Академическият съвет избра заместник-ректорите на Софийския университет
 
zam-rektor 

На заседание на Академическия съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, проведено на 16 декември 2015 г., бяха избрани заместник-ректорите на Алма матер.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков предложи и Академическият съвет одобри структура на Ректорския съвет, в която влизат заместник-ректори по научно-изследователската и научна проектна дейност, по учебната дейност – ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“, по учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение, по имоти и стопанска дейност, по информационни дейности, академичен състав и администрация и функционален ректор, отговарящ за докторантското училище и международната дейност.

След тайно гласуване Академическият съвет избра чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов за заместник-ректор по научно-изследователската и проектна дейност, проф. д-р Ренета Божанкова за заместник-ректор по учебната дейност – ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“, доц. д-р Георги Вълчев за заместник-ректор по учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение, доц. д-р Юрий Кучев за заместник-ректор по имоти и стопанска дейност, доц. д-р Елиза Стефанова за заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация и доц. д-р Мария Стойчева за функционален ректор.
 

Чл.-кор. проф. дфзн Николай Витанов – заместник-ректор по научно-изследователската и научна проектна дейност

Роден е на 10 май 1964 г. През 1989 г. се дипломира като магистър по физика със специализация по физика на ядрото и елементарните частици във Физическия факултет на Софийския университет. През 1994 г. получава образователна и научна степен „доктор“ в СУ. В периода 1994-1995 г. е постдокторант в Imperial College, Лондон, от 1995 до 2001 г. е старши изследовател в Института по физика в Хелзинки. От 2001 до 2010 г. последователно е главен асистент и доцент във Физическия факултет на СУ. През 2009 г. получава научната степен „доктор на физическите науки“. От 2010 г. е професор във Физическия факултет на СУ. През 2014 г. става член-кореспондент на Българската академия на науките.

От 2011 г. до момента проф. Витанов е заместник-декан по научна, проектна и международна дейност, докторантури и СДК на Физическия факултет на СУ. В периода 2009-2010 г. е ръководител на катедра „Теоретична физика“. Член е на Академическия съвет (от 2011 г. до момента) и на Факултетния съвет на Физическия факултет (от 2011 г. до момента).

Проф. Витанов е бил член на Специализирания научен съвет по радиофизика, физична и квантова eлектроника към ВАК (2007-2010 г.) и на Комисията по физика и астрономия на ВАК (2010-2011 г.). Представител е на България в Програмния комитет на Европейския изследователски съвет на Европейската комисия. Член на International Advisory Board на списанието Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics на британския Institute of Physics (от 2015 г.)

Проф. Витанов има над 185 публикации, общ импакт фактор – 524. 2978 независими цитати (Web of Science), 5071 цитати (Google Scholar). Индекс на Хирш – 32 (Web of Science), 36 (Google Scholar).

Проф. Витанов има над 20 поканени доклади и над 200 постери на международни конференции, над 50 доклади в университети в чужбина, над 10 доклади в България.

Ръководител е на българското участие в пет европейски проекти, участвал е в четири двустранни международни и четири национални проекти.

Проф. Витанов е бил гост-професор в Тулуза, Франция (2000 г.), Дижон, Франция (2001, 2004 и 2006 г.), Кайзерслаутерн, Германия (2005-2006 г.), Имперски колеж, Лондон (2007 г.), Оксфорд (2007 г.), Турку, Финландия (2008 г.), Орсе, Франция (2012 г.), Палермо, Италия (2012-2014 г.), Дармщат, Германия (2013, 2014 и 2015 г.)

Носител е на наградите „Питагор“ на МОН през 2008 г. за ръководство на докторанти и през 2011 г. – за природни науки; най-добро научно постижение ИФТТ на БАН (2005 г.) и най-добро научно постижение от международно сътрудничество ИФТТ на БАН (2001, 2003 и 2007 г.); Outstanding referee на American Physical Society.

Владее английски, руски, френски и немски език.Проф. д-р Ренета Божанкова – заместник-ректор по учебната дейност – ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“

Родена е на 23 април 1963. През 1986 г. завършва Софийския университет „Св. Климент Охридски“, магистър филолог по руски език и литература с втора специалност английски език. През 1995 г. получава образователна и научна степен „доктор”.

В периода 1987-1992 г. е асистент, от 1992 до 1995 г. – старши асистент, от 1995 до 2002 г. – главен асистент, от 2002 до 2014 г. – доцент и от 2014 г. – професор във Факултета по славянски филологии на СУ.

От 2015 г. е заместник-декан по международната дейност на Факултета по славянски филологии. Заместник-директор на Центъра за дистанционно обучение от 2014 г. до момента. Ръководител на катедра „Руска литература“ от 2011 г. до момента. Университетски координатор за електронно и дистанционно обучение в периода 2009-2012 г. Заместник-декан по международната, проектна и информационна дейност (2007-2011 г.), заместник-декан по международната и научна дейност (2003-2007 г.) на Факултета по славянски филологии. Координатор по програма ЕРАЗЪМ на ФСлФ от 2003 г. Член на Общото събрание на СУ от 2003 г. и член на Факултетния съвет на ФСлФ от 2003 г.

Член на експертната група по изработване на Стратегия за развитие на електронното и дистанционно обучение в Софийския университет (2009-2011 г.) Член на комисията по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища в Софийския университет (от 2011 г. до момента). Член и председател на процедури за акредитация към НАОА (2007-2015 г.), експерт към Националната комисия по признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, МОН (от 2007 г. до момента)

Проф. Божанкова е автор на две монографии, над 100 научни статии. Участвала е в над 60 национални и международни научни конференции. Участвала е в десет национални и четири двустранни международни проекти.

Проф. Божанкова е специализирала в Центъра за дигитални изследвания в хуманитаристиката и Департамента по славистика, Университет Канзас, САЩ – Фулбрайтов специализант (2012-2013 г.), в Оксфордския институт за Интернет (2007 г.), Централноевропейския университет, Будапеща (2007 г.), Европейския център за съвременни езици – Грац, Австрия (2011 г.).

Владее руски, английски, полски и украински език.Доц. д-р Георги Вълчев - заместник-ректор по учебната дейност – докторанти и продължаващо обучение

Роден е на 6 март 1962 г. През 1988 г. завършва Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, магистър по история с втора специалност философия. През 1998 г. получава образователната и научна степен „доктор“ в Софийския университет, Център по културознание.

В периода 1992-2007 г. е последователно специалист, главен експерт и директор на отдел „Култура и вероизповедания“ и на дирекция „Образование и култура“ на Община Стара Загора. От 2002 до 2010 г. е главен асистент, от 2010 г. - доцент в катедра „История и теория на културата“ на Философския факултет на СУ.

От 2011 г. е заместник-декан на Философския факултет по учебната дейност. Ръководител е на катедра „История и теория на културата“ (от 2011 г. до момента). В периода 2003-2011 г. е бил научен секретар на Катедра „История и теория на културата“. Ръководител е на магистърска програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство“.

Доц. Вълчев е член на Съюза на учените в България, на Алианс Франсез, Националната фондация и Общобългарски комитет „Васил Левски“ и на Форум „Културно наследство“.

Автор е на над 27 публикации, съставител и редактор на шест сборници и книги. Участник в седем международни научни конференции.

Владее френски и руски език.Доц. д-р Юрий Кучев - заместник-ректор по имоти и стопанска дейност

Роден е на 18 април 1961 г. През 1987 г. завършва специалност „Право“ в Софийския университет. През 2000 г. получава образователната и научна степен „доктор“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

В периода 1987-1988 е стажант-съдия в Софийския градски съд. От 1988 до 1990 г. работи в правния отдел на Комитета за държавен и народен контрол. От 1990 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия. От 1996 до 2001 г. е хоноруван асистент по финансово и данъчно право в Юридическия факултет на Софийския университет. От 2001 до 2003 г. е старши асистент, в периода 2003-2010 г. – главен асистент и от 2010 г. – доцент по финансово право в Юридическия факултет на Софийския университет.

От 2011 до 2015 г. е заместник-ректор на Софийския университет по управленски контрол и обществени поръчки. От 2007 г. е член на Факултетния съвет на Юридическия факултет на СУ. В периода 2008-2009 г. е член на Стопанския съвет към Ректора на Софийския университет. От 2002 до 2011 г. е член на Комисията по опрощаване на несъбираемите държавни вземания към Президента на Република България. От 2006 до 2009 г. е член на Експертна работна група за правно-политически анализ към министър-председателя на Република България. От 2005 г. е член на Асоциацията на данъчните съветници. От 2003 г. е арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация.

Доц. Кучев има специализации по компютърно право - Рой Фрийд (1988-1989 г.) и приложение на 16-разрядни компютри в контролната дейност (1989 г.).

Автор е на една монография, два учебника, две учебни помагала и три статии. Участвал е в създаването на софтуерен продукт за статистика.

Доц. Кучев има участия в три национални и пет международни конференции и в един международен и два национални проекти.

Владее руски, френски език.Доц. д-р Елиза Стефанова - заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация

Родена е на 29 януари 1968 г. От 1991 г. е магистър по информатика и компютърни науки от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по математика и информатика. През 2012 г. получава образователна и научна степен „доктор” в Софийския университет, Факултет по математика и информатика.

В периода 1989-1999 г. е последователно програмист, системен програмист и ръководител на направления „Електронна обработка на данните“, „Компютърни мрежи“ и „Съвременни телематични услуги“ в Университетския изчислителен център.

От 1999 до 2002 г. е асистент, от 2002 до 2005 г. – старши асистент, от 2005 до 2013 г. – главен асистент и от 2014 г. – доцент във Факултета по математика и информатика.

От 2015 г. е заместник-декан на Факултета по математика и информатика по учебната дейност - магистърски програми и следдипломна квалификация. От 2014 г. е ръководител на магистърска програма „Електронно обучение“.

Доц. Стефанова е член на Факултетния съвет на Факултет математика и информатика (2006-2015 г.), на Академическия съвет на СУ „Св. Климент Охридски” (2011-2015 г.) и на Общото събрание СУ „Св. Климент Охридски” (2007-2015 г.). Член на програмни комитети на международни конференции: Web Based Communities от 2005 до 2015 г., eLearning от 2012 до 2015 г., Constructiounism 2014, EL2014, eLmL2015 и на Националната комисия на олимпиадата по ИТ (2006-2015 г.).

Автор е на над 80 публикации и на над 10 учебни помагала за ученици, учители и студенти. Работила е в екипи по осем вътрешно-университетски, седем национални и девет международни проекти.

В периода 2000-2010 г. е специализирала в Европейския софтуерен институт, Испания; Сиско Мрежова Академия (Cisco Networking Academy Program); Институт по образованието, Лондонски Университет; Интел в партньорство с Института за мениджмънт и технологии и Института по математика и информатика при БАН.

Носител е на награди за постижения като инструктор на експертно ниво и принос към академичната програма на Сиско за мрежови академии и за инструктор по компютърни мрежи с най-голям брой студенти в Сиско академиите в България, на награди от Министерството на образованието и науката за разработени електронни курсове за обучение в областта на ИКТ и уеб дизайна.

Доц. Стефанова е поканен експерт в семинар Creative Learning & Innovative Teaching - Institute of Prospective Technological Study, Joint Research Center, European Commission (2009 г.), поканен експерт в проучване Future of Learning 2020 на Institute of Prospective Technological Study, Joint Research Center, European Commission (2010 г.), поканен експерт в Thematic Working Group in Mathematics and Technologies, Peer Learning Activity, European Commission (2012 г.)

Владее английски, руски и румънски език.Доц. д-р Мария Стойчева – функционален ректор, отговарящ за докторантското училище и международната дейност

Родена е на 9 април 1959 г. През 1983 г. се дипломира като магистър по философия и английски език в Софийския университет. През 2002 г. получава Образователна и научна степен „доктор” в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

В периода 1991-1997 г. е старши преподавател във Военната академия „Г. С. Раковски“. От 1998 до 2002 г. е старши асистент, а от 2002 до 2007 г. – главен асистент в катедра „Западни езици“ на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. От 2007 г. е доцент във Философския факултет на СУ.

В периода 2008-2015 г. е заместник-декан на Философския факултет по научноизследователска, международна и издателска дейност. Член на Общото събрание на СУ и на Факултетния съвет на Философския факултет от 2015 г. Координатор по програма ЕРАЗЪМ на Философския факултет. Ръководител на магистърска програма „Европейски проекти“.

Доц. Стойчева е била член на бюрото на Европейската валидационна експертна комисия в отдел „Езикова политика“ на Съвета на Европа (2006-2011 г.) и на Експертната група на Съвета на Европа за разработване на профила на езиково-образователната политика на Армения (2007-2009 г.).

Автор е на осем книги и сборници и на над 40 студии, статии и експертни оценки. Участвала е в над 50 международни и национални конференции и три международни и един национален проекти.

В периода 1996 - 2000 г. е специализирала в Uppsala University; Trinity College, Dublin; Exeter College, Oxford.

В периода 2006 до 2011 е била гост-професор в University of Murcia, St. John’s College, Oxford, University of Bergen, University of Liege, All Souls College, Oxford University.

Присъдено й е звание професор „Жан Моне“ по програмата на ЕС „Жан Моне“ в областта на преподаването на темите от европейската интеграция.

Владее английски, френски, немски и руски език.