aula imagelargeПроф. Александър Наумов ще бъде удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

В рамките на церемонията проф. Красимир Станчев ще бъде отличен с Почетния знак на СУ със синя лента


На 8 октомври 2014 г. от 11.00 часа в Аулата на Софийския университет ще се проведе тържествена церемония по удостояването на проф. Александър Наумов от Ягелонския университет в Краков с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В рамките на церемонията с Почетен знак на СУ със синя лента ще бъде удостоен проф. Красимир Станчев. Предложението за отличаване на двамата изтъкнати учени е на Факултета по славянски филологии на Софийския университет.

Темата на академичното слово на проф. Александър Наумов е “Ролята на Софийския университет и на българистиката в моя живот”.

След като бъде удостоен с едно от най-високите отличия на най-старото висше училище в България, проф. Красимир Станчев ще изнесе публична лекция на тема: “Слово за учителите”.

Проф. Александър Наумов е роден на 6 юли 1949 г. в гр. Орнета, Североизточна Полша. Завършва специалност „Славянска филология” в Ягелонския университет в Краков през 1971 г. През 1969-1970 г. проф. Наумов специализира в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, където се включва в работата на известния кръжок на акад. Петър Динеков. През 1971 г. става асистент по старобългарска литература в Института за славянска филология на Ягелонския университет. В периода от 1974-1977 г. е лектор по полски език в Белградския университет. През 1982 г. защитава хабилитационния си труд за библейските елементи в структурата на средновековните славянски литературни произведения. От 1981 до 1984г. е лектор по полски език в университета в Пиза. От 1997 г. е редовен професор в Ягелонския университет. През годините е гост-професор в университета в Генуа, в Йейлския университет, в университета на Калифорния Бъркли. Работи още и в университета „Адам Мицкевич“ в Познан. От февруари 2003 г. е назначен за редовен професор по славистика в университета във Венеция, като запазва основните си курсове в Ягелонския университет.

През годините проф. Александър Наумов се утвърждава като един от най-значимите и активни изследователи в областта на средновековната славянска литература и един от най-авторитетните и радушно приемани учени в България.

Проф. д-р Красимир Стефанов Станчев е роден на 9 март 1949 г. в София. През 1971 г. завършва специалност „Българска филология“ в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. От 1974 г. е аспирант по старобългарска литература с научен ръководител акад. Петър Динеков. През 1984 г. е избран за доцент в Катедрата по кирилометодиевистика в Софийския университет. От 1991 г. работи като доцент в Трети римски университет, а от 2001 г. е професор в същия университет.

Още с първите си публикации проф. Красимир Станчев заема своето място на авторитетен и задълбочен учен не само в България, а и в международните славистични среди. През годините той се е утвърдил като един от най-значителните и авторитетните изследователи в областта на палеославистиката. С научните си приноси и с организаторските си усилия той вече повече от 20 години издига авторитета на българската наука в Италия и допринася за интензивните контакти между италианската и българската славистика.