Проф. д.ф.н. ЙЕЖИ РУСЕК

(1931 – 2015)

 

На 15 февруари 2015 г. ни напусна видният полски славист и българист проф. д.ф.н. Йежи Русек, почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Проф. Йежи Русек е роден през 1931 година в Рушча (Сандомерско). Завършва славянска филология в Ягелонския университет в Краков през 1955 г., където продължава научните си занимания и става преподавател по славистика и българистика и доктор по хуманитаристика (1963 г.). От 1968 г. е доцент, хабилитира се през 1983 г., а от 1996 г. е редовен професор. Успоредно с преподавателската си работа в Краков работи известно време в Шльонския университет в Катовице, а през 1987–1991 г. ръководи Секцията за стари езици и литератури в Института по славянознание при Полската академия на науките. Последователно е декан на Филологическия факултет на Ягелонския университет (1969–1978 г.), зам.-директор на Института за славянска филология (1974–1980 г. и 1991–1993 г.) при същия университет. От 1994 г. е ръководител на Катедрата по българска и македонска филология.

 

            Научните трудове на проф. Й. Русек (повече от 200 публикации) са посветени предимно на историята на българския език от среднобългарския период, но интересите му в областта на българистиката и славистиката се отличават със забележителна широта. Вниманието му привличат редица по-общи или частни въпроси из областта на историческата граматиката, историята на езика, историческата лексикология и етимологията, редица конкретни старобългарски и среднобългарски паметници, изследвал е и следите от прабългарската лексика в българския език. Значителни са неговите приноси в областта на кирило-методиевската проблематика и особено проблемите за първите преводи на кирило-методиевия език – преводачески техники, развитие на Триода и Патерика и установяване на преводача на отделни текстове. Освен това забележителни са и приносите му към историта на полската българистика и историята на българистиката в Ягелонски яуниверсиет в края на ХIX и XX век.

 

            Освен дългогодишната си преподавателска и административна работа в университета проф. Й. Русек участва в ръководните органи на редица научни звена и организации в Полша и в чужбина – член на Президиума на Комитета по славянознание при Полската академия на науките, член на Комисията по балканистика при Международния комитет на славистите, член на Полския комитет на славистите и зам.-председател на Организационния комитет на XII Международен конгрес на славистите (Краков 1998 г.). Носител е на редица престижни награди – наградата „Евтимий Търновски“ (1977 г.) на Великотърновския университет ;Св. Св. Кирил и Методий“, почетен доктор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, българския орден „Кирил и Методий“ I степен и на редица полски национални отличия.

 

            В лицето на проф. Йежи Русек световната славистика губи един от най-изявените си членове, а България и българистиката – свой голям приятел, изявен учен и отзивчив човек, подкрепял цели поколения млади учени, полски българисти, български полонисти, слависти и изследователи на историята на славянските езици и средновековните славянски литератури.

 

От Катедрата по славянско езикознание и

Катедрата по славянски литератури