uni-su3

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА СЕСИЯ В ЧЕСТ НА

ПРОФ. Д.Ф.Н. РУСЕЛИНА НИЦОЛОВА

в рамките на Тринадесетите славистични четения,

София, 21-23 април 2016 г.

 

 

ОБЩА СХЕМА НА ЗАСЕДАНИЯТА на ЮБИЛЕЙНАТА СЕСИЯ

 

 

21.04.2016 г., четвъртък

 

09.00 – 12.00 ч. – РЕГИСТРАЦИЯ – пред Аулата на СУ „Св. Климент Охридски”

10:00 – 10:30 – Откриване на Тринадесетите славистични четения, АУЛА

 

10:45 – 11:15 – Откриване на Юбилейната сесия в чест на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова, Първа заседателна зала

 

11:15 – 13:00 – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ на Юбилейната сесия, Първа заседателна зала

13:00 – 14:00 – Обедна почивка

14:00 – 18:00 – Заседания на Първа секция, Аула

18:30 - Коктейл, ресторант „Алма матер“

 

 

 

 

22.04.2016 г., петък

Зала

Сутрин

Следобед

Аула

09:30 – 13:00 – Втора секция

 

14:00 – 18:00 – Трета секция

124 аудитория

09:30 – 13:00 – Четвърта секция

14:00 – 18:30 – Пета секция

       

 

21.04.2016 г., четвъртък, Първа заседателна зала

10:45 – 11:15 – ОТКРИВАНЕ НА ЮБИЛЕЙНАТА СЕСИЯ В ЧЕСТ НА ПРОФ. Д.Ф.Н. РУСЕЛИНА НИЦОЛОВА

 

11:15 – 13:00 – ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Председател: Йовка Тишева

Виктор Храковский (Институт лингвистических исследований Российской Академии наук)

Глаголы памяти: семантика, морфология, синтаксис

Стоян Буров (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“)

Степените за сравнение: компаратив, суперлатив, апроксиматив, елатив, екватив, ексцесив

Елена Иванова (Санктпетербургски държавен университет, Русия)

Частицата да не би като маркер на апрехензивно значение в български език

Иван Куцаров (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

За термина минало неопределено време

Людмила Попович (Белградски университет, Сърбия)

О формах страдательного залога плюсквамперфекта в сербском языке в сравнении с данными болгарского языка

Игор Мельчук (Монреалски университет, Канада)

О двух семантических отношениях между переходным глаголом V и соответствующим возвратным глаголом V-ся в русском языке

 

Обедна почивка: 13:00 – 14:00

 

Четвъртък, 21.4.2016 г.

Юбилейна сесия, ПЪРВА СЕКЦИЯ

Аула (четвъртък, 21 април)

14:00 – 15:00

 

Председател: Зигрун Комати

Зигрун Комати (Германско-българското дружество за насърчаване на връзките между Германия и България)

Българският адмиратив и неговия превод на немски

Емилия Денчева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

Познава ли готският инфинитивна конструкция от типа на конструкцията dativus cum infinitivo в старобългарския?

Motoki Nomachi (Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University)

Is the Kashubian numeral jeden ‘one’ an indefinite article?

Светлана Питкевич  (Институт за български език)

Методологическата двойственост на лингвистичното и интердисциплинарното

 

Дискусия:   15:00 – 15:15

Кафе-пауза: 15:15 – 15:30

 

Аула (четвъртък, 21 април)

15:30 – 16:30

Председател: Пенка Пехливанова

Пенка Пехливанова, Лилия Бурова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Кл. Охридски“)

Новите „местоимения“ в медийната реч

Мария Илиева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Семантика и употреба на местоимението тогава в стиловете на българския книжовен език

Савелина Банова (СУ „Св. Кл. Охридски“)

Местоименните клитики в българския език при "изкуствен" езиков контакт

Георги Колев (СУ „Св. Кл. Охридски“)

Отново за местоименните изоглоси в българския език

Дискусия:   16:30 – 16:45

 

Аула (четвъртък, 21 април)

16:45 – 17:45

Председател: Красимира Чакърова

Красимира Чакърова (ПУ „Паисий Хилендарски“)

Към въпроса за безпредставъчните имперфективи в съвременния български език

Верка Сашева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)

Прагматична значимост нa някои граматически значения на глагола в българския език

Петя Бъркалова (Пловдивски университет „П. Хилендарски“)

Функционалният възел CP (група на комплементизаторите)  и синтаксисът на въпросителните  думи

 

17:45 – 18:00 – Дискусия

18:30 - Коктейл

 

Петък, 22.04.2016 г.

Юбилейна сесия, ВТОРА СЕКЦИЯ

Аула (петък, 22 април)

9:30 – 10:45

Председател: Юлияна Стоянова

Велка Попова (Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“)

Първи стъпки в овладяването на модалността в български език. Корпусно изследване

Юлияна Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Координацията в полски и български: ранна онтогенеза

Добрина Даскалова (Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“)

Комуникативно-прагматични модели за изразяване на достоверност в българския език

Мария Жерева (СУ „Св. Климент Охридски“)

Диктум и модус на отказа като отрицателна реакция на подбуда

Весела Шушлина (СУ „Св. Климент Охридски“)

Изразяване на оценъчно отношение в конструкции с възпроизведена реч

 

Дискусия: 10.45 -11:00

Кафе-пауза: 11:00 – 11:15

 

Аула (петък, 22 април)

11:15 – 12:45

Председател: Петя Асенова

Петя Асенова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Днешната морфология – вчерашен синтаксис

Йовка Тишева (СУ „Св. Климент Охридски“)

Синтактични конструкции с личното местоимение то в процес на граматикализация

Милена Попова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Синтаксис и прагматика

Димка Савова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Обобщенолични изказвания с десемантизираната лексема човек в българския език

Дискусия: 12.45 -13:00

Обедна почивка: 13:00 – 14:00

 

Петък, 22.04.2016 г.

Юбилейна сесия, ТРЕТА СЕКЦИЯ

Аула (петък, 22 април)

14:00 – 15:00

Председател: Радка Влахова

 

Светла Коева (Институт за български език)

За аргументността

Радка Влахова (СУ „Св. Климент Охридски“)

За предложната група в аргументна позиция в български (макророля Повлиян)

Галина Петрова (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“)

Синтактично поведение на притежателните клитики в българския език

Цветомира Венкова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Промени в отразяването на американския генеративен модел в българското езикознание след 1989 година

 

Дискусия:  15:00 – 15:15

Кафе-пауза: 15:15 – 15:30

 

Аула (петък, 22 април)

15:30 – 16:30

Председател: Максим Стаменов

Максим Стаменов (Институт за български език)

Езикови контакти, синтаксис и прагматика

Елена Хаджиева (СУ „Св. Климент Охридски“)

Синтактична интерференция между българските и руски прости изречения

Венера Матеева-Байчева (СУ „Св. Климент Охридски“)

Сложните изречения в онтогенезата на езика и при овладяване на български като чужд

Искра Добрева (СУ „Св. Климент Охридски“)

Ареални структури в синтаксиса на испаноеврейската езикова разновидност на Балканите

 

Дискусия:   16:30 – 16:45

Почивка:  16:75 – 17:00

 

Аула (петък, 22 април)

17:00 – 18:00

Председател: Атанас Атанасов

Мария Тодорова, Цветана Димитрова (Институт за български език)

Родително-дателни конструкции в рамките на фразеологизацията

Атанас Атанасов (СУ „Св. Климент Охридски“)

Предлогът „в“ в предикативна позиция

Рени Манова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Към класификацията на видовете дейксис

 

Дискусия:  17:45 – 18:00

 

Петък, 22.04.2016 г.

Юбилейна сесия, ЧЕТВЪРТА СЕКЦИЯ, 124 аудитория

124 ауд. (петък, 22 април)

09:30 – 10:30

Председател: Марина Джонова

Бистра Андреева, Снежина Димитрова (Саарландски университет, Германия)

Взаимодействие на интонацията и информационната структура в изречения със SVO и OVS словоред в българския език

Гергана Падарева-Илиева (Югозападен университет „Неофит Рилски“)

Интонацията в контекста на теорията на релевантността

Биляна Овчарова (Лесотехнически университет/ СУ „Св. Кл. Охридски“)

Някои наблюдения върху предпоставянето в българския и английския език

Марина Джонова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Прагматика и индиректни речеви актове

 

Дискусия:  10:30 – 10:45

Кафе-пауза: 10:45 – 11:00

 

124 ауд. (петък, 22 април)

11:00 – 11:45

Председател: Антония Замбова

Антония Замбова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Стилът като текстоизграждащ компонент

Ванина Сумрова (Институт за български език)

За родовите колебания на заемките в българския език

Красимира Петрова  (СУ „Св. Климент Охридски“)

Релативите (или комуникативите) между морфологията, синтаксиса и прагматиката

Дискусия:  11:45 – 12:00

 

124 ауд. (петък, 22 април)

12:00 – 12:45

Председател: Екатерина Търпоманова

Красимира Алексова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Преизказни и дубитативни форми в препредавано собствено изказване

Екатерина Търпоманова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Евиденциалност, адмиративност, презумптивност: начини на изразяване и значения в балканските езици

Стефка Фетваджиева (СУ „Св. Климент Охридски“)

Аорист в български и гръцки

Дискусия:  12:45 – 13:00

 

Обедна почивка: 13:00 – 14:00

 

Петък, 22.04.2016 г.

Юбилейна сесия, ПЕТА СЕКЦИЯ, 124 аудитория

124 ауд. (петък, 22 април)

14:00 – 15:00

Председател: Вера Маровска

Тодор Бояджиев (СУ „Св. Климент Охридски“)

Събирателните имена в диалектите

Вера Маровска (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

За изразяването на някои граматически признаци на българския глагол

Ваня Зидарова (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

За прагматичния компонент в семантиката на детерминацията

Дискусия:  15:00 – 15:15

Кафе-пауза: 15:15 – 15:30

 

124 ауд. (петък, 22 април)

15:30 – 16:45

Председател: Светлана Славкова

Светлана Славкова (Болонски университет, Италия)

Общофактическото значение на несвършения вид в руски език в светлината на неговите темпорални съответствия в българския

Ласка Ласкова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Още един път за относителните времена

Таня Августинова (Саарландски университет, Германия)

За ролята на клитиките в българската граматика

Петя Осенова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Корпусен поглед към семантичните роли

Силвена Ставрева (Медицински университет, Варна)

Някои синтактични особености на рекламните текстове за лекарствени продукти в комуникативен план

Дискусия:   16:45 – 17:00

 

124 ауд. (петък, 22 април)

17:00 – 18:15

Председател: Атанаска Атанасова

Атанаска Атанасова, Екатерина Габровска (Институт за български език)

За интеракцията между бързо и за-префигираните глаголи в съвременния български книжовен език

Биляна Радева-Гезенчова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Зависимост между словообразувателния суфикс и значението на прилагателното име

Биляна Тодорова (Югозападен университет „Неофит Рилски“)

За някои прагматични маркери във форумите на bg-mamma

Галя Нинова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Албанското съкратено минало причастие в балкански контекст

Йорданка Велкова (СУ „Св. Климент Охридски“)

Деморфологизиране на фонемни редувания в множествено число

Дискусия – 18:15 – 18:30