truth-and-sophistrySofia Literary Theory Seminar (SLS)

University of Tokyo Center for Philosophy (UTCP)

 

International Forum

“Truth and Sophistry”

 

Place: New Conference Room, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Sofia

Time: 14.03- 15.03.2016

 

The forum is open to the public. See below the detailed program.

Working language: English

 

Място: Нова конферентна зала (Огледаланата зала), Софийски университет

Време: 14 – 15 март 2016 г.

 

 

Форумът е отворен. Виж по-долу подробната програма.

Работен език: английски

 

Международният форум „Истина и софистика“ ще се състои на 14-ти и 15-ти март в Нова конферентна зала на Софийски университет. Форумът продължава философските срещи, организирани от Центъра по философия към Токийския университет (UTCP) и Софийския литературоведски семинар (СЛС) през 2013г. върху „Метаморфоза и катастрофа“ и през 2015 върху „Възвишеното и das Unheimliche“ (март 2015 г., София) и върху „Литературните фигури“(декември 2015, Токио). Тази година форумът ще се провежда в два модула – симпозиум, който в свободен разговор ще обсъжда темата за истината и маските на истината през диалога на Платон „Софист“ и трактата на Лонгин „За възвишеното“. Вторият модул включва две публични лекции, които ще повдигнат отново въпроса „що е философия“. Заповядайте, да чуете Коичиро Кокубун, „Косвената реч във философията - методът на Жил Дельоз“ на 14 март 2016 г. от 18 часа и Боян Манчев, „Преобръщане на времето. Глава първа“ на 15 март 2016 г. от 18 часа.

 

● 14th March, 14-16 h symposium on Longinus “On the Sublime", introduction by Futoshi Hoshino
● 14th March, 18-20 h lecture by Koichiro Kokubun “Free Indirect Speech in Philosophy - The Method of Gilles Deleuze”

● 15th March, 14-16 h symposium on Plato “Sophist", introduction by Kamelia Spassova
● 15th March, 18-20 h lecture by Boyan Manchev “The Reversal of Time. Chapter One.”

 

14 март 2016, 18-20 часа

Лекция на Коичиро Кокубун

„Косвената реч във философията - методът на Жил Дельоз

 

Моята лекция ще се развие около два въпроса: „Що е филосфия?“ и „Какво е ученето на философията?“ Последният въпрос рядко се повдига от философите. Дельоз е изключение в това отношение. Той приема този въпрос много сериозно. Според мен това сериозно отношение има нещо общо със „собствената“ му философия и философския му метод. Ще изследвам тези проблеми с оглед на „косвената реч“, която според Ален Бадиу постоянно се използва от Дельоз. В края на моята лекция ще говоря за това как „истината“, термин фигуриращ в заглавието на нашия семинар, е поместена във философската мисъл на Дельоз.

 

14th March, 18-20 h lecture by Koichiro Kokubun
“Free Indirect Speech in Philosophy - The Method of Gilles Deleuze”

 

My lecture will focus on two questions: "What is philosophy?" and "What is the study of philosophy?" The latter question is hardly raised by the great philosophers. Deleuze is exceptional in this respect. He took this question very seriously. And in my view, the fact that he took it seriously has something to do with his "own" philosophy and his philosophical method. I will explore these problems from the viewpoint of the "free indirect speech", which according to Alain Badiou is constantly used by Deleuze. At the end of my lecture, I'll be talking about how the "truth", a term which is in the title of our workshop, is located in Deleuze's philosophical thought.

 

15th March, 18-20 h

Boyan Manchev “The Reversal of Time. Chapter One.”

 

Building upon his narratological theory from the 90s, Boyan Manchev will develop further the idea of reversal of time in ontological perspective. This new essay in philosophical figurology will weave together themes, figures and concepts coming from Heraclitus, Hesiod, Plato and contemporary epistemology. The question of the reversal is not 'how?' but 'why?' Chapter One will be dealing with the how of the why.

 

 

 

Софийски литературоведски семинар