­

На 19.ХІ.2010 г.

Катедрата по кирилометодиевистика

за единадесета поредна година ще проведе

интердисциплинарната конференция

за млади изследователиКЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯmed-book

Катедрата кани всички учащи се от бакалавърската, магистърската и докторската степен на обучение, които имат интереси, идеи и разработки в областта на Средновековието – литература, език, история, култура, както и на приемствеността между Античност, Средновековие и съвремие, да заявят желанието си за участие заедно с темата на своето изложение и адрес за обратна връзка до 10.ХI.2010 г. в каб. 144 (за ас. Димитър Пеев или ас. Диана Атанасова) или на е-mail: adiana@slav.uni-sofia.bg

 


Докладите не трябва да надхвърлят 15 минути (6 стандартни компютърни страници).