conf-hall

 

 

  Покана

 

 

Факултетът по славянски филологии към СУ „Св. Кл. Охридски” има удоволствието да ви покани да вземете участие в неговата традиционна международна научна конференция, тази година на тема „Езици на паметта в литературния текст”.

 

Предлагаме следните посоки, в които могат да бъдат обмислени докладите:

 

Всеки текст произвежда памет, това е едно от неговите основни предназначения. Паметта е диахрония и синхрония, топос и хронос, универсалия и специфика. Тя е кодирана в езиковата картина на света, в моделите на езиковото общуване. Бихме могли да говорим за различни видове памет – индивидуална, митологична, историческа, национална... Те често „влизат” една в друга, поместват се взаимно, наслагват се и се допълват, включително чрез възможността от противоречия. Паметта, от друга страна, е съзидателна сила на всички видове идентичност. Без памет не може да има нито личност и колектив, нито езиково (само)съзнание. Ролята на литературния текст в тези процеси е особено важна, още от момента, в който е изобретена първата писменост. Понятието литературен текст се разбира в широки граници: вербален текст, чиято информация може да бъде споделена от някаква група хора. Темата на конференцията предполага езикови, литературни, културологични подходи към изследването на връзката между памет и текст. Форумът е отворен към всички, които биха искали да изследват различните начини, по които писмената култура – посредством различни езици – поражда индивидуални и общностни идентичности чрез механизма на споделената памет.

 

Конфренцията ще се проведе на 26 и 27 април 2013 г. в Софийския университет. Докладите не трябва да надвишават 20 минути. Работните езици са български, английски и руски. Таксата за правоучастие е 30 лв., щатните преподаватели на СУ са освободени от нея.

 

 

Срок за подаване на заявките – 20 март 2013 г.

Анотация: до 500 знака

Адрес за контакти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

С уважение,

 

 

Организаторите на конференцията:

Проф. дфн Милена Кирова

Проф. д-р Амелия Личева

Доц. д-р Петя Осенова

Гл. ас д-р Кристина Йорданова

Ас. д-р Надежда Стоянова