su-22

 

 

Заповядайте на публична лекция на тема:

 

Раждането на модернизма от духа на мистификацията. Антологийните проекти на Валерий Брюсов и Пенчо Славейков

 

Лекцията ще изнесе д-р Хенрике Шмит от Департамента по славистика при Хумболтовия университет, Берлин

 

26 ноември 2015 г., 16 ч., Нова конферентна зала

 

През 1894-1895 г. Валерий Брюсов, едва 20-годишен, издава три алманаха „Руски символисти“, с които успешно утвърждава както личната си кариера, така и литературното движение на символизма в руската литература като цяло. Поради липсата на съществуващи символистични писатели / текстове Брюсов се възползва от похвата на мистификацията, създавайки личности на фиктивен издател и на цяла група измислени автори-съучастници. Текстовете на трите сборника, написани главно от самия Брюсов, имитират утвърдени модели и образци на западноевропейския, конкретно на френския символизъм. Лекцията е посветена на фиктивните алманаси „Руски символисти“ в съпоставка с антологийния проект на Печно Славейков „На Острова на блажените“ (1910) на фона на европейските мистификационни проекти и политики (изобретяването на традицията / живототворчеството).

 

 

Хенрике Шмит е филолог славист и преводач от руски и български. Работи като научен сътрудник в департамента по славистика при Хумболтовия университет и като частен доцент в Института по компаративистика „Peter Szondi”към Свободния университет в Берлин.

 

Централните й научни интереси са в областта на модернистичната и съвременната поезия, на теорията и практиката на медиите, социалните мрежи и протестните естетики. Хенрике Шмит защитава дисертацията си (2000) на тема „Интермедиалността в руската поезия на 20. век“. През 2011 година излиза хабилитационният й труд Руската литература в Интернет: Между фолклора и политическата пропаганда (Russische Literatur im Internet. Zwischen Folklore und politischer Propaganda).

 

Сред публикациите й, посветени на българската литература, е сборникът Българската модернистична литература във европейски контекст. Между еманципация и самостигматизация (Die bulgarische Literatur der Moderne im europäischen Kontext. Zwi-schen Emanzipation und Selbststigmatisierung, 2013), издаден съвместно с Бисера Дакова, Галин Тиханов и Лудгер Удолф.

 

Хенрике Шмит е редактор на онлайн списание Digital Icons. Studies in Russian, Eurasianand Central European New Media, където през 2015 година публикува, заедно с Орлин Спасов, тематичен брой, посветен на темата Дигиталната креативност по времето на кризиса. България в глобалния контекст (Digital Creativity in Times of Crisis: Bulgaria in the Global Context).