ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Уважаеми колеги,

По инициатива на списание Български език и списание Българска реч Факултетът по славянски филологии на Софийския университет „Св.Климент Охридски" и Институтът за български език на Българската академия на науките организират Юбилейна научна конференция

С ЛЮБОВ И ГРИЖА ЗА ЕЗИКА,

посветена на 150-годишнината от рождението и 50-годишнината от смъртта на
акад. Александър Теодоров-Балан.

Проблематиката на конференцията, съобразена с научните приноси на акад. А.Т.-Балан и тяхното актуално звучене, е обособена в следните направления:

  1. Българската филологическа наука - тенденции в развоя на българския език и науката за него.
  2. Общество и езикова култура - езикова ситуация и езикова политика.
  3. История на новобългарския книжовен език.
  4. Образование и езиково обучение; славянските езици и Обединена Европа.
  5. Проблеми на изучаването и съхранението на българския език и култура.
  6. Българската литература в контекста на национално-културната идентичност.

 

Конференцията ще се проведе на 22 - 23 октомври 2009 г.