Употребата на неопределителния член в балканските езици

Дипломант: Ася Борисова (2007)

Научен ръководител: проф. дфн Петя Асенова

Първата част на дипломната работа представя теоретичните постановки за неопределителния член във всеки един от балканските езици поотделно, т. е. какъв е статутът на тази морфема във всеки език, как функционира, какви са особеностите й. Открояват се сходствата при употребата на неопределителния член в езиците от балканския езиков съюз (БЕС), които дават основание да се говори за общ балкански модел на функциониране на  неопределителния член.


Във втората част се прави сравнително изследване на практическата употреба на неопределителния член във всички езици от БЕС,  чрез съпоставка на  един и същ текст, написан и на четирите езика. Това е част от романа на албанския писател Исмаил Кадаре – „Посърналият Април”, преведен на останалите три езика.


Изводите от направените изследвания показват категорично, че съществува граматичен изразител на категорията неопределеност в опозиция с категорията определеност в именната система на БЕС. Отбелязват се много сходни условия на употреба на неопределителния член в четирите езика, по които той се откроява от останалите индоевропейски езици, притежаващи такава категория, и може да се говори за балкански модел на употреба на неопределителния член.