.00 – Обсъждане

13.00 – 14.00 – Обедна почивка

 

Председател: проф. Максим Стаменов  

14.00 – 14.15 – Йовка Тишева. За синтактичните особености на устната реч

14.15 – 14.30 – Маргарита Димитрова. Осъзнати проблеми на нормата: пунктуация

14.30 – 14.45 – Марина Джонова. Морфологични особености на официалната устна реч

14.45 – 15.00 – Гергана Падарева-Илиева, София Мицова. Тенденции в изговора на алвеоденталната съгласна л в съвременната българска реч

15.00 – 15.15 – Данка Апостолова. Концептът яркост ‘salience на езиковите черти и значението му за изследването на езиковата промяна

15.15 – 15.45 – Обсъждане

15.45 – 16.00 – Почивка

 

 

ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ – ТИПОЛОГИЯ НА ЕЗИКОВИТЕ СИТУАЦИИ

06.06.2015 г. (събота), Първа заседателна зала

Председател: доц. Маргарита Димитрова

 

16.00 – 16.15 – Ангел Ангелов. Славянският интерезик – една утопична езикова ситуация

16.15 – 16.30 – Георги Жечев. Езиковата ситуация във франкофонските общности в Северна Америка

16.30 – 16.45 – Красимира Алексова. Типологически характеристики на съвременната българска езикова ситуация

16.45 – 17.00 – Цветомира Венкова. За рецепцията на американски генеративистки идеи в българското езикознание: историографски прочит

17.00 – 17.15 – Емануил Костов. Официални и неофициални урбаноними в град Пловдив

17.15 – 17.45 – Обсъждане

 

18.00 – Закриване на конференцията, Първа заседателна зала

 

 

ПЕТА СЕКЦИЯ – ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕТО

06.06.2015 г. (събота), Втора заседателна зала

Председател: доц. Иван Мерджанов

 

10.00 – 10.15 – Виолета Тачева. Езикът на тялото на медицинския персонал в клиничната комуникация

10.15 – 10.30 – Албена Добрева. Паралингвистични елементи в комуникацията

10.30 – 10.45 – Павлина Кънчева. Мотивация за изучаване на български език като чужд

10.45 – 11.00 – Силвена Ставрева-Доростолска. Лекарствената листовка – фармацевтът – пациентът клиент – съвременни комуникативни роли и отношения

11.00 – 11.15 – Надежда Амуджиева. Обучението по медицинска терминология – стратегия за оптимизиране на диалога лекар – пациент

11.15 –11.30 – Обсъждане

11.30 – 11.45 – Почивка

 

Председател: проф. Виолета Тачева

11.45 – 12.00 – Христина Панталеева. Основната функция на обучението по роден език в българското училище

12.00 – 12.15 – Иван Мерджанов. Съвременни тенденции в ученето – как учат поколения Y и Z?

12.15 – 12.30 – Пенка Христова. Чуждоезиковата ситуация в училища, участвали в двустранни обмени по Програма „Коменски”

12.30 – 12.45 – Петър Фотев, Албена Недкова. Английският език като посредник при преподаване на български език като чужд

12.45 – 13.00 – Обсъждане

13.00 – 14.00 – Обедна почивка

 

ШЕСТА СЕКЦИЯ – БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В ДРУГИ ЕЗИКОВИ СИТУАЦИИ

06.06.2015 г. (събота), Втора заседателна зала

 

Председател: доц. Ангел Ангелов

14.00 – 14.15 – Ана Кочева. За удвояване на допълнението в езика на виенските българи

14.15 – 14.30 – Борислав Борисов. За т.нар. бърненски хантец, или как говорят във втория по големина град в Чехия

14.30 – 14.45 – Надежда Гайдаржи. За езика на българите в молдовската Твърдица

14.45 – 15.00 – Илияна Гегова. За езиковата ситуация в румънски Банат

15.00 – 15.30 – Обсъждане

 

18.00 – Закриване на конференцията, Първа заседателна зала