Румъноезичното население в България

Магистърска дипломна работа на Боян Иванов (2011)

Научен ръководител: доц. д-р Василка Алексова


Дипломната работа е посветена на румъноезичното население на територията на България. Основната цел е да се даде възможно най-точна представа за произхода, броя, етническото самоопределяне и разпространението на това население, като се представят изследванията на български и чужди учени, както и личните впечатления на автора, придобити от теренни проучвания. Направен е опит да се разграничат научните тези за произхода им от преданията и възгледите на самите власи. Сравнени са данните за броя им в миналото и броя им сега. Освен това, цел на дипломната работа е и синтезираното представяне на влашката култура – традиции, обичаи и ритуали, които са актуални и до днес сред влашкия етнос. Изведени са  някои общи черти с българската традиция, както и близостта на някои от обичаите  им  с тези на  другите европейски народи.