IN MEMORIAM

 

Иван Андреевич Стоянов

(1935 – 2016)

 

На 30. 01. 2016 г. ни напусна един от основателите на българската университетска украинистика – проф. Иван Андреевич Стоянов. Отдаденият популяризатор на българския език, литература и култура в Украйна и на украинския език, литература и култура в България завърши земния си път месец след изпълването на осемдесетата си годишнина.

И. А. Стоянов е роден на 28 декември 1935 г. в с. Банивка, Одеска област, в семейството на потомци на български преселници. Учи българска филология в Ленинградския (Санкт-Петербургския) университет, завършва аспирантура в Института по езикознание „А. А. Потебня“ към НАН на Украйна. Работил е в Киевския университет „Тарас Шевченко“, в Института по езикознание „А. А. Потебня“ към НАН на Украйна, в Киевския славистичен университет. Защитава кандидатска дисертация през 1970 г. на тема: „Семантична структура и етимологичен състав на глаголите за умствена дейност в българския език“ и докторска дисертация през 1995 г. на тема: „Българският език в Украйна: проблеми на функционирането и развитието на лексиката“. Автор е на близо 150 научни публикации: статии, монографии, речници, сред които първият в историята на славистиката „Българско-украински речник“ (в съавторство с Олена Чмир), „Етимологичен речник на украинския език“ (член на авторския колектив), монографията „Езикът на българите в Украйна в устна и писмена форма“ (в съавторство с Е. Стоянова и И. Дадиверин). От 2000 г. е професор в Киевския славистичен университет.

През 2011 г. в Киев излиза том VІІ от Българистичния годишник (научен периодичен орган на Киевския славистичен университет съвместно с Украинския държавен славистичен център при НАН на Украйна и Министерството на просветата и науката на Украйна), посветен на проф. Иван Андреевич Стоянов и 50-годишната творческа и научна дейност на доктора на филологическите науки, професора от Киевския славистичен университет Елза Петривна Стоянова.

В периода 1992–1998 г. проф. Иван Стоянов преподава украински език в СУ „Св. Климент Охридски“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“. С неуморните си и последователни усилия той има неоценим принос към откриването на профил „Украинистика“ към специалността „Славянска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1996 г. В съзнанието на неговите студенти завинаги са запечатани всеотдайността и ентусиазмът, с които Иван Андреевич преподаваше украинския език, история, и литература. Ще помним емоционалните му и увлекателни разкази, с които разпалваше интерес и привързаност към украинските традиции и обичаи, към песенното творчество и културата на Украйна. Посетите от него семена днес дават богат плод в дейността на укрепващата българска украинистика, в успехите на вече десетките студенти, получили образование по украинска филология, на защитилите и обучаващите се докторанти по украински език и литература, в задълбочаването на културните и научни връзки между Украйна и България.

Научната общност изгуби голям славист, украинист и българист. Украинската филология в СУ „Св. Климент Охридски“ загуби своя основател и вдъхновител, светъл пример за научна и преподавателска компетентност, за човешка топлота.

Поклон пред светлата памет на Иван Андреевич Стоянов!

 

 

                                                            От неговите колеги и последователи

                                                            в СУ "Св. Климент Охридски"