the inhuman

 

КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

Нечовешкото 2015 - Пета международна интердисциплинарна конференция, посветена на културната история на съвременността

6 - 9 декември 2015 г.
Конферентна зала, Ректорат на СУ; Априлци

На 6-9 декември Културният център на Софийския университет организира Пета международна интердисциплинарна конференция, посветена на културната история на съвременността. Тя ще започне в Конферентната зала на Софийския университет и ще продължи в град Априлци.

 

ПРОГРАМА


6 ДЕКЕМВРИ
СОФИЯ, НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, РЕКТОРАТ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 
Сутрешна сесия: ПРАВАТА НА ПРИРОДАТА
Модератор: проф. Александър Кьосев


9:00 – 9:30 Иля Златанов – „Свой сред чужди, чужд сред свои: Развитие на концепта „човек“ по данни от историческата лингвистика“
9:30 – 10:00 Стилиян Йотов – „Ние и те – хора и животни“
10:00 – 10:30 Стоян Ставру – „Най-дългият правен субект“
10:30 – 11:00 Огнян Касабов – „Политическо животно“
11:00 – 11:30 Димитър Вацов – „Очовечаването на природата след смъртта на човека: прочит по Ницше“
11:30 – 12:00 Дискусия
 
12:00 – 13:30 Почивка
 
Следобедна сесия: TECHNO–HUMAN
Модератор: проф. Миглена Николчина
 
13:30 – 14:00 Наталия Христова-Пеева – „Алгоритми, автомати, дронове или не-човекът, който следователно съм“  
14:00 – 14:30 Еньо Стоянов – „Виртуално моделиране на социокултурни взаимодействия“
14:30 – 15:00 Асен Канев – “Dissolving Boundaries: Human Design and Machine-
Generated Content in Computer Games”
15:00 – 15:30 Камелия Спасова – „Миметични машини в нечовешката долина“
15:30 – 16:00 Васил Видински – „Нечовешкото: размисли върху homo sapiens techne“
16:00 – 16:30 Дискусия
16:30 – 17:00 Почивка
 
Вечерна сесия: МАШИНИ И ЖИВОТНИ
Модератор: доц. Димитър Вацов
 
17:00 – 17:30 Миглена Николчина – “Deus e(s)t machina”
17:30 – 18:00 Александър Кьосев – „Въдворяването на UnGregor“
18:30 – 19:00 Наоми Сегал – “Six Strays: Marginal dogs from Flaubert’s L’Éducation sentimentale (1845) to Jane Campion’s The Piano (1992)”
19:00 – 19:30 Дискусия
19:30 – 20:00 Боян Манчев и Метеор – „Манифест за нечовешки театър“


7 ДЕКЕМВРИ
АПРИЛЦИ, ХОТЕЛ „ЦЕНТЪР“
На 7 декември сутринта участниците се придвижват до град Априлци с микробуса на Софийския университет и частни автомобили. Всички участници трябва да са пристигнали до 12:30 ч.
13:00 – 14:00 Обяд
 
Следобедна сесия: ЛИТЕРАТУРНИ ФИГУРИ НА ЧОВЕШКОТО И НЕЧОВЕШКОТО
Модератор: проф. Стилиян Йотов
 
14:30 – 15:00 Мария Калинова – „Последното слово на човека за себе си“
15:00 – 15:30 Катерина Кокинова – “The In(ter)human Art of Witold Gombrowicz”
15:30 – 16:00 Божана Филипова – „Фигури на нечовешкото: естетическа функция и политическо действие“
16:00 – 16:30 Андерс Мьолер – “Inhuman – or just not male? The women of Isak Dinesen/Karen Blixen”
16:30 – 17:00 Галина Георгиева – „Възможност за „Джан“ (Трансформации на нечовешкото у Платонов и Уелбек)“
17:00 – 17:30 Яница Радева – „Чудовищата в българската възрожденска поезия“
17:30 – 18:00 Дискусия
18:00 – 18:30 Кафе пауза
 
Вечерна сесия: ФИЛМОВИ ФИГУРИ НА ЧОВЕШКОТО И НЕЧОВЕШКОТО
Модератор: проф. Георги Каприев
 
18:30 – 19:00 Тереза Бартоньова, Давид Нахлингер –
“Inhuman in / and film”
19:00 – 19:30 София Канева – „(Не)човешкият „Франкенщайн“ – кино образи и роли на „чудовището“
19:30 – 20:00 Зорница Драганова – „Не човешко, а лиминално: Хобсбом и “Mr. Robot”
20:00 – 20:30 Дискусия
 
8 ДЕКЕМВРИ
 
Сутрешна сесия: ВИЗУАЛНИ ОБЕКТИ НА ЖЕЛАНИЕТО
Модератор: гл.ас. Камелия Спасова
 
9:00 – 9:30 Христо Кафтанджиев – „Неживото – актуализациите на архетипа „природа-машина“ в различните комуникации“
9:30 – 10:00 Красимир Терзиев – „Съобщение от космоса в двора“
10:00 – 10:30 Лъчезар Бояджиев – „Само-глобализация (голямата любов на живота ми беше не-човек)“
10:30 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 11:30 Димитър Божков – „Нимфата бродник“
11:30 – 12:00 Богдана Паскалева – „Голата нимфа: нечовешкият обект на желанието“
12:00 – 12:30 Дискусия
13:00 – Обяд
 
 
Вечерна сесия: ЖИВО И МЪРТВО
Модератор: доц. Тодор Христов
 
17:30 – 18:00 Стефан Попов –  „Градация при метафорите за нечовешкото, Das Unheimliche и изключението на Шмит. По повод Деиш.“
18:00 – 18:30 Георги Каприев – „Мъртвото тяло: човешко или нечовешко?“
18:30 – 19:00 Антоанета Дончева –„Отчужденото тяло. Самюел Бекет и Франсис Бейкън“
19:00 – 19:30 Галина Гончарова – „Какво остава от човека? Живата памет и не-живото тяло в биографични наративи за смъртта“
19:30 – 20:00 Дискусия
20:30 Вечеря
 
 
9 ДЕКЕМВРИ
 
Сутрешна сесия: ЧОВЕШКО И НЕЧОВЕШКО В БИОПОЛИТИКИТЕ
Модератор: гл.ас. Стефан Попов
 
9:30 – 10:00 Милена Якимова – „В страната на човекоядците (Фуко за социологията и психоанализата)“
10:00 – 10:30 Гергана Мирчева – „(Не)нормално и (не)човешко: върху някои употреби на психиатричното понятие „морална лудост“ в България до Втората световна война“
10:30 – 11:00 Силвия Петрова – „Изкуственост, органика и трансцендентност: еко/био митът във Фейсбук“
11:00 – 11:30 Лъчезар Антонов – „Проблемът за постчовешкостта в либерално-евгеническа перспектива“
11:30 – 12:00 Боян Знеполски – „Двете власти на Корнелиус Кастариадис: нечовешко/човешко при конституиране на обществото“
12: 00 – 12:30 Тодор Христов – „Нечовешкият труд“
12:30 – 13:00 Дискусия
13:30 Обяд
Заминаване

 

CULTURAL CENTRE OF THE SOFIA UNIVERSITY
 “ST. KLIMENT OHRIDSKI”


THE INHUMAN 2015
Fifth International Interdisciplinary Conference on the Cultural History of Modernity
6 – 9 DECEMBER 2015, SOFIA – APRILTSI


6 DECEMBER
SOFIA, NEW CONFERENCE HALL, SOFIA UNIVERSITY, MAIN BUILDING
 
Morning Session: THE RIGHTS OF NATURE
 
Moderator: Prof. Alexander Kiossev
9:00 – 9:30 Ilya Zlatanov – “At Home Among Strangers, A Stranger Among His Own: Development of the Concept of Man According to Evidence from Historical Linguistics”
9:30 – 10:00 Stilian Yotov – “Us and Them: Humans and Animals” (BG)
10:00 – 10:30 Stoyan Stavru – “The Longest Legal Subject” (BG)
10:30 – 11:00 Ognian Kassabov – “Political Animal” (BG)
11:00 – 11:30 Dimitar Vatsov – “The Humanization of Nature After the Death of Man: A
Nietzschean Reading” (BG)
11:30 – 12:00 Discussion
12:00 – 13:30 Break


Afternoon Session: TECHNO-HUMAN
Moderator: Prof. Miglena Nikolchina
13:30 – 14:00 Natalia Hristova-Peeva – “Algorithms, Automata, Drones, Or, the Non- Human That Therefore I Am” (BG)
14:00 – 14:30 Enyo Stoyanov – “Virtual Modeling of Sociocultural Interactions” (BG)
14:30 – 15:00 Asen Kanev – “Dissolving Boundaries: Human Design and Machine-
Generated Content in Computer Games” (ENG)
15:00 – 15:30 Kamelia Spassova – “Mimetic Machines in the Inhuman Valley” (BG)
15:30 – 16:00 Vassil Vidinsky – “The Inhuman: Reflections on Homo sapiens techne” (BG)
16:00 – 16:30 Discussion
16:30 – 17:00 Break


Evening Session: MACHINES AND ANIMALS
Moderator: Assoc. Prof. Dimitar Vatsov
17:00 – 17:30 Miglena Nikolchina – “Deus e(s)t machina” (ENG)
17:30 – 18:00 Alexander Kiossev – “The Isolation of UnGregor” (ENG)
18:30 – 19:00 Naomi Segal – “Six Strays: Marginal Dogs from Flaubert’s L’Éducation
sentimentale (1845) to Jane Campion’s The Piano (1992)” (ENG)
19:00 – 19:30 Discussion
19:30 – 20:00 Boyan Manchev and Meteor – “Manifesto for an Inhuman Theatre” (BG)


7 DECEMBER


APRILTSI, HOTEL CENTER
On the morning of 7 December, the participants will travel to the town of Apriltsi by Sofia University’s minibus and by private vehicles. All participants should arrive by 13:00.
13:00 – 14:00 Lunch


Afternoon Session: LITERARY FIGURES OF THE HUMAN AND INHUMAN
Moderator: Prof. Stilian Yotov
14:30 – 15:00 Maria Kalinova – “The Human’s Last Speech About Himself” (BG)
15:00 – 15:30 Katerina Kokinova – “The In(ter)human Art of Witold Gombrowicz” (ENG)
15:30 – 16:00 Bozhana Filipova – “Figures of the Inhuman: Aesthetic Function and
Political Action” (BG)
16:00 – 16:30 Anders Møller – “Inhuman – Or Just Not Male? The Women of Isak
Dinesen/Karen Blixen” (ENG)
16:30 – 17:00 Galina Georgieva – “A Possibility for “Dzhan” (Transformations of the
Inhuman in Platonov and Houellebecq)” (BG)
17:00 – 17:30 Yanitsa Radeva – “Monsters in Bulgarian Revival Poetry” (BG)
17:30 – 18:00 Discussion
18:00 – 18:30 Coffee break


Evening Session: FILM FIGURES OF THE HUMAN AND INHUMAN
Moderator: Prof. Georgi Kapriev
18:30 – 19:00 Tereza Bartoňová, David Nachlinger – “Inhuman in/and Film” (ENG)
19:00 – 19:30 Sofia Kaneva – “The (In)human ‘Frankenstein’: Film Images and Roles of
‘The Monster’” (BG)
19:30 – 20:00 Zornitsa Draganova – “Not Human, but Liminal: Hobsbawm and ‘Mr. Robot’” (BG)
20:00 – 20:30 Discussion
20:30 Dinner


8 DECEMBER


Morning Session: VISUAL OBJECTS OF DESIRE
Moderator: Chief Asst. Prof. Kamelia Spassova
9:00 – 9:30 Hristo Kaftandzhiev – “The Inanimate: Actualizations of the „Nature- Machine‟ Archetype in Different Communications” (BG)
9:30 – 10:00 Krassimir Terziev – “A Message from Outer Space in the Yard” (BG)
10:00 – 10:30 Luchezar Boyadjiev – “Self-Globalization (The Love of My Life Was a
Non-Human)” (BG)
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 11:30 Dimitar Bozhkov – “The Wandering Nymph” (BG)
11:30 – 12:00 Bogdana Paskaleva – “The Nude Nymph: The Inhuman Object of Desire” (BG)
12:00 –12:30 Discussion
13:00 Lunch


Evening Session: LIVING AND DEAD
Moderator: Assoc. Prof. Todor Hristov
17:30 – 18:00 Stefan Popov – “Gradation in Metaphors of the Inhuman, Das Unheimliche
and the Schmitt’s Exception.  Concerning Daesh” (BG)
18:00 – 18:30 Georgi Kapriev – “The Dead Body: Human or Inhuman?” (BG)
18:30 – 19:00 Antoaneta Doncheva – “The Alienated Body. Samuel Beckett and Francis
Bacon” (BG)
19:00 – 19:30 Galina Goncharova – “What Remains of Humans? The Living Memory and the Non-Living Body in Biographical Narratives of Death” (BG)
19:30 – 20:00 Discussion
20:30 Dinner


9 DECEMBER


Morning Session: HUMAN AND INHUMAN IN BIOPOLITICS
Moderator: Chief Asst. Prof. Stefan Popov


9:30 – 10:00 Milena Iakimova – “In the Land of the Cannibals (Foucault on Sociology
and Psychoanalysis)” (BG)
10:00 – 10:30 Gergana Mircheva – “(Ab)normal and (In)human: On Some Uses of the
Psychiatric Term ‘Moral Insanity’ in Bulgaria Until the Second World War” (BG)
10:30 – 11:00 Silvia Petrova – “Artificiality, Organics, and Transcendence: The Eco-Bio
Myth on Facebook” (BG)
11:00 – 11:30 Luchezar Antonov – “The Problem of Posthumanhood in a Liberal-
Eugenic Perspective” (BG)
11:30 – 12:00 Boyan Znepolski – “The Two Powers of Cornelius Castoriadis: Inhuman/ Human in the Constitution of Society”
12:00 – 12:30 Todor Hristov – “Inhuman Labour” (BG)
 
12:30 – 13:00 Discussion
13:30 Lunch
Departure