- Abetare, Tiranë, 1958.

- Ahmetaj, dr. Mehmet. E folmja e anës së malit. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 2006.

- Baliu, Begzad. Çabej 1 (Bibliografi e studimit të veprës së Çabejt në Kosovë). Prishtinë, “Fokus”, 2006.

- Baliu, Begzad. Demitizmi dhe standardizimi i onomastikës së Kosovës. Tiranë, “Argeta-LMG”, 2006.

- Bardhi, Mehdi, Rexhep Ismajli. Teksti i gjuhës shqipe për të huaj. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, 1974.

- Beci, Bahri, Loredan Bubani, Zamira Gurabardhi. Gjuha shqipe, 8. Tiranë, E Librit Shkollor, 1998.

- Cipo, K. Sintaksa. Tiranë, Instituti i Shkencave, 1952.

- Çabej, Eqrem. Figura që shkëlqeu në studimet albanologjike. Tetovë, 2009.

- Demiraj, Shaban. Gjuhësi Ballkanike. Shkap, “ Logos A“, 1994.

- Dialektologjia shqiptare II. Tiranë, Akademia e shkencave e RSS, Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë, 1974

- Eqre, Çabej. Instituti albanologjik i Prishtinës. Prishtinë, 2003.

- Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III , 1( sintaksa e periudhes ). Tiranë, 1989.

- Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III, 1 (I. Sintaksa e fjalise). Tiranë, 1989.

- Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III, 2 ( sintaksa e periudhes ). Tiranë, 1989.

- Fonetika dhe gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, III, 2 (I. Sintaksa e fjalise). Tiranë, 1989.

- Gjerovi, Mehmet. Frazeologjiyma të gjuhës shqipe. Prishtinë, Rilindja, 1972.

- Gjuha jonë, 4/1989. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha jonë, 1-2/1992. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha jonë, 1-4/1993. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha jonë, 1-4/1994. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha jonë, 3-4/1992. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha jonë, 1-4/1998. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë, Stëpia botuese “Skenca”.

- Gjuha jonë, 1-2/1999. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë, Stëpia botuese “Skenca”.

- Gjuha jonë, 1-2/2000. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha jonë, 3-4/2001. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha jonë, 1-2/2002. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha jonë, 3-4/2002. Akademia e Shkencave e RSS. Tiranë.

- Gjuha shqipe, 1. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1983.

- Gjuha shqipe, 1. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1984.

- Gjuha shqipe, 2. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 1998.

- Gjuha shqipe, 1-2. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2002. (2)

- Gjuha shqipe, 3/2005. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2005.

- Gjuha shqipe, 1/2006. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2006. (2)

- Gjuha shqipe, 2/2006. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2006.

- Gjuha shqipe, 3/2006. Prishtinë, Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2006.

- Gjurmime albanologjike, 2-1969. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 1969.

- Gjurmime albanologjike, 1-2,1970. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 1970.

- Gjurmime albanologjike. Seria e shkencave filologjike, I-1971. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 1972.

- Gjurmime albanologjike. Folklor dhe etnologji, V-1975. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 1977.

- Gjurmime albanologjike. Seria e shkencave filologjike, VI-1976. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 1978.

- Gjurmime albanologjike. Seria e shkencave filologjike, 22- 1992. Prishtinë, 1993. (2)

- Gjurmime albanologjike. Seria e shkencave filologjike, 34-35/2004-2005. (2) Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 2006.

- Gjurmime albanologjike. Folklor dhe etnologji, 35-2005. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 2006. (2)

- Gjurmime albanologjike. Seria e shkencave filologjike, 36-2006. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 2007.

- Gjurmime albanologjike. Folklor dhe etnologji, 37-2007. Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 2008.

- Hoxha, dr. Shpresa. Kontributi i Uilljëm Martin Likut në fushën e studimeve albanologjike. Prishtinë, 2007. (3)

- Ibrahimi, Mustafa. E folmja shqipe e rrethit të Prilepit dhe Krushevës. Shkup, “ Interlingua”, 2005.

- Ibrahimi, Mustafa. Fjalë dhe shprehje popullore nga rrethi i Prilepit, Krushevës dhe Velesit, Shkup, “ Interlingua”, 2007.

- Jashari, Ali. ABC-ja e të menduarit kritik. Korçë, 2009.

- Jashari, Ali., Dhimitër Bello. Formim gjuhësor I. Teori, ushtrime, mjeshtëri, mësimdhënje. “Kotti”, Korçë, 2004.

- Jashari, Ali. Përsiatje për gjuhën shqipe. Korçë, 2003. (2)

- Jashari, Ali. Rreth përdorimit të frazeologjisë në ligjërimin e shkruar. “Kotti”, Korçë, 2002.

- Kërkime universitare. Nr.22, Gjirokastër, 2009. (2)

- Konferenca shkencore “Gjuha letrare kombëtare dhe bota shqiptare sot”, Tiranë, 20-21 nëntor 1992. Tiranë, “Afërdita”, 2002.

- Konferenca shkencore “Nga ëvetarët e Naum Veqilharxhit te Kongresi i Manastirit”. Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, 2008. (2)

- Konferenca shkencore ndërkombëtare “Profesor Selman Riza dhe albanologjia”. Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, 2009. (3)

- Konferencë shkencore, 21-22 nëntor 2007 . Studime filologjike shqiptare. Prishtinë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 2008.

- Kultura e gjuhës 1. Prishtinë, Shoqata e gjuhës shqipe e Kosovës, 2003. (2)

- Murati, Qemal. Bashkëmarrëdhëniet gjuhësore shqiptare – Maqedonase, Libri 1. Tetova, 2007.

- Murati, Qemal. Fjalor toponomastik i tërthoreve shqiptare të maqedonisë. Tetova, 2008.

- Pajziti, dr. Naser. E folmja e Opojës (Fonetikë-fonologji, morfologji, falëformim, sintaksë). Prishtinë, Instituti albanologjik i Prishtinës, 2005.

- Prifti, S. Sintaksa e gjuhës shqipe. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1962.

- Radovicka, Lumni, Donika Boçi. Teksti i gjuhës shqipe për studentët e huaj, II. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1973. (2)

- Radovicka, Lumni, Zana Karapici, Ana Toma.  Gjuha shqipe, 2. Tiranë, E Librit Shkollor, 1978.

- Raka, Fadil. Areali gjuhësor i Kaçanikut. Prishtinë, 2004.

- Raka, Fadil. Çështje të shqipës letrare. Shkup, “SHKUPI”, 1998.

- Raki, prof. Dr. Raka. Historia e shqipes letrare. Prishtinë, “Blendi”, 1997.

- Sedaj, prof. dr. Engjëll. Gjuha arbërore. Prishtinë, “Dardania Sacra nr.4”, 2002.

- Sedaj, prof. dr. Engjëll. Sistema struktura raporte (Etnolinguistikë). Prishtinë, “Era”, 2002.

- Sedaj, prof. dr. Engjëll. Sprova etimologjike. Prishtinë, “Era”, 2002.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 5. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filolozofik, 1979.

- Seminari Ndërkombëtar  për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, 7. Prishtinë, Universiteti i Kosovës, 1982.

- Seminari Ndërkombëtar  për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, 8. Prishtinë, Universiteti i Kosovës, 1982.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 21/1. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, 2003.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 21/2. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, 2003.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 23/1. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, 2004.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 23/2. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, 2004.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 24/2. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, 2005.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 25/1. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, 2006.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 25/2. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, 2006.

- Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 27/1. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, 2008.

- Sintaksa e gjuhës shqipe, pjesa I / Konspekt  leksione pragatitur nga prof. Mahir Domi/. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1975.

- Sintaksa e gjuhës shqipe, pjesa II / Konspekt  leksione pragatitur nga prof. Mahir Domi/. Tiranë, Universiteti i Tiranës, 1975.

- Stefi, Jani. Leksikologjia shqipe. Prishtinë, Universiteti i Prishtinës, 1970.

- Studia albanica 2. Tirana, Universitate d’Etat de Tirana, Institut d’Historie et de Linguistique, 1965.

- Studime filologjike 1, VITI XIX (II), Tiranë,         Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1965.

- Studime filologjike 2, VITI XIX (II), Tiranë,         Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1965.

- Studime filologjike 3, VITI XIX (II), Tiranë,         Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1965. (2)

- Studime filologjike 1, VITI XX (III), Tiranë,         Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1966. (3)

- Studime filologjike 2, VITI XX (III), Tiranë,         Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1966.

- Studime filologjike 3, VITI XX (III), Tiranë, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1966.

- Studime filologjike 1, VITI XXV (VIII), Tiranë, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1971.

- Studime filologjike 2, VITI XXV (VIII), Tiranë, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1971.

- Studime filologjike 4, VITI XXV (VIII), Tiranë, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, 1971.

- Studime filologjike 2, VITI XLIII (XXVI), Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1989.

- Studime filologjike 3, VITI XLIII (XXVI), Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1989.

- Studime filologjike 4, VITI XLIII (XXVI), Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 1989.

- Studime filologjike 1, VITI  XLIV (XXVII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1990.

- Studime filologjike 2, VITI  XLIV (XXVII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1990.

- Studime filologjike 3, VITI  XLIV (XXVII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1990.

- Studime filologjike 4, VITI  XLIV (XXVIII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1990.

- Studime filologjike 1, VITI  XLV (XXVIII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1991.

- Studime filologjike 2, VITI XLV (XXVIII). Tiranë, Akademia e Shkencave e RPSSH / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1991.

- Studime filologjike  1-4, VITI  XLVI (XXIX). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1992.

- Studime filologjike  1-4, VITI  XLVII (XXX). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1993.

- Studime filologjike  3-4, VITI  LIII (XXXVI). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1999.

- Studime filologjike  3-4, VITI  LVI (XXXIX). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 2002.

- Studime filologjike  1-2, VITI  LVII (XL). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 2003.

- Studime filologjike  3-4, VITI  LVII (XL). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 2003.

- Studime filologjike  1-2, VITI  LVIII (XLI). Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 2004.

- Studime mbi leksikun dhe për formimin e fjaleve në gjuhën shqipe, III. Tiranë, Akademia e Shkencave e RSS / INSTITUTI I GJUHËSISË DHE I LETËRSISË/, 1989.

- Shala, Demush. Mësojmë shqip / libri i gjuhës shqipe si gjuhë joamtare për klasën VII të shkollës follore/. Prishtinë, 1980.

- Shema, dr. Isak. Çështjet e arsimit kombëtar shqiptar. Prishtinë, “Libri shkollor”, 2000.

- Shkurtaj, Gjovalin, Enver Hysa. Gjuha shqipe për të huajt dhe shqiptarët jashtë Atdheut. Tiranë, Toena, 1996.

- Shkurtaj, Gjovalin, Ali Jashari. Anketimi dhe ekspeditat ghuhësore. Korçë, 2007.

- Tekst ushtrimesh të gjuhës shqipe, 1. Tiranë, 1989.

- Topalli. Theksi në gjuhën shqipe. Tiranë, Enciklopredike, 1995.

- Xhuvani, Aleksandër. Për pastërtinë e gjuhës shqipe. Tiranë, 1958.