От 17.30 ч. на 13 февруари 2014 г., четвъртък, в Конферентната зала на Софийския университет проф. д.ф.н. Искра leksikaХристова-Шомова представя книгата на доц. д-р Татяна Илиева „Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на DeFideOrthodoxa“.

 

Предлаганата книга е първото по рода си цялостно комплексно изследване на богословската терминология в старобългарската книжнина върху материал от Богословието на св. Йоан Дамаскин в превод на Йоан Екзарх - един от най-важните паметници на старобългарската преводна литература. Извършените в изследването анализи и изводи допринасят за изясняване на съществени и неразработвани досега въпроси относно изграждането на терминологичния пласт лексика в старобългарския книжовен език. Трудът има и научно-приложен характер. Изработените от авторката речници и индекси нямат аналог в досегашната палеославистична лексикографска традиция. Те представляват малка енциклопедия на Догматиката на Йоан Дамаскин, построена върху подбора на главите от Йоан Екзарх и според старобългарския превод на Точното изложение на православната вяра. Всеки с определена цел и концепция, отделните справочници се допълват взаимно и предоставят поглед към материала по всички съществени параметри, които трябва да представят богословската терминология. Комплексният им характер позволява те да бъдат използвани за редица частни и съпоставителни изследвания от различни специалисти.

 

Авторката на монографията доц. д-р Татяна Илиева е завършила класическа филология и богословие в СУ „Св. Климент Охридски", а сега работи като научен сътрудник към Кирило-Методиевския научен център при БАН. Има публикации в областта на историята на старобългарския превод на Стария завет и историческата лексикология и лексикография на българския език.