Трета обща докторантска конференция


Phd studentsНа 21 февруари от 10.00 ч. в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Трета обща докторантска конференция по проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”.

В продължение на 3 години (2012-2015 г.) хуманитарните факултети на Софийския университет изпълниха проект, насочен към подобряване на условията за работа на своите докторанти. Реализиран бе комплекс от мерки, които адресираха както материалното обезпечаване на младите изследователи, така и възможностите им за научно израстване:: чрез участие в национални и международни форуми, чрез публикации в тематични сборници и посредством включване в различни форми на подготовка: специализирани курсове, летни школи, индивидуални консултации с професори на Университета.

Какви са конкретните измерения на постигнатите резултати?

Повече от 170 души получаваха допълваща месечна стипендия в продължение на проекта.

Над 50 докторанти се възползваха от възможността да осъществят научни визити, да се включат в летни курсове или конференции, организирани от водещи европейски университети. Най-силен бе интересът към академични форуми и работни посещения във Великобритания, Франция и Холандия.

Тридесет научни визити обхванаха 40 чуждестранни научни институции (университети, библиотеки, музеи, архиви и др.).

Общо 29 докторанти се включиха в летни училища или конференции, организирани от реномирани институции, сред които University College of London, Heidelberg University, Hague Academy of International Law, Europeum Institute for European Policy (Prague) и др.

По заявки на участниците в проекта бе осигурен значителен обем научна литература, която ще остане на разположение във фонда на Софийския университет и неговите факултети.

Публикувани бяха три специализирани сборника с текстове на докторанти под методическото ръководство и рецензията на утвърдени преподаватели от Софийския университет.

Възможност за изява бе дадена и в тематичен брой (брой № 15, януари 2015 г.) на електронното списание „Реторика и комуникации“, под редакцията на проф. Иванка Мавродиева и доц. Мария Стойчева – ръководител на проекта. Той е достъпен за свободно ползване на страницата на списанието: http://rhetoric.bg/.

Проведени бяха специализирани занятия и семинари, отворени за всички желаещи да разширят хоризонта на своята подготовка в рамките на докторските програми: „Идентичност и идентичности“, „Езиковото богатство на града“, „Интердисциплинарни методи в социалните и хуманитарни изследвания“ и др.

Заслужава да бъде спомената традиционната лятна школа на Философския факултет в гр. Китен. Тя стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“. Докторантите от интегрираната програма получиха възможност да обменят идеи със свои колеги от Ягелонския университет в Краков (Полша), Университет „Matej Bel“ в Банска Бистрица (Словакия), Палацки Университет в Оломуц (Чехия), Католическия университет „Петер Пазмани“ в Будапеща (Унгария), Университета в Шкодра (Албания) и Европейския университет „Виадрина“ във Франкфурт (Одер, Германия).

В края на проекта очакванията на студенти и преподаватели са насочени към новия програмен период 2014-2020 г. и секторната Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж“. Надяваме се, че тя ще отвори адекватни възможности и ще създаде устойчивост на установените добри практики за надграждане на докторантската подготовка както в рамките на СУ “Св. Климент Охридски“, така и в полето на неговата хуманитаристика.

За повече информация посетете страницата на Интегрираната програма: https://phdsu.wordpress.com/