Софийски литературоведски семинар

Катедра Теория и история на литературата

Културен център на Софийски университет

 

Ви кани на:

 

zala newЛекция на проф. Галин Тиханов на тема:


Месторазположението на световната литература

(The Location of World Literature)

4 декември 2013 г. от 18 часа в Нова конфернтна зала на СУ

 


Лекцията разисква отношенията между дискурсите за световна литература и модерността. Централен в изложението е и въпросът за езика и за възможностите и ограниченията, които понятието „световна литература“ предлага и налага в мисленето за литературата. Обсъждат се също напреженията и препокриванията между „световна литература“ и „сравнително литературознание“ като специфични дискурсивни полета. Говоренето за „световна литература“ се историзира, за да се дискутират в по-голяма дълбочина сегашните му предпоставки.


Проф. д-р Галин Тиханов е български литературен историк, специалист по сравнително литературознание и историк на идеите. Старши изследовател по руска и германска история на идеите в Колежа Мъртън, Оксфорд (1997-2000). Професор по сравнително литературознание в Ланкастърския университет, Англия (2003-2007). Професор по история на идеите в Манчестърския университет, където е съдиректор на Изследователския институт за постпросвещенски култури (the Research Institute for Cosmopolitan Cultures (RICC) (2007-2011). Професор по сравнително литературознание (George Steiner Chair of Comparative Literature) в Колежа Куин Мери, Лондонски университет (от септември 2011). Лекцията на проф. Галин Тиханов ще бъде върху актуалния въпрос за съвременната компаративистика. Лекцията ще очертае новите пътища, по които може да бъде мислено понятието за световна литература. Доктор по филология (Софийски университет, с тема „Жанр и жанрово съзнание на ранния български модернизъм“) (1996) и по философия (Оксфордски университет, с тема „Бахтин и Лукач: теорията на романа като социална философия“) (1998).

 

weltliteratur