­

borilov_new

 

На 21.ХІ.2011 г.

Катедрата по кирилометодиевистика

за единадесета поредна година ще проведе

интердисциплинарната конференция

за млади изследователи


КЛИМЕНТОВИ ЧЕТЕНИЯ


 

 

Катедрата кани всички учащи се от бакалавърската, магистърската и докторската степен на обучение, които имат интереси, идеи и разработки в областта на Средновековието – литература, език, история, култура, както и на приемствеността между Античност, Средновековие и съвремие, да заявят желанието си за участие заедно с темата на своето изложение и адрес за обратна връзка до 14.ХI.2011 г. в каб. 144 (за гл. ас. Димитър Пеев или гл. ас. д-р Диана Атанасова) или на е-mail: d.atanassova@gmail.com


Докладите не трябва да надхвърлят 15 min (6 стандартни компютърни страници).