sociolinguistics

 

Международно социолингвистическо дружество – София

International Sociolinguistic Society in Sofia – INSOLISO

 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

тел.: 00359 2 9308368 

        

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

бул. „Цар Освободител“ 15

София 1504

 

 

П О К А Н А

 

Уважаеми колеги,

 

Ръководството на Международното социолингвистическо дружество – София има удоволствието да Ви покани за участие в ХІІІ международна конференция по социолингвистика на тема:

 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ В ЕЗИКА

 

Тематични направления:

  1. Миграционните процеси и езиковите ситуации
  2. Националната и езиковата идентичност в съвременния свят
  3. Културните дискурси и езиковата вариантност
  4. Дигиталното общество и езиковите практики
  5. Политически ситуации и езикови политики
  6. Езиковите маркери в динамична среда – нормативност и вариантност
  7. Обществено мнение и езикови нагласи

 

Време на провеждане: 19 и 20 октомври 2017 г.

Място на провеждане: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Таксата е в размер на 50 лева за участници, които не са членове на Международното социолингвистическо дружество, 30 лв. за членове на Дружеството и 20 лв. за студенти, редовни докторанти и пенсионери.

Разходите по пътуването и пребиваването на участниците са за сметка на изпращащата институция.

Представяне на докладите по време на конференцията – 15 минути.

Обем на докладите за отпечатване в сборника – 8 стандартни страници (общо 14 400 знака).

Няма да бъдат приемани доклади, надхвърлящи посочения обем. Не се допускат и доклади извън обявената тема.

Докладите ще бъдат публикувани в поредицата „Проблеми на социолингвистиката“, ХIIІ том.

По време на конференцията ще бъде проведено и организационно (отчетно-изборно) събрание на Международното социолингвистическо дружество – София.

 

   Срок за изпращане на заявките – 15 май 2017 г.,на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или до Организационния комитет на посочения горе адрес.

Срок за отговор на заявките – 30 май 2017 г.

Работни езици на конференцията: български, английски и всички славянски езици.

За допълнителна информация се обръщайте към Организационния комитет на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    Заявка за участие

 

Организационен комитет

Почетен председател – акад. Михаил Виденов

Председател – проф. д.ф.н. Ангел Ангелов

Членове:

Проф. д.ф.н. Петър Сотиров

Проф. д.ф.н. Елена Каневска-Николова

Доц. д-р Красимира Алексова

Доц. д-р Павлина Кънчева

Доц. д-р Катя Исса

Доц. д-р Красимир Стоянов

Гл.ас. д-р Данка Апостолова

Гл.ас. д-р Борислав Борисов

 

 

en png