stawarskaСофийският литературоведски семинар и

Културният център на СУ

 

Ви канят на

 

Публичната лекция на Беата Ставарска

КРЪСТЕВА И СОСЮР

 

Language as poiesis. Unexpected Alliances between Kristeva and Saussure
(на английски език)

 

19 юни 2015, 16.00 часа

Заседателна зала №1, Ректорат на СУ

 

Езикът като poiesis. Неочаквани връзки между Кръстева и Сосюр

 

 

Лекцията на Ставарска предлага изненадващо преразглеждане на наследството на лингвистиката и по-специално на наследството на Фердинанд дьо Сосюр през две парадигми: 1. Критическо преосмисляне на Курса по обща лингвистика (1916); 2. Проучване на исторически автентичните материали от наскоро откритите ръкописи на Сосюр, публикувани в „Писания по общо езикознание“ (2002). В светлината на това критическо преразглеждане на Сосюр се открояват неочаквани връзки между Сосюр и Кръстева с оглед на разглеждането на поетическата работа на езика. Лекцията привлича материали от ранните работи на Кръстева върху езикознание и поетика, включвайки статии от сборника Полилог (1977) и Семиотике (1969), както и от въпросните ръкописи на Сосюр. Ставарска обсъжда езиковата продуктивност, широко тематизирана като poiesis в етимологичния смисъл на думата, предлагайки стратегия за съпротива и бунт срещу нормализацията на индивидуалния и социалния живот, както и ракрива не-обикновената страна на т. нар. обикновен език.

 

Беата Ставарска е доцент по философия в Орегонския университет. Тя е автор на книгите Философията на езика на Сосюр като феноменология (Oxford UP, 2015); Между Ти и Аз. Диалогична феноменология (Ohio UP, 2009), както и множество статии, свързани със съвременна континентална философия. Хумболтов стипендиант по изследователска програма за периода 2009-2010. Академичните интереси на Ставарска са свързани с феноменология, структурализъм и постструктурализъм.

 

Language as poiesis. Unexpected Alliances between Kristeva and Saussure

 

Stawarska’s lecture draws on materials from Kristeva’s early work in linguistics and poetics, including essays from the collection Polylogue (1977) as well as from the better known Semeiotike (1969), and on materials from Saussure’s Nachlass, some of them recently discovered and published in Writings in General Linguistics (2006), to argue that this alliance needs to be extended beyond a narrow focus on poetics to include general linguistics as a whole. She argues that linguistic productivity, thematized broadly as poiesis in the etymological sense of the word (travaille in the French, or work), offers a strategy of resistance and revolt against normalization within individual and social life, and reveals the extra-ordinary side of so-called ordinary language.

 

Beata Stawarska is Associate Professor of Philosophy at the University of Oregon. She is an author of Saussure's Philosophy of Language as Phenomenology. Undoing the Doctrine of the Course in General Linguistics (Oxford UP, 2015); Between You and I: Dialogical Phenomenology (Ohio UP, 2009) and a number of essays in contemporary European Philosophy. Recent recipient of the Humboldt Fellowship for Advanced Researchers. Stawarska is an expert in phenomenology, structuralism and post-structuralism.

 

Софийски литературоведски семинар

https://sofialitseminar.wordpress.com/