uni-su3

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет по славянски филологии

ЛИНГВИСТИЧНИЯТ СЕМИНАР

КЪМ КАТЕДРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ВИ КАНИ НА

 

две лекции на Габор Балаж, хабилитиран доцент от Славянския институт на Сегедския университет:

 

(Все още) актуални въпроси на типологическата класификация на българския език

18 май 2015 г. (понеделник), 18.00 ч., 124 ауд., СУ „Св. Климент Охридски“

 

 

Приложението на натуралната морфология в историческата славистика: няколко загадъчни явления в руското склонение

 

 20 май 2015 г. (сряда), 18.00 ч., 124 ауд., СУ „Св. Климент Охридски“

 

 

За повече информация се обръщайте към и доц д-р Красимира Алексова на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

(Все още) актуални въпроси на типологическата класификация на българския език

В обширната типологическа литература често се срещат изказвания, които – с известно опростяване – установяват, че българският език е един от членовете на балканския езиков съюз. Такива и подобни формулировки често се смятат за общоприети и безпроблемни и нерядко звучат като „общи места“ или „лингвистични клишета“. В последно време обаче се появяват все повече работи, които изказват критическо мнение относно балканския езиков съюз и мястото на българския език вътре него. Понеже те още не изглеждат общоизвестни сред славистите, ще се опитам кратко да обърна внимание поне на някои от тях.

 

 

Приложението на натуралната морфология в историческата славистика: няколко загадъчни явления в руското склонение

Много от понятията като граматическа опозиция, синкретизъм, неутрализация, типологически аспект, общи методи за синхрония и диахрония, паралели между езиковите системи, Пражкия структурализъм и др. имат мястото си в една от най-оригиналните съвременни теории на езика – натуралната морфология. Понастоящем натуралната морфология представлява вероятно единствената школа в езикознанието, която изучава синхронната и диахронната морфология при равни условия. Понеже съм убеден, че теорията на натуралната морфология е приложима и към историческата славистика, ще се постарая да илюстрирам това убеждение с конкретни анализи върху флективната система на руския език.