ПОКАНА

Уважаеми колеги,

 

Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури на СУ “Св. Климент Охридски” имат удоволствието да ви поканят за участие в Десетите национални славистични четения, които ще се проведат от 22 до 24 април 2010 г. в Националния учебен център на Българския червен кръст, с. Лозен край София.

 

Десетите славистични четения на тема

Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури

 

се посвещават

на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев

 

Молим заявките да бъдат ориентирани към една от следните секции:

-         Факт и фикция в устната и писмената словесност

-         Норма, дискурсивни практики и езикова идеология в славянските езици

 

Докладите да са с времетраене до 20 минути, в писмен вид – до 10 стандартни страници, включително библиография, две резюмета (на славянски език, различен от текста на доклада, и на английски език) и до 5 ключови думи. Приемането на докладите за печат ще става след подбор и рецензиране. Молим докладите да бъдат представени на хартиен и електронен носител на Word, Windows с шрифт Times New Roman.

Такса правоучастие 40 лв.

Заявка за участие

Заявките изпращайте до 20 февруари 2010 г. на адрес: София 1504, бул. „Цар Освободител” № 15, СУ, ФСлФ, каб. 158. или на e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ръководител на Катедрата                                       Ръководител на Катедрата

по славянско езикознание:                                       по славянски литератури:

(доц. д-р Валентин Гешев)                                       (доц. д-р Калина Бахнева)

 

София, 10.12.2009 г.

 

русский english