PhD

 

Уважаеми колеги,

 

Тъй като срокът за предаване на попълнените формуляри приключи, но значителна част от преподавателите и докторантите не са ги изпратили, бих желал да напомня, че от подадената информация зависи дали ще получим акредитиране за обучение на докторанти през следващите 5 години.

Ето някои указания, които ще помогнат в попълването на формулярите:

Въпросникът се попълва: в първата част от ръководителя на докторанта, във втората част от докторанта. Докторанти на самостоятелна подготовка, обучавани без научен ръководител (тази форма на обучение бе възможна преди приемането на новия Закон за научните степени и академичните длъжности), попълват само втората част от въпросника.

Тъй като обучението на докторантите се осъществява в рамките на съответната Катедра и отговорност за развитието им носят всички нейни членове, необходимо е също така колегите, които не са ръководили докторанти през отчитания период, да дадат информация за своята научна дейност през последната (2012) година (публикации, както и участия в научни форуми и в проекти), за да допълнят информацията, която бе събрана във връзка с предишната акредитация – на бакалавърските и магистърските програми. Следователно всички членове на Катедрата попълват точки 1, 2, 7 и 8 от въпросника.

До приемането на новия Закон за научните степени и академичните длъжности обучението на докторантите и придобиването на научни степени и звания ставаше по научни шифри, а след 2010 г. – по направления: 2.1. Филология и 1.3. Методика, затова във въпросниците се изисква информация и за научните шифри, и за научните направления.

За улеснение на колегите, придобили научни степени и звания по стария закон, прилагам списък с шифрите и наименованията на научните специалности:

05.04.01 - Теория и история на литературата

05.04.02 - Българска литература

05.04.03 – Руска литература и литература на народите на СССР

05.04.06 – Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

05.04.09 – Фолклористика

05.04.11 - Общо и сравнително езикознание

05.04.16 - Теория на превода

05.04.17 - Български език

05.04.18 - Славянски езици

05.07.03 - Методика на обучението по (български език; литература; руски език).

           Разчитам на Вашето съдействие за изпращането на въпросниците до 1. април 2013 г. в електронен формат на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Формуляр на въпросник за предстоящата акредитация на докторски програми

 

 

15.03.2013 г.                                                   /проф. дфн Панайот Карагьозов

Декан на ФСлФ/